Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: MatÈriel et fournitures informatiques

2021/S 65-164388  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-?Ûd?: MatÈriel et fournitures informatiques 2021/S 065-164388 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Sztuk Pi?knych im. W?adys?awa Strzemi?skiego Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 121 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 91-726 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Janik-Kosmynka Courriel: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl TÈlÈphone: +48 422547444/30 Fax: +48 422547418 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.asp.lodz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa drukarek 3D wraz z monta?em dla potrzeb projektu Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej NumÈro de rÈfÈrence: KBZ.261.25.2020
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa drukarek 3D dla potrzeb projektu Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??cznikach nr 1a i 1b do SIWZ.
   3.  Podane w za??cznikach 1a i 1b do SIWZ parametry techniczne s wymaganiami minimalnymi co oznacza, ?e Wykonawca mo?e zaoferowa modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wy?szych parametrach, nie krÛtszej gwarancji itp.
   4.  ZamÛwienie podzielone jest na 2 cz??ci. Cz?? 1 ñ drukarki 3D ñ za?. D do SIWZ, cz?? 2 ñ wielkoformatowa drukarka 3D ñ za??cznik WD do SIWZ.
   5.  Wymaga si wniesienia wadium.
   6.  Wadium ustala si w wysoko?ci: cz?? 1 ñ 4 000 PLN, cz?? 2 ñ 4 000 PLN. SzczegÛ?y dot. wadium opisane zosta?y w SIWZ.
   7.  Nie przewiduje si zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 305 590.81 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Drukarki 3D
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Lieu principal d'exÈcution:
ul. Ksi??y M?yn 13/15, 90-337 ?Ûd?.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa drukarek 3D dla potrzeb projektu Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, znajduje si w za??czniku D do SIWZ.
   3.  Podane w za??czniku D do SIWZ parametry techniczne s wymaganiami minimalnymi co oznacza, ?e Wykonawca mo?e zaoferowa modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wy?szych parametrach, nie krÛtszej gwarancji itp.
   4.  Wykonawca w formularzu cenowym ñ za??cznik nr 1a i 1b do SIWZ, zobowi?zany jest wskaza producenta, model i cen oferowanego urz?dzenia.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesi?cy od daty podpisania protoko?u odbioru przedmiotu zamÛwienia bez zastrze?e?. Uwaga! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym post?powaniu.
   6.  Oferowany przedmiot zamÛwienia b?dzie kompletny i gotowy do u?ycia po zainstalowaniu bez ?adnych dodatkowych zakupÛw i inwestycji po stronie Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca o?wiadcza, ?e dostarczony przedmiot zamÛwienia b?dzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz ?e posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
   8.  Dostarczony przedmiot zamÛwienia nie b?dzie starszy ni sze? miesi?cy od daty produkcji sprz?tu.
   9.  Dostawa przedmiotu zamÛwienia b?dzie odbywa si na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10 Termin realizacji zamÛwienia ñ do 15.3.2021. 11. W zaoferowan przez Wykonawc cen przedmiotu zamÛwienia wliczone winny by wszystkie, bez wyj?tku, koszty zwi?zane zarÛwno z dostaw?, instalacj?, dostarczeniem wszystkich niezb?dnych do prawid?owej pracy podzespo?Ûw i elementÛw, ktÛre gwarantuj spe?nienie opisanych przez Zamawiaj?cego parametrÛw i funkcji. 12. Zamawiaj?cy wymaga wadium w wysoko?ci 4 000 PLN (cztery tysi?ce z?otych). 13. Dostawa przedmiotu zamÛwienia jest realizowana w ramach projektu pn. ÑAkademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznejî umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1033/16-00 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w ramach dzia?ania
   8. 1, o priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwÛj zasobÛw kultury, programu operacyjnego ÑInfrastruktura i ?rodowiskoî 2014ñ2020.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.08.01.00-00-1033/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Ocena ofert zostanie dokonana wed?ug nast?puj?cych zasad: a) cena 60 %; b) gwarancja i r?kojmia 40 % Wykonawca zobowi?zany jest udzieli minimum 12 miesi?cy gwarancji a maksimum 24 miesi?ce gwarancji i r?kojmi na dostarczony w ramach przetargu sprz?t (ka?de urz?dzenie).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Drukarka wielkoformatowa
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Lieu principal d'exÈcution:
ul. Ksi??y M?yn 13/15, 90-337 ?Ûd
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa drukarek 3D dla potrzeb projektu Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, znajduje si w za??czniku WD do SIWZ.
   3.  Podane w za??czniku WD do SIWZ parametry techniczne s wymaganiami minimalnymi co oznacza, ?e Wykonawca mo?e zaoferowa modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wy?szych parametrach, nie krÛtszej gwarancji itp.
   4.  Wykonawca w formularzu cenowym ñ za??cznik nr 1a i 1b do SIWZ, zobowi?zany jest wskaza producenta, model i cen oferowanego urz?dzenia.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesi?cy od daty podpisania protoko?u odbioru przedmiotu zamÛwienia bez zastrze?e?. Uwaga! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym post?powaniu.
   6.  Oferowany przedmiot zamÛwienia b?dzie kompletny i gotowy do u?ycia po zainstalowaniu bez ?adnych dodatkowych zakupÛw i inwestycji po stronie Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca o?wiadcza, ?e dostarczony przedmiot zamÛwienia b?dzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz ?e posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
   8.  Dostarczony przedmiot zamÛwienia nie b?dzie starszy ni sze? miesi?cy od daty produkcji sprz?tu.
   9.  Dostawa przedmiotu zamÛwienia b?dzie odbywa si na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10 Termin realizacji zamÛwienia ñ do 15.3.2021. 11. W zaoferowan przez Wykonawc cen przedmiotu zamÛwienia wliczone winny by wszystkie, bez wyj?tku, koszty zwi?zane zarÛwno z dostaw?, instalacj?, dostarczeniem wszystkich niezb?dnych do prawid?owej pracy podzespo?Ûw i elementÛw, ktÛre gwarantuj spe?nienie opisanych przez Zamawiaj?cego parametrÛw i funkcji, wymagane szkolenia. 12. Zamawiaj?cy wymaga wadium w wysoko?ci 4 000 PLN (cztery tysi?ce z?otych). 13. Dostawa przedmiotu zamÛwienia jest realizowana w ramach projektu pn. ÑAkademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznejî umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1033/16-00 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w ramach dzia?ania
   8. 1, o priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwÛj zasobÛw kultury, programu operacyjnego ÑInfrastruktura i ?rodowiskoî 2014ñ2020.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.08.01.00-00-1033/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Ocena ofert zostanie dokonana wed?ug nast?puj?cych zasad: a) cena 60 %; b) gwarancja i r?kojmia 40 %. Wykonawca zobowi?zany jest udzieli minimum 12 miesi?cy gwarancji a maksimum 24 miesi?ce gwarancji i r?kojmi na dostarczony w ramach przetargu sprz?t (ka?de urz?dzenie).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 245-606794
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7/III-2021
Lot n : 1 IntitulÈ:
Drukarki 3D
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Get3D SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 7252085471 Adresse postale: ul. Sienkiewicza 59 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 90-009 Pays: Pologne Courriel: biuro@get3d.pl TÈlÈphone: +48 426305050 Adresse internet: https://get3d.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 171 269.68 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 200 678.21 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1/III-2021
Lot n : 2 IntitulÈ:
Drukarka wielkoformatowa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Get3D SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 7252085471 Adresse postale: ul. Sienkiewicza 59 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 90-009 Pays: Pologne Courriel: biuro@get3d.pl TÈlÈphone: +48 426305050 Adresse internet: https://get3d.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 134 324.13 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 165 214.99 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykaz dokumentÛw i o?wiadcze potwierdzaj?cych spe?nianie przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego: Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiaj?cego: w zakresie cz??ci 1 i 2: ó specyfikacje techniczne lub karty katalogowe oferowanego sprz?tu komputerowego, ktÛrych autentyczno? musi zosta po?wiadczona przez Wykonawc na ??danie zamawiaj?cego, potwierdzaj?ce wymagania opisane w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym odpowiednio za??czniki D i WD do SIWZ. Termin zwi?zania ofert Wykonawca zwi?zany jest ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera umowy ramowej, Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
19.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 19.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 19.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 19.4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 19.5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 19.6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 19.7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 19.8. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 19.9. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 19.10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 19.11. Wykonawcy, ktÛrzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 19.12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pÛ?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 19.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj zastosowanie przepisy art. 179 ñ 198g Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213100 - Ordinateurs portables 
30232100 - Imprimantes et traceurs