Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Sacs et sachets

2022/S 225-648540  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-?Ûd?: Sacs et sachets 2022/S 225-648540 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w ?odzi NumÈro national d'identification: PL113 Adresse postale: Pomorska 251 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 92-213 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Owczarek Courriel: zam.publ@csk.umed.pl TÈlÈphone: +48 426757577 Fax: +48 426757594 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.csk.umed.pl Adresse du profil díacheteur: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SP ZOZ
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa workÛw foliowych LDPE, HDP na odpady dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej NumÈro de rÈfÈrence: ZP/77/2022
II.1.2) Code CPV principal 18930000 Sacs et sachets
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia niniejszego post?powania przetargowego jest Dostawa workÛw foliowych LDPE, HDP na odpady dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251. Zgodnie z asortymentem i ilo?ciami okre?lonymi o Formularzu ofertowym i asortymentowo- cenowym stanowi?cym za??czniki 1 i 2 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 200 720.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18930000 Sacs et sachets
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia niniejszego post?powania przetargowego jest: Dostawa workÛw foliowych LDPE, HDP na odpady dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251. Zgodnie z asortymentem i ilo?ciami okre?lonymi w Formularzu ofertowym i asortymentowo-cenowym stanowi?cym za??czniki nr 1 i 2 do SWZ SzczegÛ?owy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamÛwienia okre?la Formularz asortymentowo-cenowy - za??cznik nr 2 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp korzysta z prawa opcji, w zwi?zku z czym precyzuje: - okre?lenie rodzaju i maksymalnej warto?ci: zamÛwienie o dodatkowe 30% wielko?ci ?wiadczenia przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostaj? bez zmian.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy skraca termin sk?adania ofert nie krÛtszy ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej gdy? zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 161-458238
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP/77/2022 IntitulÈ:
Dostawa workÛw foliowych LDPE, HDP na odpady dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Helplast Bis Joanna Hadasik Ville: Orzesze Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 43-180 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 215 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zasad i terminÛw sk?adania odwo?a? znajduj? si? w swz pkt. XXI. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAM"WIENIA oraz w Dziale IX - ?rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Dostawa workÛw foliowych LDPE, HDP na odpady dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
18930000 - Sacs et sachets