Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux

2022/S 18-043212  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2022/S 018-043212 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi Adresse postale: ul. Pabianicka 62 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 93-513 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Janiczek-Borowiecka Courriel: k.janiczek-borowiecka@kopernik.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426895819 Fax: +48 426895409 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kopernik.lodz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
EZ.28.37.2021 Dostawa sprz?tu medycznego dla WWCOiT w ?odzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci powy?ej 214 000 euro NumÈro de rÈfÈrence: EZ.28.37.2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu medycznego dla WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na cz??ci i obejmuje 41 pakietÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 122 550.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33711700 Articles et prÈparations pour hygiËne orale ou dentaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi - Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet zawiera 1 pozycje asortymentow?. SzczegÛ?owy opis sprz?tu medycznego zawiera za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
15
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi - Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet zawiera 1 pozycj? asortymentow?. SzczegÛ?owy opis sprz?tu medycznego zawiera za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
41
Lot n : 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi - Apteka Szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet zawiera 1 pozycj? asortymentow?. SzczegÛ?owy opis sprz?tu medycznego zawiera za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W przedmiotowym post?powaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenia terminu sk?adania ofert. Ze wzgl?du na donios?? funkcj? spo?eczn? Zamawiaj?cego, ktÛry jest najwi?kszym WojewÛdzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w wojewÛdztwie ?Ûdzkim, Zamawiaj?cy w sposÛb szczegÛlnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia p?ynno?ci dostaw, w tym zw?aszcza w odniesieniu do produktÛw leczniczych, wyrobÛw medycznych oraz wszelkich innych towarÛw zwi?zanych z leczeniem pacjentÛw.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 189-491006
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 12 IntitulÈ:
12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS International Sp. z o.o. Sp.k Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 63 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 49 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 15 IntitulÈ:
15
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LfC Sp. z o.o.
Ville: Zielona GÛra Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 52 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 50 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 41 IntitulÈ:
41
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS International Sp. z o.o. Sp.k.
Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 21 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 550.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofert? stanowi?:
   1.  Formularz Ofertowy sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 1 do SWZ
   2.  Formularz asortymentowo cenowy sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 2 do SWZ SzczegÛ?owy wykaz dokumentÛw i o?wiadcze? sk?adanych wraz z ofert? /szczegÛ?owy opis zawiera Rozdzia? XXIII SWZ/:
   1.  Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia (JEDZ) ñ sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 3 do SWZ
   2.  O?wiadczenie o wyrobach medycznych (wg za?. nr 6 do SWZ)
   3.  Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w j?zyku polskim potwierdzaj?cych wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamÛwienia (je?li oryginalna dokumentacja jest w innym j?zyku ni? to Wykonawca dostarczy wraz z orygina?em t?umaczenie na j?zyk polski) ñ w zakresie niezb?dnym do oceny parametrÛw bezwzgl?dnie wymaganych okre?lonych w za??czniku nr 2 do SWZ. W przypadku gdyby ktÛry? z parametrÛw nie by? potwierdzony w dokumentach jak wy?ej Wykonawca przed?o?y o?wiadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela /dystrybutora producenta dotycz?ce spe?niania tego parametru.
   4.  Orygina? pe?nomocnictwa, je?eli osob? podpisuj?c? ofert? nie b?dzie osoba upowa?niona na podstawie dokumentu okre?laj?cego status prawny Wykonawcy.
   5.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby ñ je?li dotyczy Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych /szczegÛ?owy opis zawiera Rozdzia? XIV SWZ/: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   1.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
   2.  O?wiadczenie Wykonawcy (wg za?. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
   3.  O?wiadczenie Wykonawcy (wg za?. nr 4 do SWZ), o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale XXXII SWZ. SzczegÛ?owy opis ?rodkÛw ochrony prawnej znajduje si? w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111000 - Appareils de radiographie 
33141121 - Sutures chirurgicales 
33711700 - Articles et préparations pour hygiène orale ou dentaire