Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux

2022/S 18-043251  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2022/S 018-043251 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi Adresse postale: ul. Pabianicka 62 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 93-558 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Janikowska Courriel: przetargi@kopernik.lodz.pl TÈlÈphone: +48 4268959911 Fax: +48 426895409 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
EZ.28.38.2021 Dostawa sprzetu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: EZ.28.38.2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu medycznego dla WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za??czniku nr 2 do niniejszej SWZ.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na cz??ci i obejmuje 8 pakietÛw
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4. Pa?stwa dane osob.przetw.s? w zwi?z.z prowadz.post?p.o udziel.zam.publ. i z?o?on? przez Wykonawc? ofert?. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezb?dne dla zapew.prawid?.,przejrzystego i zgodn.zprawem przeb.post?p.w tym w celu uzyskania podmiot.?rod.dowod.zwi?zanym z prowadz.post?p.o udziel. zam.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 056 675.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
1 Siatki ca?kowicie wch?anialne do prepektoralnych rekonstrukcji piersi po mastektomiach.SZT. 150 2 Siatki ca?kowicie wch?anialne do prepektoralnych rekonstrukcji piersi po mastektomiach SZT. 90
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
Endoprotezy piersi o kszta?cie okr?g?ym, pow?oka g?adka lub nanoteksturowana; SZT. 100
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33141122 Agrafes chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
1 "Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy spr??yn? p?ask? na ryflowanym trzpieniu, 11 mm ñ op a 12 szt - 16 mm ñ op a 6 szt - 20 mm ñ op a 6 szt - razem SZT. 1650 2 "Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu p?ata skÛrnego czepca, jednorazowe, sterylne pakowane po 10 szt. " razem OP. 3000
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33183100 Implants orthopÈdiques 33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
1 "Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, " szt. 90 2 "Tytanowe p?ytki piszczelowe do mocowania korÛwkowego, szt. 100 3 "Lu?na p?tla piszczelowa z zabezpieczeniem uniemo?liwiaj?cym przedwczesne skrÛcenie" szt. 90 4 "Drut prowadz?cy ?rednicy 2,4mm zako?czony ?opatk? szt. 45 5 "Tytanowa podk?adka awaryjna pod guzik udowy szt. 10 6 Drut prowadz?cy z oczkiem szt. 5 7 "P?tla do obszywania przeszczepu, szt. 240 8 "Tytanowa ?ruba interferencyjna szt. 20 9 "Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, szt. 20 10 "Drut nitinolowy, szt. 5 11 "Drut nitinolowy, prowadz?cy do ?rub tytanowych szt. 5 12 " Piny resorbowalne szt. 15 13 "Gi?tkie, trwa?e kaniule z zapadk? typu click-lock " szt. 60
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
"Jednorazowy w ca?o?ci zestaw implantÛw i narz?dzi do stabilizacji kr?gos?upa piersiowego i l?d?wiowego w technice przezskÛrnej lub na otwarto " kpl. 6
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
1 Kaniula prosta ostra SZT. 720 2 Jednorazowa podk?adka uziemniaj?ca SZT. 720 3 Jednorazowa elektroda TCD SZT. 720 4 Jednorazowa elektroda . SZT. 72
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
Cewnik centralny dwu?wiat?owy do wk?u? z pow?ok? antybakteryjn? SZT. 70
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
Proteza samorozpr??alna do leczenia SZT. 4
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin uzupe?nienia bazy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 196-508199
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agnieszka Huczek VIAMED Ville: KrakÛw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 978 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 978 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Vitaco Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 200 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 210 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Nowy Tomysl Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 464 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 321 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Linvatec Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 612 115.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 184 175.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NovaSpine SpÛ?ka z ograniczona odpowiedzialno?ci? Ville: Domomos?aw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 28 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMC Impomed Centrum SA Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 511 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 518 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teleflex Polska SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 630.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofert? stanowi?:
   1.  Formularz Ofertowy sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 1 do SWZ
   2.  Formularz asortymentowo cenowy sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 2 do SWZ SzczegÛ?owy wykaz dokumentÛw i o?wiadcze? sk?adanych wraz z ofert? /szczegÛ?owy opis zawiera Rozdzia? XXIII SWZ/:
   1.  Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia (JEDZ) ñ sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 3 do SWZ
   2.  O?wiadczenie o wyrobach medycznych (wg za?. nr 6 do SWZ)
   3.  Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w j?zyku polskim potwierdzaj?cych wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamÛwienia (je?li oryginalna dokumentacja jest w innym j?zyku ni? to Wykonawca dostarczy wraz z orygina?em t?umaczenie na j?zyk polski) ñ w zakresie niezb?dnym do oceny parametrÛw bezwzgl?dnie wymaganych okre?lonych w za??czniku nr 2 do SWZ. W przypadku gdyby ktÛry? z parametrÛw nie by? potwierdzony w dokumentach jak wy?ej Wykonawca przed?o?y o?wiadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela /dystrybutora producenta dotycz?ce spe?niania tego parametru.
   4.  Orygina? pe?nomocnictwa, je?eli osob? podpisuj?c? ofert? nie b?dzie osoba upowa?niona na podstawie dokumentu okre?laj?cego status prawny Wykonawcy.
   5.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby ñ je?li dotyczy Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych /szczegÛ?owy opis zawiera Rozdzia? XIV SWZ/: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   1.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
   2.  O?wiadczenie Wykonawcy (wg za?. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
   3.  O?wiadczenie Wykonawcy (wg za?. nr 4 do SWZ), o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane wI ustawie Prawo ZamÛwie? Publicznych. SzczegÛ?owy opis ?rodkÛw ochrony prawnej znajduje si? w SWZ
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33141121 - Sutures chirurgicales 
33141122 - Agrafes chirurgicales 
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 
33183100 - Implants orthopédiques 
33184100 - Implants chirurgicaux