Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?: Mat╚riel et fournitures informatiques

2021/S 179-465426  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-?█d?: Mat╚riel et fournitures informatiques 2021/S 179-465426 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Sztuk Pi?knych im. W?adys?awa Strzemi?skiego w ?odzi Num╚ro national d'identification: 7240005348 Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 121 Ville: ?█d Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Code postal: 91-726 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agata Janik-Kosmynka Courriel: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl T╚l╚phone: +48 422547444 Fax: +48 422547418 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.asp.lodz.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa tabletu dla Akademii Sztuk Pi?knych im. W?adys?awa Strzemi?skiego w ?odzi Num╚ro de r╚f╚rence: KBZ.261.50.2021
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zam█wienia stanowi dostawa tabletu dla Akademii Sztuk Pi?knych im. W?adys?awa Strzemi?skiego w ?odzi.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, parametr█w technicznych tabletu znajduje si w za??cznikach do SWZ: AW-T.
   3.  Podane w za??czniku AW-T do SWZ parametry techniczne s wymaganiami minimalnymi co oznacza, ?e Wykonawca mo?e zaoferowa modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), wi?kszej pami?ci RAM, wi?kszym dysku HDD, wi?kszej liczbie port█w we/wy (danego typu), nie kr█tszej gwarancji itp.
   4.  Oferta dla swojej wa?no?ci musi obejmowa wszystkie pozycje. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert na poszczeg█lne pozycje w ramach post?powania.
   5.  Opis przedmiotu zam█wienia nale?y odczytywa wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci specyfikacji, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc█w.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego - ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 ?█d
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia stanowi dostawa tabletu dla Akademii Sztuk Pi?knych im. W?adys?awa Strzemi?skiego w ?odzi.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, parametr█w technicznych tabletu znajduje si w za??czniku do SWZ: AW-T.
   3.  Podane w za??czniku AW-T do SWZ parametry techniczne s wymaganiami minimalnymi co oznacza, ?e Wykonawca mo?e zaoferowa modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o lepszych parametrach..
   4.  Oferta dla swojej wa?no?ci musi obejmowa wszystkie pozycje. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert na poszczeg█lne pozycje w ramach post?powania.
   5.  Opis przedmiotu zam█wienia nale?y odczytywa wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci specyfikacji, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc█w.
   6.  Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach wskazanych powy?ej stanowi wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Niespe?nienie ww. wymaga minimalnych b?dzie skutkowa odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zam█wienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
   7.  Oferowany przedmiot zam█wienia b?dzie kompletny i gotowy do u?ycia po zainstalowaniu bez ?adnych dodatkowych zakup█w i inwestycji po stronie Zamawiaj?cego.
   8.  Wykonawca o?wiadcza, ?e dostarczony przedmiot zam█wienia b?dzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz ?e posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
   9.  Dostarczony przedmiot zam█wienia nie b?dzie starszy ni sze? miesi?cy od daty produkcji sprz?tu. 10. Dostawa przedmiotu zam█wienia b?dzie odbywa si na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11. Zamawiaj?cy wymaga, aby oferowany przedmiot zam█wienia spe?nia wymogi okre?lone obowi?zuj?cym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, zosta dopuszczony do obrotu i posiada wymagane prawem wa?ne dokumenty, stwierdzaj?ce dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a tak?e spe?nia inne wymagania (normy, parametry), okre?lone przez Zamawiaj?cego w SIWZ. 12. Przedmiot dostawy musi odpowiada wymaganiom polskich norm przenosz?cych europejskie normy zharmonizowane lub te ˝ w przypadku ich braku ˝ europejskich aprobat technicznych, wsp█lnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenosz?cych normy europejskie, polskich norm wprowadzaj?cych normy mi?dzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 14 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca, kt█ry przedstawi najkorzystniejsz ofert?, b?dzie zobowi?zany do podpisania umowy zgodnej z projektowanymi postanowieniami umowy - za??cznik nr 4 do SWZ Termin p?atno?ci: do 30 dni od daty otrzymania faktury. Zamawiaj?cy poinformuje wykonawc?, kt█remu zostanie udzielone zam█wienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezb?dne do wype?nienia tre?ci umowy na wezwanie zamawiaj?cego, Je?eli zostanie wybrana oferta wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, zamawiaj?cy b?dzie ??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego kopii umowy reguluj?cej wsp█?prac tych wykonawc█w.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2) Pzp termin sk?adania ofert jest kr█tszy ni okre?lony w art. 138 ust 1, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zam█wienia i skr█cenie terminu sk?adania ofert. Spe?nione s wszystkie przes?anki art. 138 ust. 2 pkt 2). Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego - tabletu, kt█rego zakup jest konieczny do wykonania bada przez dydaktyka ASP. Po otrzymaniu tabletu dydaktyk b?dzie m█g rozpocz? badania szczeg█?owo okre?lone w projekcie statutowym. Ostatecznym terminem rozliczenia ?rodk█w otrzymanych jest dzie 15.12.2021r.Maj?c na uwadze terminy dostaw sprz?tu komputerowego oraz czas niezb?dny do przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego jedynym rozwi?zaniem gwarantuj?cym mo?liwo? rozliczenia ?rodk█w w terminie jest skr█cenie terminu sk?adania ofert. Termin, zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zam█wie publicznych nie jest kr█tszy ni 15 dni.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 27/09/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 25/11/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 27/09/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
Akademia Sztuk Pi?knych im. W?adys?awa Strzemi?skiego w ?odzi ul. Wojska Polskiego 121 Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi na posiedzeniu komisji przetargowej, kt█re odb?dzie si w dniu 27.09.2021r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W SWZ zawarto warunki udzia?u w post?powaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia na podst. art. 108 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp. W SWZ wskazano wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u oraz braku podstaw wykluczenia. Wykonawca sk?ada wype?niony i podpisany formularz oferty, o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu na formularzu JEDZ, wype?niony i podpisany formularz cenowy i formularz asortymentowy, pe?nomocnictwo ˝ je?li wyst?puje pe?nomocnik, zobowi?zanie podmiotu udostepniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji tych podmiot█w, Dokumenty przedmiotowe na potwierdzenie zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi przez Zamawiaj?cego: - formularze asortymentowe oferowanego sprz?tu potwierdzaj?ce wymagania opisane w szczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym odpowiednio za??cznik nr AW-T. Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Podmiotowe ?rodki dowodowe sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego: 1) zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy zamawiaj?cy wezwie za po?rednictwem platformy wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w formie elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, podmiotowych ?rodk█w dowodowych potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 124 ust. 1 i 2, tj.: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne tytu?em ?rodka karnego ˝ wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, c) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: ˇ art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, ˇ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, ˇ art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, ˇ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z za??cznikiem do SWZ, d) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w podmiotowych ?rodk█w dowodowych wymienionych w SWZ. W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia podmiotowe ?rodki dowodowe wymienione dla tych podmiot█w w SWZ sk?ada ka?dy z nich.Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie s zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam█wienia publicznego. Orygina pe?nomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawc█w ubiegaj?cych si wsp█lnie o udzielenie zam█wienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny by za??czone do oferty.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505˝590).
   1.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej, albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej (platformie).
   6.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   8.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie.
   9.  Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 10. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
30213200 - Ordinateur tablette