Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: ...quipement audiovisuel

2022/S 130-368883  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-?Ûd?: ...quipement audiovisuel 2022/S 130-368883 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: EC1 ?Ûd? ñ Miasto Kultury w ?odzi NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Targowa 1/3 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-022 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Kwiatkowski Courriel: zamowienia@ec1lodz.pl TÈlÈphone: +48 426006136 Fax: +48 426006102 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ec1lodz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytucja Kultury
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Instytucja Kultury
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie Systemu przechwytywania trÛjwymiarowych ruchÛw (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej NumÈro de rÈfÈrence: 241/CKNI/PN/2022
II.1.2) Code CPV principal 32321200 ...quipement audiovisuel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
W ramach wykonywania zamÛwienia, na podstawie dokumentÛw dostarczonych przez Zamawiaj?cego, bior?c pod uwag? wymogi dla przedmiotu zamÛwienia okre?lone w SzczegÛ?owym Opisie Przedmiotu ZamÛwienia (SOPZ lub OPZ ñ za??cznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU ñ za??cznik nr 2 do SWZ), Wykonawca zobowi?zany jest do dostawy, monta?u i uruchomienia Systemu przechwytywania trÛjwymiarowych ruchÛw (Motion Capture), w ramach Centrum Komiksu i Narracji wraz z konieczn? adaptacj? pomieszczenia oraz przeprowadzeniem instrukta?u dla pracownikÛw w zakresie przedstawionym w SOPZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 1 360 494.33 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 360 494.33 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30236000 MatÈriel informatique divers 32320000 MatÈriel de tÈlÈvision et matÈriel audiovisuel 32330000 Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidÈo 32333200 CamÈscopes 32340000 Micros et haut-parleurs 48000000 Logiciels et systËmes d'information 48900000 Logiciels et systËmes informatiques divers 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
W ramach wykonywania zamÛwienia, na podstawie dokumentÛw dostarczonych przez Zamawiaj?cego, bior?c pod uwag? wymogi dla przedmiotu zamÛwienia okre?lone w SzczegÛ?owym Opisie Przedmiotu ZamÛwienia (SOPZ lub OPZ ñ za??cznik nr 1 do SWZ) oraz Projektowanymi postawieniami Umowy (PPU ñ za??cznik nr 2 do SWZ), Wykonawca zobowi?zany jest do dostawy, monta?u i uruchomienia Systemu przechwytywania trÛjwymiarowych ruchÛw (Motion Capture), w ramach Centrum Komiksu i Narracji wraz z konieczn? adaptacj? pomieszczenia oraz przeprowadzeniem instrukta?u dla pracownikÛw w zakresie przedstawionym w SOPZ. W ramach zamÛwienia Wykonawca zobowi?zany jest w szczegÛlno?ci do: 1) dostawy Systemu przechwytywania trÛjwymiarowych ruchÛw (Motion Capture); 2) wykonania prac monta?owych i wyko?czeniowych niezb?dnych do poprawnego zainstalowania oraz uruchomienia wszystkich elementÛw dostarczanych w ramach przedmiotu zamÛwienia; 3) okablowanie wszystkich urz?dze? niezb?dnych do pracy systemu; 4) integracji systemu MOCAP z innymi systemami do postprodukcji obrazu z plikÛw graficznych wektorowo-punktowych (np. ?cie?ka gier, sala postprodukcji wideo itp.); 5) dostawy wszelkiego oprogramowania niezb?dnego do poprawnego uruchomienia i dzia?ania dostarczanego sprz?tu wraz z uruchomieniem tego oprogramowania (w szczegÛlno?ci system operacyjny, sterowniki, programy spe?niaj?ce funkcje wskazane w SOPZ, itp.); 6) uzyskania wszelkich funkcjonalno?ci opisanych w SOPZ, w szczegÛlno?ci zapewnienia ?eby kompletny zestaw umo?liwia? jednoczesn? rejestracj? minimum 3 osÛb w polu aktywnym o wymiarach 6 na 6 metrÛw (pomieszczenie w ca?o?ci o wymiarach 6 na 10 metrÛw). Dostarczone rozwi?zanie musi umo?liwia? automatyzacj? przechwytywania danych oraz pre-wizualizacj? w czasie rzeczywistym. 7) Monta?u kamer na podkonstrukcji ktÛr? nale?y dostarczy? i zamontowa?. Kompleksowe rozwi?zanie musi bazowa? na kamerach umieszczonych w przestrzeni; 8) udzielenia odpowiednich licencji na wszelkie dostarczone elementy przedmiotu Umowy wymagaj?ce przeniesienia licencji; 9) dostarczenia i wdro?enia opisanej w SOPZ zawarto?ci merytorycznej w postaci te? i awatarÛw; 10) demonta?u i ponownego monta?u istniej?cych elementÛw systemu przeciwpo?arowego i pozosta?ych elementÛw teletechnicznych, w szczegÛlno?ci czujek wykrywania po?aru oraz sygnalizatorÛw ?wietlnych zadzia?ania czujki oraz g?o?nikÛw DSO), a tak?e o?wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (je?li takowe wyst?puje) je?li jest to konieczne; 11) ?wiadczenia z tytu?u gwarancji i r?kojmi na zasadach przewidzianych w Umowie; 12) instrukta?u personelu Zamawiaj?cego, zgodnie z ß 6 projektowanych postanowie? umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji serwisowej / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy informuje, ?e zamÛwienie b?dzie wspÛ?finansowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ÑÑRewitalizacja EC-1 Po?udniowy WschÛdî (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/20-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? odbycia wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy, aby Wykonawca przed z?o?eniem oferty zapozna? si? z miejscem realizacji przedmiotu zamÛwienia. Wizja lokalna nie jest obowi?zkowa. Nie odbycie wizji lokalnej nie spowoduje odrzucenia oferty.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 070-183026
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa, monta? i uruchomienie Systemu przechwytywania trÛjwymiarowych ruchÛw (Motion Capture) w ramach Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KOMPUTER SERWIS JANUSZ GAJDECKI Ville: WROC?AW Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 1 360 494.33 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 1 360 494.33 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: ?rodki ochrony prawnej, zasady wnoszenia oraz zakres podmiotowy oraz przedmiotowy zosta?y okre?lone w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. SzczegÛ?owe informacje okre?lone zosta?y w rozdz. XVIII. SWZ.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-?Ûd?: ...quipement audiovisuelType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30236000 - Matériel informatique divers 
32320000 - Matériel de télévision et matériel audiovisuel 
32321200 - Équipement audiovisuel 
32330000 - Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo 
32333200 - Caméscopes 
32340000 - Micros et haut-parleurs 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers