Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 18/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:MatÈriel pour rÈaction en chaÓne la polymÈrase (PCR)

2023/S 55-158384  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-?Ûd?: MatÈriel pour rÈaction en chaÓne la polymÈrase (PCR) 2023/S 055-158384 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi NumÈro national d'identification: REGON 000295403 Adresse postale: Pabianicka 62 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 93-503 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? ZamÛwie? Publicznych Courriel: przetargi@kopernik.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426895912 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kopernik.lodz.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup zestawÛw diagnostycznych i odczynnikÛw do sekwencjonowania dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zak?adu Diagnostyki Genetycznej WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi. NumÈro de rÈfÈrence: EZ.28.22.2023
II.1.2) Code CPV principal 38950000 MatÈriel pour rÈaction en chaÓne la polymÈrase (PCR)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup zestawÛw diagnostycznych i odczynnikÛw do sekwencjonowania dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zak?adu Diagnostyki Genetycznej WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1ñOdczynniki i zestawy do sekwenatora NGS typ ION s5 XL z ION CHEF
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141625 Kits de diagnostic
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotowy zosta? szczegÛ?owo opisany w za??czeniu do niniejszej SWZ ÑZestawienie warunkÛw wymaganych î ñ za??cznik nr 2 a
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewidzia? w ramach przedmiotowego zamÛwienia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Opcja polega na zwi?kszeniu ilo?ci zamawianego towaru do maksymalnych ilo?ci wskazanych w za??czniku nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta? w cz??ci. ZamÛwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. ZamÛwienie obj?te opcj? Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona? po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta?. Zasady dotycz?ce realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, ktÛre obowi?zuj? przy realizacji zamÛwienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest obowi?zany wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w ??cznej wysoko?ci 26 040,00 z?. Podzia? kwoty na pakiety oraz szczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wniesienia wadium zawiera rozdzia? XV SWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2- Odczynniki i zestawy do sekwenatora kapilarnego Genetic Analizer model 3500
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141625 Kits de diagnostic
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotowy zosta? szczegÛ?owo opisany w za??czeniu do niniejszej SWZ ÑZestawienie warunkÛw wymaganych î ñ za??cznik nr 2 a
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewidzia? w ramach przedmiotowego zamÛwienia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Opcja polega na zwi?kszeniu ilo?ci zamawianego towaru do maksymalnych ilo?ci wskazanych w za??czniku nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta? w cz??ci. ZamÛwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. ZamÛwienie obj?te opcj? Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona? po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta?. Zasady dotycz?ce realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, ktÛre obowi?zuj? przy realizacji zamÛwienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest obowi?zany wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert wadium w ??cznej wysoko?ci 26 040,00 z?. Podzia? kwoty na pakiety oraz szczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wniesienia wadium zawiera rozdzia? XV SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wykonawca, ma obowi?zek zawrze? umow? w sprawie zamÛwienia na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ z uwzgl?dnieniem wprowadzonych w trakcie trwania post?powania zmian. Umowa zostanie uzupe?niona o zapisy wynikaj?ce ze z?o?onej oferty.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/07/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/04/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert nast?puje poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie e-ZamÛwienia. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? drog? elektroniczn? przy u?yciu:
   1.  Platformy e-ZamÛwienia, ktÛra jest dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
   2.  poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl (w wyj?tkowych sytuacjach braku mo?liwo?ci komunikacji przez Platformy e-ZamÛwienia), z zastrze?eniem, ?e z?o?enie oferty nast?puje wy??cznie przy u?yciu Platformy e-ZamÛwienia.
   3.  poczty elektronicznej podanej przez Wykonawc? (w wyj?tkowych sytuacjach braku mo?liwo?ci komunikacji przez Platformy e- zamÛwienia), w szczegÛlno?ci w celu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Z post?powania Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? zgodnie z przes?ankami zawartymi w art. 108 ust. 1 uPzp. oraz art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 8333/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (ESPDdalej: ÑJEDZî). W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych Rozdziale XII SWZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?niania sekcji ? cz??ci IV formularza jednolitego dokumentu. O?wiadczenia wykonawcy dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia oraz art. 7 ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 3A oraz 3B, /je?li dotyczy/. Pozosta?e wymagania zgodnie z rozdzia?em XIV SWZ. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu Ofert? zawieraj?c? dokumenty ñ wykaz zgodnie z rozdzia?em XX SWZ. Zamawiaj?cy ??da przedstawienia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: Podmiotowe ?rodki dowodowe w zwi?zku z art. 5k Rozporz?dzenia oraz art. 7 ust. 1 ustawy. Wykonawca sk?ada, je?eli z?o?one o?wiadczenie nie b?dzie wystarczaj?ce do weryfikacji braku podstaw wykluczenia, Informacji z KRK sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 m. przed jej z?o?eniem. W zakresie: art.108ust.1pkt1i2 ustawy z dnia11.09.2019r.ñPzp,art.108ust.1pkt4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art.108ust.1pkt5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: art.108ust.1pkt3 ustawy, art.108ust.1pkt4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art.108ust.1pkt5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art.108ust.1pkt6 ustawy. Pa?stwa dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie przepisÛw art. 6 ust.1 pkt c) oraz art. 9, art. 10 RODO https://ezamowienia.gov.pl przetargi@kopernik.lodz.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw uPzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na:
   2. 1. niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Zakup zestawÛw diagnostycznych i odczynnikÛw do sekwencjonowania dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zak?adu Diagnostyki Genetycznej WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi. 18/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141625 - Kits de diagnostic 
38950000 - Matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR)