Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 20/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:...quipements mÈdicaux

2023/S 219-690479  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/11/2023
S219
Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux

2023/S 219-690479

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 198-619665)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w ?odzi
NumÈro national d'identification: PL113
Adresse postale: Pomorska 251
Ville: ?Ûd?
Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
Code postal: 92-213
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Konopska
Courriel: k.konopska@csk.umed.pl
TÈlÈphone: +48 426757490
Fax: +48 426757594
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.csk.umed.pl
Adresse du profil díacheteur: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/305/1081 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/112/2023

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/305/1081 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ZamÛwienie zosta?o podzielone na 5 cz??ci.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia.
   3.  Wszelkie odniesienia w tre?ci dokumentu do norm zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy Ñlub rÛwnowa?ne", zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ w zale?no?ci na ktÛr? cz??? sk?ada ofert?.
   5.  WspÛlny S?ownik ZamÛwie? CPV: 33100000 Urz?dzenia medyczne 33190000 RÛ?ne urz?dzenia i produkty medyczne
   6.  Informacja o opcjach: Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania opcji, o ktÛrej mowa w art. 441 ustawy PZP.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 198-619665

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 13/11/2023

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 08:30

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 11/01/2024

Lire:

Date: 18/01/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 13/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/305/1081 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne 20/11/2023 14/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux