Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: MatÈriel pÈdagogique

2022/S 18-043140  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-?Ûd?: MatÈriel pÈdagogique 2022/S 018-043140 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?Ûdzka Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Wo?niak Courriel: renata.wozniak@p.lodz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zp.p.lodz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw edukacyjnych do projektowania i programowania systemÛw autonomicznych dla uczestnikÛw kÛ? informatycznych w ramach realizacji projektu CMI NumÈro de rÈfÈrence: CMI.383.8.2021.D
II.1.2) Code CPV principal 39162100 MatÈriel pÈdagogique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 550 zestawÛw edukacyjnych do projektowania i programowania systemÛw autonomicznych dla uczestnikÛw kÛ? informatycznych w ramach realizacji projektu CMI. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty we wzorze umowy ñ Za??cznik nr 4 do SWZ oraz w SzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia - Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 910 406.50 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39162110 Fournitures scolaires 32322000 ...quipement multimÈdia
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
RÛ?ne lokalizacje na terenie ca?ej Polski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 550 zestawÛw edukacyjnych do projektowania i programowania systemÛw autonomicznych dla uczestnikÛw kÛ? informatycznych w ramach realizacji projektu CMI. Zestawy przeznaczone b?d? do nauki projektowania algorytmÛw i programowania systemÛw robotycznych oraz wspieraj?cych czynno?ci dnia codziennego. Zestawy dedykowane s? do prowadzenia pozalekcyjnych zaj?? informatycznych z dzie?mi i m?odzie?? w wieku szkolnym (szko?y podstawowe i ponadpodstawowe). Bazuj?c na elementach zestawÛw mo?liwe b?dzie konstruowanie zrobotyzowanych systemÛw jezdnych poruszaj?cych si? w znanym jak i nieznanym ?rodowisku. Dane z czujnikÛw, uwzgl?dnionych w zestawach, oraz opracowane w ramach zaj?? algorytmy przetwarzania i analizy pobieranych z nich danych, maj? pozwala? na programowanie np. tras przejazdu robota zarÛwno w pre-definiowanym jak i dynamicznie zmiennym ?rodowisku. Elektronika zestawu musi umo?liwia? rÛwnie? wspÛ?prac? z systemem wizyjnym, jakim mo?e by? np.: kamera smartfonu, umieszczonego w konstrukcji robota. Rozwi?zanie to dedykowane jest sterowaniu ruchu robota na podstawie wynikÛw dzia?ania algorytmÛw przetwarzania i analizy obrazÛw. Elektronika zestawu musi rÛwnie? zapewni? wymian? danych mi?dzy poszczegÛlnymi modu?ami zestawu i komputerem PC oraz systemami mobilnymi, z uwzgl?dnieniem bezprzewodowych metod przesy?ania danych, m.in. komunikacja Bluetooth. Zestaw musi mie? tak?e mo?liwo?? rozbudowy przy u?yciu ogÛlnodost?pnych czujnikÛw i modu?Ûw zgodnych z otwartymi standardami projektowania systemÛw robotycznych. Programowanie systemÛw musi by? mo?liwe za pomoc? zarÛwno graficznych jak i tekstowych darmowych, najlepiej Open Source, j?zykÛw programowania kompatybilnych z zestawem. Do pracy, programowanie/ sterowanie opracowan? konstrukcj? robota, z zestawem mo?na b?dzie wykorzysta? systemy ?rodowisk mobilnych, w tym smartfony i tablety. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty we wzorze umowy ñ Za??cznik nr 4 do SWZ oraz w SzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia (dalej ÑSOPZî) - Za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy PZP w zakresie wykonania dostaw odpowiadaj?cych przedmiotowi zamÛwienia podstawowego, zgodnie ze SzczegÛ?owym Opisem Przedmiotu ZamÛwienia. Przedmiot zamÛwienia obj?ty prawem opcji obejmuje dostawy tego samego rodzaju jak dostawy zamÛwienia podstawowego i stanowi zwi?kszenie lub zmniejszenie o 10% ilo?ci dostarczonych zestawÛw edukacyjnych do projektowania i programowania systemÛw autonomicznych dla uczestnikÛw kÛ? informatycznych w ramach realizacji projektu CMI. Zamawiaj?cy uzale?nia skorzystanie z prawa opcji od zapotrzebowania na zestawy edukacyjne w ramach projektu CMI.
   2.  Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazuj?c mu pisemne o?wiadczenie (o?wiadczenia) nie pÛ?niej ni? w ci?gu 10 dni od dnia podpisania umowy. O?wiadczenie b?dzie zawiera? maksymaln? warto?? i rodzaj dostaw obj?tych prawem opcji.
   3. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie skorzysta z prawa opcji. Realizacja zamÛwienia obj?tego opcj? jest wy??cznie uprawnieniem Zamawiaj?cego.
   4.  Rozliczenie za wykonany przedmiot zamÛwienia obj?tego prawem opcji odbywa? si? b?dzie po cenach zaoferowanych przez Wykonawc? w formularzu cenowym.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Centrum Mistrzostwa Informatycznego (POPC.03.02.00-00.0002/18-00), wspÛ?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014ñ2020 (dalej ÑPOPCî), o? priorytetowa III Cyfrowe kompetencje spo?ecze?stwa, dzia?anie
   3. 2 Innowacyjne rozwi?zania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 206-535769
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw edukacyjnych do projektowania i programowania systemÛw autonomicznych dla uczestnikÛw kÛ? informatycznych w ramach realizacji projektu CMI
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TROBOT Ewa Troszczy?ska Adresse postale: ul. Lelewela 4 Ville: Kutno Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Code postal: 99-300 Pays: Pologne Courriel: info@trobot.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 168 031.15 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 910 406.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-?Ûd?: MatÈriel pÈdagogiqueType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32322000 - Équipement multimédia 
39162100 - Matériel pédagogique 
39162110 - Fournitures scolaires