Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?:Produits pharmaceutiques

2023/S 188-587596  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-?█d?: Produits pharmaceutiques 2023/S 188-587596 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi Num╚ro national d'identification: REGON 000295403 Adresse postale: Pabianicka 62 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 93-503 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Ornoch Courriel: przetargi@kopernik.lodz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kopernik.lodz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
EZ.28.3.2023 Dostawa produkt█w leczniczych dla WWCOiT w ?odzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci powy?ej 10 000 000 EUR Num╚ro de r╚f╚rence: EZ.28.3.2023
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa produkt█w leczniczych. Przedmiot zam█wienia zosta? podzielony na cz??ci i obejmuje 3 pakiety. Oferta mo?e zosta? z?o?ona na wszystkie lub wybrane pakiety
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 758 296.25 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi
II.2.4) Description des prestations:
Bortezomibum proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? 3,5 mg 1 fiol. op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewidzia? w ramach przedmiotowego zam█wienia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Opcja polega na zwi?kszeniu ilo?ci zamawianego towaru do maksymalnych ilo?ci wskazanych w za??czniku nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta? w cz??ci. Zam█wienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. Zam█wienie obj?te opcj? Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona? po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta?. Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, kt█re obowi?zuj? przy realizacji zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si? w za??czniku nr 2 do SWZ. Kryteria oceny ofert w zakresie CENY to: a) Cena za zam█wienie podstawowe 90% b) Cena za zam█wienie okre?lone w ramach Đprawa opcjiţ 10%.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi
II.2.4) Description des prestations:
Fludarabine inj. i.v. 50 mg 1 fiol. op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewidzia? w ramach przedmiotowego zam█wienia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Opcja polega na zwi?kszeniu ilo?ci zamawianego towaru do maksymalnych ilo?ci wskazanych w za??czniku nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta? w cz??ci. Zam█wienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. Zam█wienie obj?te opcj? Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona? po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta?. Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, kt█re obowi?zuj? przy realizacji zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si? w za??czniku nr 2 do SWZ. Kryteria oceny ofert w zakresie CENY to: a) Cena za zam█wienie podstawowe 90% b) Cena za zam█wienie okre?lone w ramach Đprawa opcjiţ 10%.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
Wojew█dzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi
II.2.4) Description des prestations:
Doxorubicinum proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporz?dzania dyspersji do infuzji 50 mg 2 zest. po 3 fiol. op.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewidzia? w ramach przedmiotowego zam█wienia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Opcja polega na zwi?kszeniu ilo?ci zamawianego towaru do maksymalnych ilo?ci wskazanych w za??czniku nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?, lub skorzysta? w cz??ci. Zam█wienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nie skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. Zam█wienie obj?te opcj? Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona? po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta?. Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, kt█re obowi?zuj? przy realizacji zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si? w za??czniku nr 2 do SWZ. Kryteria oceny ofert w zakresie CENY to: a) Cena za zam█wienie podstawowe 90% b) Cena za zam█wienie okre?lone w ramach Đprawa opcjiţ 10%.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 061-182155
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
EZ.28.3.2023 Dostawa produkt█w leczniczych dla WWCOiT w ?odzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci powy?ej 10 000 000 EUR
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
01/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 6
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRAMCO Sp. z o.o.
Ville: Wolskie Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 295 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
EZ.28.3.2023 Dostawa produkt█w leczniczych dla WWCOiT w ?odzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci powy?ej 10 000 000 EUR
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASCLEPIOS S.A.
Ville: WROC?AW Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 29 531.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
EZ.28.3.2023 Dostawa produkt█w leczniczych dla WWCOiT w ?odzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci powy?ej 10 000 000 EUR
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASCLEPIOS S.A.
Ville: WROC?AW Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 1 433 565.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? zgodnie z przes?ankami zawartymi w art.108 ust.1 uPzp oraz art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz.UE L111 z
   8. 4.2022r ) i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (ESPD dalej:ĐJEDZţ) W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych w SWZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?niania sekcji ? cz??ci IV formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia oraz O?wiadczenie zgodnie z za??cznikiem nr 3A,3B (je?li dotyczy) do SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (o kt█rych mowa w Rozdziale XIII SWZ) oraz potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu (sekcja III og?oszenia), Zamawiaj?cy ??da przedstawienia podmiotowych ?rodk█w dowodowych okre?lonych w Rozdziale XIV SWZ. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu Ofert? zawieraj?c?˝ wykaz zgodnie z Rozdzia?em XXIII SWZ. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? drog? elektroniczn? przy u?yciu:
   1. 1.Platformy e- zam█wienia kt█ra jest dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
   1. 2. poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl (w wyj?tkowych sytuacjach braku mo?liwo?ci komunikacji przez Platformy e- zam█wienia), z zastrze?eniem ?e z?o?enie oferty nast?puje wy??cznie przy u?yciu Platformy e-zam█wienia.
   1. 3. poczty elektronicznej podanej przez Wykonawc? (w wyj?tkowych sytuacjach braku mo?liwo?ci komunikacji przez Platformy e-zam█wienia), w szczeg█lno?ci w celu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczeg█?owe zasady komunikacji zosta?y opisane w Rozdz. XVIII SWZ. Pa?stwa dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie przepis█w art. 6 ust.1 pkt c) oraz art. 9, art. 10 RODO w zwi?zku przepisami okre?lonymi w art. 18, art. 19, art. 124 oraz art. 128 ustawy z dania11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie? publicznych w celu uzyskania podmiotowych ?rodk█w dowodowych zwi?zanym z prowadzonym post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ (art. 139 ust.1 ustawy pzp). Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Punkt VI.2) niniejszego og?oszenia zgodny z zapisami umowy. https://ezamowienia.gov.pl przetargi@kopernik.lodz.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Prawo zam█wie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego zam█wienie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. Niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.
   3. 2. Zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   8.  Szczeg█?owo zasady wnoszenia odwo?a? uregulowane zosta?y w art. 506 - 521 ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Szczeg█?owo zasady i terminy wnoszenia skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
26/09/2023 EZ.28.3.2023 Dostawa produkt█w leczniczych dla WWCOiT w ?odzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci powy?ej 10 000 000 EUR 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques