Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux

2021/S 179-465277  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2021/S 179-465277 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi Adresse postale: ul. Pabianicka 62 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 93-513 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych Courriel: przetargi@kopernik.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426895910 Fax: +48 426895409 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.przetargi.kopernik.lodz.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawu do zaopatrzenia t?tniaka piersiowo ñ brzusznego WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: EZ.28.43.2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa zestawu do zaopatrzenia t?tniaka piersiowo ñ brzusznego WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi o warto?ci przekraczaj?cej 214 000 EURO. Przedmiotowa dostawa finansowana jest ze ?rodkÛw w?asnych Zamawiaj?cego. Zakres przedmiotowy wyszczegÛlniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 ProthËses vasculaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi.
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do zaopatrzenia t?tniaka piersiowo-brzusznego oparty na stentgrafcie stalowym i nitinolowym zbudowany w zale?no?ci od potrzeby z: otworÛw , wyci? i lub r?kawkÛw dopasowanych do t?tnic docelowych. Stengraft budowany na zamÛwienie lub wyst?puj?cy w wersji standardowej z r?kawkami.Stentgrafty o du?ej sile radialnej do zaopatrzenia t?tniakÛw piersiowo -brzusznych.Stentgraft z r?kawkami i otworami
   1.  Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .2.Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamÛwienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentÛw z t?tniakami aorty na poziomie t?tnic nerkowych, pnia trzewnego i t?tnicy krezkowej gÛrnej.3. Posiada 3 lub wi?cej r?kawkÛw albo kombinacje r?kawkÛw i otworÛw na t?tnice nerkowe, t?tnic krezkow gÛrn i pie trzewny.4. Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne dla stentgraftu stalowego : AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umo?liwiaj?c bezpieczn i efektywn implantacj?.5. System posiada mo?liwo? korekty po?o?enia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcze?niej zaprojektowanych otworÛw lub r?kawkÛw na kluczowe naczynia.6. Dostarczony w formie za?adowanej na precyzyjny system podaj?cy wyposa?ony w ci?gna zabezpieczaj?ce i zwalniaj?ce wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, p?tl?, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezb?dnymi dla ca?kowitego wy??czenia t?tniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocuj?cym.7. W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych Zamawiaj?cy b?dzie wymaga dostarczenia stentgraftu z 4 r?kawkami w ci?gu 24 godzin.8. Mo?liwo? dostarczenia stentgraftu wykonanego na zamÛwienie o mniejszym profilu zbudowanego na bazie stentu nitinolowego.9. Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia ca?ego dodatkowego osprz?tu niezb?dnego do przeprowadzenia implantacji (szt. 56) Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Pa?stwa dane osob.przetw.s w zwi?z.z prowadz.post?p.o udziel.zam.publ. i z?o?on przez Wykonawc ofert?. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezb?dne dla zapew.prawid?.,przejrzystego i zgodn.z prawem przeb.post?p.w tym w celu uzyskania podmiot.?rod.dowod.zwi?zanym z prowadz.post?p.o udziel. zam. W razie niepodania ??danego zakresu danych osob.mo?liwe jest odrzucenie z?o?onej oferty. /Podst.prawn stan.przepisy art.6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art.10 RODO w zwi?zku przep. okre?lonymi w art.124 ustawy z dania 11 wrze?nia 2019r. Prawo zamÛwie publ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: CZAS REALIZACJI DOSTAWY / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: CZAS REALIZACJI REKLAMACJI / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: TERMIN WA?NO?CI / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium w wysoko?ci: 80 000,00 z?.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Podmiotowe ?rodki dowodowe wskazane w Rozdziale XIV pkt 1 (za wyj?tkiem dokumentu ÑJEDZî), aktualne na dzie z?o?enia Wykonawca b?dzie obowi?zany z?o?y w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krÛtszym ni 10 dni, okre?lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wykonawca, ma obowi?zek zawrze umow w sprawie zamÛwienia na warunkach okre?lonych we wzorze umowy, ktÛre stanowi Za??cznik Nr 7 do SWZ z uwzgl?dnieniem wprowadzonych w trakcie trwania post?powania zmian. Umowa zostanie uzupe?niona o zapisy wynikaj?ce ze z?o?onej oferty. SzczegÛ?owe postanowienia zawiera rozdzia XXVI SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 11:00 Lieu:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi ul. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?, Dzia ZamÛwie Publicznych pokÛj 979. Otwarcie ofert jest niejawne. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc zgodnie z przes?ankami zawartymi w art.108 ust. 1 uPZP. Przes?anka wykluczenia, o ktÛrej mowa w art.108 ust. 2 PZP w niniejszym post?powaniu nie wyst?puje. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y Zamawiaj?cemu Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (ESPDdalej:ÑJEDZî) W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych Rozdziale XII SWZ Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?niania sekcji cz??ci IV formularza jednolitego dokumentu. Zamawiaj?cy ??da przedstawienia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: Informacji z KRK sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 m. przed jej z?o?eniem. W zakresie: art.108ust.1pkt1i2 ustawy z dnia11.09.2019r.ñPzp,art.108ust.1pkt4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art.108ust.1pkt5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (t.j.Dz.U.z2020r.poz.1076 ze zm.), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: art.108ust.1pkt3 ustawy, art.108ust.1pkt4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art.108ust.1pkt5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art.108ust.1pkt6 ustawy. Pozosta?e wymagania zgodnie z rozdzia?em XIV SWZ. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia, wraz z ofert?, nast?puj?cych przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych:Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w j?zyku polskim potwierdzaj?cych wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamÛwienia (je?li oryginalna dokumentacja jest w innym j?zyku ni to Wykonawca dostarczy wraz z orygina?em t?umaczenie na j?zyk polski) ñ w zakresie niezb?dnym do oceny parametrÛw bezwzgl?dnie wymaganych i ocenianych okre?lonych w za??czniku nr 2 do SIWZ. W przypadku gdyby ktÛry z parametrÛw nie by potwierdzony w dokumentach jak wy?ej Wykonawca przed?o?y o?wiadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/ dystrybutora producenta dotycz?ce spe?niania tego parametru. O?WIADCZENIE O WYROBACH MEDYCZNYCH. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y Zamawiaj?cemu Ofert zawieraj?c - wykaz zgodnie z rozdzia?em XXSWZ. W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si elektronicznie za po?rednictwem:miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP oraz poczty elektronicznej na adres:przetargi@kopernik.lodz.pl SzczegÛ?owe zasady komunikacji zosta?y opisane w Rozdz.XVISWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@kopernik.lodz.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw uPzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na:
   2. 1. niezgodna z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33184200 - Prothèses vasculaires