Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux

2020/S 69-163940  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2020/S 069-163940 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi Adresse postale: ul. Pabianicka 62 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Code postal: 93-513 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych Courriel: k.juszczak@kopernik.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426895910 Fax: +48 426895409 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kopernik.lodz.pl www.kopernik.lodz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu medycznego dla WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: EZ.28.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu medycznego dla WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 318 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 ?Ûd?, POLSKA, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet zawiera 5 pozycji asortymentowych. SzczegÛ?owy opis sprz?tu medycznego zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci dostarczanego sprz?tu / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest obowi?zany wnie? wadium w ??cznej wysoko?ci: 26 370,00 PLN przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Podzia kwot na pakiety oraz szczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera rozdzia XV SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 ?Ûd?, POLSKA, Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet zawiera 2 pozycje asortymentowe. SzczegÛ?owy opis sprz?tu medycznego zawiera za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci dostarczanego sprz?tu / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest obowi?zany wnie? wadium w ??cznej wysoko?ci: 26 370,00 PLN przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Podzia kwot na pakiety oraz szczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera rozdzia XV SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 015-030280
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Code postal: 00-633 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 193 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 193 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Code postal: 00-633 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 125 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 125 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw ñ sk?adanych wraz z ofert w formie elektronicznej: a) formularz ofertowy ñ za??cznik nr 1 do SIWZ, b) formularz cenowy ñ za??cznik nr 2 do SIWZ, c) dokument potwierdzaj?cy zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami rozdzia?u XVSIWZ), d) pe?nomocnictwo ñ je?li dotyczy, e) orygina zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy sk?adaj?cego ofert ñ je?li dotyczy, f) o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia ñ aktualne na dzie sk?adania ofert. Elektroniczny wzÛr dokumentu JEDZ, sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE ñ stanowi za??cznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej ñ znajduje si na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Informacje zawarte ww. o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. f.1) W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez wykonawcÛw, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. O?wiadczenie to ma potwierdza spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z wykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu. f.2) Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia ñ w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby - warunkÛw udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e o?wiadczenie o ktÛrym mowa w rozdz. XIII.
   1. f). niniejszej SIWZ dotycz?ce tych podmiotÛw. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotÛw dokumentÛw wymienionych w ß 5 pkt 1,5,6 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016. f.3) Zamawiaj?cy nie ??da aby wykonawca, ktÛry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu z?o?y o?wiadczenie o ktÛrym mowa w rozdz. XIII.
   1. f). niniejszej SIWZ. W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych w niniejszym rozdziale Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?niania sekcji cz??ci IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji cz??ci IV formularza dotycz?cej kryteriÛw kwalifikacji, za w?a?ciwej (dowodowej) weryfikacji spe?niania konkretnych, okre?lonych przez zamawiaj?cego, warunkÛw udzia?u w post?powaniu (kryteriÛw selekcji) Zamawiaj?cy dokona co do zasady na zako?czenie post?powania w oparciu o stosowne dokumenty sk?adane przez wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, na wezwanie Zamawiaj?cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). 2) O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy: Nie podlegaj wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12)ñ23) uPzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu. 3) Zamawiaj?cy nie b?dzie wyklucza WykonawcÛw z post?powania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 4) Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw sk?adanych samodzielnie przez Wykonawc oraz na wezwanie Zamawiaj?cego okre?la rozdzia XIII pkt 2 i 3 SIWZ. 5) W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si elektronicznie za po?rednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl SzczegÛ?owe zasady komunikacji zosta?y opisane w rozdz. XIV SIWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@kopernik.lodz.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych. SzczegÛ?owy opis ?rodkÛw ochrony prawnej znajduje si w rozdziale XXIV SIWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux