Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 27/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:...quipements mÈdicaux

2023/S 219-688950  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/11/2023 S219 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2023/S 219-688950 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SP ZOZ MSWiA w ?odzi NumÈro national d'identification: 726-00-04-820 Adresse postale: ul.PÛ?nocna 42 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 91-425 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Raf Courriel: zamowienia@zozmswlodz.pl TÈlÈphone: +48 426341270 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zozmswlodz.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej.
NumÈro de rÈfÈrence: 43/D/23
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
aparaty do znieczulenia
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
aparaty do znieczulenia 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: jako?? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 14 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
wniosek nr POIS.09.02.00-00-0216/23, Wsparcie Szpitala SP ZOZ MSWiA w ?odzi w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania, je?li ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia nie zosta?y przyznane.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pompy infuzyjne dwustrzykawkowe
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
pompy infuzyjne dwustrzykawkowe 20 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: jako?? / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 14 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
wniosek nr POIS.09.02.00-00-0216/23, Wsparcie Szpitala SP ZOZ MSWiA w ?odzi w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje uniewa?nienie post?powania, je?li ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia nie zosta?y przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej MSWiA w ?odzi, zwany dalej Zamawiaj?cym, wszcz?? post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ,, Dostawa sprz?tu i urz?dze? medycznych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w ?odzi î. Warto?? przedmiotowego post?powania przekracza kwot? okre?lon? w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r.- Prawo zamÛwie? publicznych ( Dz. U. z 2023 poz. 1605)- zwanej dalej ustaw? ñ 140 000 euro dla . Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego na wykonanie zadania jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a wi?c w trybie najbardziej konkurencyjnym przewidzianym w ustawie. Doko?czenie uzasadnienia jest zawarte w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, ze wzgl?du na zbyt ma?? ilo?? miejsca.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/11/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/01/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/11/2023 Heure locale: 10:05
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
doko?czenie uzasadnienia skrÛcenia terminu sk?adania ofert: Zgodnie z art. 138 ust 2 pkt 2 ustawy Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert krÛtszy ni? termin okre?lony w ust 1, nie krÛtszy ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, w nast?puj?cych przypadkach: 1) opublikowania wst?pnego og?oszenia informacyjnego, o ktÛrym mowa w art.89, o ile zawiera?o ono wszystkie informacje wymagane dla og?oszenia o zamÛwieniu, w zakresie, w jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego, ktÛre zosta?o przekazane do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiaj?cego na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni? 12 miesi?cy przed dniem przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej 2) je?li zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenia terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. W ?wietle powy?szych przepisÛw Zamawiaj?cy zdecydowa? si? zastosowa? art. 138 ust. 2 pkt 1 w przeprowadzeniu przedmiotowego post?powania i skrÛci? termin sk?adania ofert do 15 dni. Zamawiaj?cy podpisa? umow? o dofinansowanie nr POIS.0902.00-00-0216/23 na realizacj? projektu pozakonkursowego pn ,,Wsparcie Szpitala SP ZOZ MSWiA w ?odzi w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, w zwi?zku z powy?szym jest pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert wynika z konieczno?ci zagwarantowania odpowiedniej ilo?ci czasu Wykonawcy zwi?zanej z terminem dostarczenia aparatury medycznej do siedziby Zamawiaj?cego, a tak?e jej uruchomieniem i przeszkoleniem pracownikÛw. Tym samym zastosowanie ustawowego terminu sk?adania ofert zagra?a pomimo usilnych stara? Zamawiaj?cego wykonania zamÛwienia w koniecznym terminie rozliczenia dotacji ( tj. do 24 grudnia 2023r.) jak rÛwnie? spowoduje negatywne gospodarcze jak i spo?eczno-zdrowotne skutki niewykonania zamÛwienia w tym?e terminie. Nie wykorzystanie przyznanej dotacji do 24 grudnia 2023r. spowoduje w szczegÛlno?ci, i? dotacja zostanie cofni?ta, a Zamawiaj?cy nie b?dzie mia? mo?liwo?ci zakupienia sprz?tu. SkrÛcenie terminu sk?adania ofert w odno?nym post?powaniu o udzielanie zamÛwienia publicznego nie pozbawia WykonawcÛw mo?liwo?ci udzia?u w tym post?powaniu i w ?aden sposÛb nie powinno wp?yn?? na konkurencyjno?? post?powania.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023 Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej. 27/11/2023 14/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux