Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux

2022/S 53-137570  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicaux 2022/S 053-137570 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi Adresse postale: ul. Pabianicka 62 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 93-558 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Janikowska Courriel: przetargi@kopernik.lodz.pl TÈlÈphone: +48 4268959911 Fax: +48 426895409 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
EZ.28.61.2021 Dostawa sprzetu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: EZ.28.6 EZ.28.61.2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu medycznego dla WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za??czniku nr 2 do niniejszej SWZ.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na cz??ci i obejmuje 5 pakietÛw
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4. Pa?stwa dane osob.przetw.s? w zwi?z.z prowadz.post?p.o udziel.zam.publ. i z?o?on? przez Wykonawc? ofert?. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezb?dne dla zapew.prawid?.,przejrzystego i zgodn.zprawem przeb.post?p.w tym w celu uzyskania podmiot.?rod.dowod.zwi?zanym z prowadz.post?p.o udziel. zam.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 101 457.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33141200 CathÈters
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
Zestawy typu Flocare do ?ywienia dojelitowego w wersji do zastosowa? stacjonarnych, do pompy typu Flocare Infinity: SZT. 1200
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
1 Kaseta perystaltyczna SZT. 3000 2 Przek?uwacz do butelek SZT. 8000 3 Zestaw ??cz?cy trzy ?rÛd?a SZT. 1500 4 Jednorazowy ??cznik o d?ugo?ci min 121 cm SZT. 25000
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33194120 Fournitures pour perfusion
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
"PICC krÛtko- i srednioterminowy,. SZT. 585
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33141640 Drain
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
1 Drena? l?d?wiowy : SZT. 60 Dreny do aspiratora CUSA Excel SZT. 75
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji reklamacji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 212-558215
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asclepios SpÛ?ka Akcyjna Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 200.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 632.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Comef SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka Komandytowa Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 69 750.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 87 825.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofert? stanowi?:
   1.  Formularz Ofertowy sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 1 do SWZ
   2.  Formularz asortymentowo cenowy sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 2 do SWZ SzczegÛ?owy wykaz dokumentÛw i o?wiadcze? sk?adanych wraz z ofert? /szczegÛ?owy opis zawiera Rozdzia? XXIII SWZ/:
   1.  Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia (JEDZ) ñ sporz?dzony na podstawie za??cznika nr 3 do SWZ
   2.  O?wiadczenie o wyrobach medycznych (wg za?. nr 6 do SWZ)
   3.  Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w j?zyku polskim potwierdzaj?cych wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamÛwienia (je?li oryginalna dokumentacja jest w innym j?zyku ni? to Wykonawca dostarczy wraz z orygina?em t?umaczenie na j?zyk polski) ñ w zakresie niezb?dnym do oceny parametrÛw bezwzgl?dnie wymaganych okre?lonych w za??czniku nr 2 do SWZ. W przypadku gdyby ktÛry? z parametrÛw nie by? potwierdzony w dokumentach jak wy?ej Wykonawca przed?o?y o?wiadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela /dystrybutora producenta dotycz?ce spe?niania tego parametru.
   4.  Orygina? pe?nomocnictwa, je?eli osob? podpisuj?c? ofert? nie b?dzie osoba upowa?niona na podstawie dokumentu okre?laj?cego status prawny Wykonawcy.
   5.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby ñ je?li dotyczy Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych /szczegÛ?owy opis zawiera Rozdzia? XIV SWZ/: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   1.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
   2.  O?wiadczenie Wykonawcy (wg za?. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
   3.  O?wiadczenie Wykonawcy (wg za?. nr 4 do SWZ), o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw uPzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-?Ûd?: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33141200 - Cathéters 
33141640 - Drain 
33194120 - Fournitures pour perfusion