Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:...quipements mÈdicaux

2022/S 225-648138  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2022/S 225-648138 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w ?odzi ñ Centralny Szpital WeteranÛw NumÈro national d'identification: Pl Adresse postale: ul. ?eromskiego 113 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-549 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maria Dyl-Nied?wiecka Courriel: m.dyl@skwam.lodz.pl Fax: +48 426393458 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uskwam.umed.lodz.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa RTG kostno-p?ucnego wraz z kontenerem do POZ NumÈro de rÈfÈrence: 123/PN/ZP/D/2022
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia niniejszego post?powania przetargowego jest: dostawa RTG kostno-p?ucnego (zwanego dalej Towarem lub Sprz?tem) wraz z kontenerem do POZ, zgodnie z rodzajem asortymentu i ilo?ciami okre?lonymi w ÑFormularzu asortymentowo-cenowymî stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ i zgodnie z ÑFormularzem Ofertyî, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ i spe?niaj?cego parametry graniczne sprecyzowane w za??czniku ÑParametry techniczneî (za??cznik 1a do ÑFormularza Ofertyî), a tak?e zgodnie z za??cznikiem ÑWarunki gwarancji i serwisuî (za??cznik 1b do ÑFormularza Ofertyî) oraz w "Programie funkcjonalno-u?ytkowym (PFU) stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 729 940.55 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem wykonania ZamÛwienia jest siedziba Zamawiaj?cego, teren POZ tj.: ?Ûd?, ul. ?eromskiego 107.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia niniejszego post?powania przetargowego jest: dostawa RTG kostno-p?ucnego (zwanego dalej Towarem lub Sprz?tem) wraz z kontenerem do POZ, zgodnie z rodzajem asortymentu i ilo?ciami okre?lonymi w ÑFormularzu asortymentowo-cenowymî stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ i zgodnie z ÑFormularzem Ofertyî, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ i spe?niaj?cego parametry graniczne sprecyzowane w za??czniku ÑParametry techniczneî (za??cznik 1a do ÑFormularza Ofertyî), a tak?e zgodnie z za??cznikiem ÑWarunki gwarancji i serwisuî (za??cznik 1b do ÑFormularza Ofertyî) oraz w "Programie funkcjonalno-u?ytkowym (PFU) stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku nr 2 do SWZ (ÑFormularz asortymentowo-cenowyî) i w za??czniku nr 1a do SWZ (ÑParametry techniczneî) oraz w "Programie funkcjonalno-u?ytkowym (PFU) stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 10.00 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry oceniane (wskazane w za??czniku nr 1a ÑParametry techniczneî) / PondÈration: 30.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia niniejszego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 156-447030
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa RTG kostno-p?ucnego wraz z kontenerem do POZ
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Adresse postale: ?upnicza 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-821 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 450 555.56 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 729 940.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
integracja RIS/PACS; prace zwi?zane z kontenerem
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Dostawa RTG kostno-p?ucnego wraz z kontenerem do POZ 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111000 - Appareils de radiographie