01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 30/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux

2018/S 200-454006 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2018/S 200-454006 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Instytut ÑCentrum Zdrowia Matki Polkiî ul. Rzgowska 281/289 ?Ûd 93-338 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Wronka TÈlÈphone: +48 422711751 Courriel: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Fax: +48 422711750 Code NUTS: PL711 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.iczmp.edu.pl http://www.iczmp.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.iczmp.edu.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues autre adresse:
Samodzielna Sekcja ZamÛwie Publicznych Instytutu ÑCentrum Zdrowia Matki Polkiî ul. Rzgowska 281/289, pawilon ÑAî (Ginekologiczno-Po?o?niczy), poziom Ñ0î, pokÛj nr 15 ?Ûd 93-338 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Wronka TÈlÈphone: +48 422711751 Courriel: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Fax: +48 422711750 Code NUTS: PL711 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.iczmp.edu.pl www.iczmp.edu.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes l'adresse suivante:
Samodzielna Sekcja ZamÛwie Publicznych Instytutu ÑCentrum Zdrowia Matki Polkiî ul. Rzgowska 281/289, pawilon ÑAî (Ginekologiczno-Po?o?niczy), poziom Ñ0î, pokÛj nr 15 ?Ûd 93-338 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Wronka TÈlÈphone: +48 422711751 Courriel: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Fax: +48 422711750 Code NUTS: PL711 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.iczmp.edu.pl www.iczmp.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZP/111/2018 - Dostawa sprz?tu fetoskopowego oraz kardiotokografÛw z funkcj monitorowania w ramach programu polityki zdrowotnej pn. ÑProgram kompleksowej terapii wewn?trzmacicznej (...)" NumÈro de rÈfÈrence: ZP/111/2018
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu fetoskopowego oraz kardiotokografÛw z funkcj monitorowania w ramach programu polityki zdrowotnej pn. ÑProgram kompleksowej terapii wewn?trzmacicznej w profilaktyce nast?pstw i powik?a wad rozwojowych i chorÛb dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodkÛw na lata 2018-2020î
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa do Instytutu ÑCentrum Zdrowia Matki Polkiî, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ?Ûd
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr
   1.  Sprz?t fetoskopowy wraz z instrumentarium fetoskopowym
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 10/12/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Program polityki zdrowotnej pn. ÑProgram kompleksowej terapii wewn?trzmacicznej w profilaktyce nast?pstw i powik?a wad rozwojowych i chorÛb dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodkÛw na lata 2018-2020î
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa do Instytutu ÑCentrum Zdrowia Matki Polkiî, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ?Ûd
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr
   2.  Kardiotokografy z funkcj monitorowania
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 10/12/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Program polityki zdrowotnej pn. ÑProgram kompleksowej terapii wewn?trzmacicznej w profilaktyce nast?pstw i powik?a wad rozwojowych i chorÛb dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodkÛw na lata 2018-2020î
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y opisane we wzorze umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Przedmiot zamÛwienia jest wspÛ?finansowany w ramach programu polityki zdrowotnej pn. ÑProgram kompleksowej terapii wewn?trzmacicznej w profilaktyce nast?pstw i powik?a wad rozwojowych i chorÛb dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodkÛw na lata 2018-2020î Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dot. najwa?niejszych terminÛw wynikaj?cych z umowy na ten rok, zakup sprz?tu powinien nast?pi do 10 grudnia, za przekazanie dokumentacji rozliczeniowej do 15.12.2018. Uruchomienie sprz?tu powinno nast?pi do
   1. 2.2019 roku. W przypadku, gdyby zamawiaj?cy zachowa?by 40 dniowy termin na sk?adanie ofert realizacja zamÛwienia w 2018 r. by?aby niemo?liwa. SkrÛcenie terminu sk?adania ofert na mocy art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp umo?liwi Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wykonanie zamÛwienia b?d?cego przedmiotem niniejszego post?powania w terminie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 30/10/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 30/10/2018 Heure locale: 10:15 Lieu:
Samodzielna Sekcja ZamÛwie Publicznych Instytutu ÑCentrum Zdrowia Matki Polkiî, Pawilon ÑAî (Ginekologiczno-Po?o?niczy), poziom Ñ0î, pokÛj nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ?Ûd
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. Podstawy Wykluczenia: Art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Aktualne na dzie sk?adania ofert O?wiadczenie Wykonawcy z?o?one w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykaz o?wiadcze / dokumentÛw, jakie maj dostarczy na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawcy, ktÛrych oferta zosta?a najwy?ej oceniona/ jakie Zamawiaj?cy uzyska za pomoc bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3):
   1.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - Wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   2.  O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci.
   3.  O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne.
   4.  O?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia.
   5.  Z?o?enie o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, je?eli w post?powaniu na dan cz?? lub cz??ci zamÛwienia (Pakiety), na ktÛr lub ktÛre Wykonawca z?o?y ofert?, zosta?a z?o?ona jedna oferta.
   6.  O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w pkt 4, niezale?nie od ilo?ci z?o?onych w post?powaniu ofert, mo?e zosta z?o?one wraz z ofert?, z zastrze?eniem, i Wykonawca ma obowi?zek poinformowania Zamawiaj?cego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego post?powania, w szczegÛlno?ci po zapoznaniu si z informacj z otwarcia ofert.
   5. Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Informacje dotycz?ce wspÛlnego ubieganie si wykonawcÛw o udzielenie zamÛwienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajduj si poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zosta?y opisane w tre?ci SIWZ. II. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium przez WykonawcÛw uczestnicz?cych w post?powaniu. Wadium na ca?o? przedmiotu zamÛwienia wynosi 9 000,00 PLN, s?ownie: dziewi? tysi?cy z?otych. ??czna kwota wadium jest sum kwot wadium na poszczegÛlne Pakiety. Wysoko? wadium dla poszczegÛlnych PakietÛw zosta?a okre?lona w tre?ci SIWZ. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury o ktÛrej mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. IV. Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert - 60 dni (od ustalonej daty sk?adania ofert).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej zosta?y okre?lone w Dziale VI ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. SzczegÛ?owe regulacje w zakresie ?rodkÛw ochrony prawnej zawiera Dzia VI ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux