Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Services de collecte des ordures

2022/S 226-649996  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-?Ûd?: Services de collecte des ordures 2022/S 226-649996 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ?ODZI Adresse postale: al. Ko?ciuszki 83 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 90-436 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Wasilewski Courriel: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl TÈlÈphone: +48 422899759 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lodzkie.kas.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ugi w zakresie wywozu sta?ych odpadÛw komunalnych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej i podleg?ych jednostek administracji skarbowej wraz z udost?pnieniem pojemnikÛw odpady NumÈro de rÈfÈrence: 1001-ILZ.260.39.2022
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie us?ugi w zakresie wywozu sta?ych odpadÛw komunalnych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w ?odzi i podleg?ych jednostek administracji skarbowej wraz z udost?pnieniem pojemnikÛw na odpady. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ ñ SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
WywÛz sta?ych odpadÛw komunalnych i udost?pnienie pojemnikÛw na odpady dla Urz?du Skarbowego w Kutnie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Lieu principal d'exÈcution:
WywÛz sta?ych odpadÛw komunalnych i udost?pnienie pojemnikÛw na odpady dla Urz?du Skarbowego w Kutnie
II.2.4) Description des prestations:
WywÛz sta?ych odpadÛw komunalnych i udost?pnienie pojemnikÛw na odpady dla Urz?du Skarbowego w Kutnie - SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ ñ SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w ramach realizacji umowy, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp, zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji: 1) Opcja b?dzie polega? b?dzie na zwi?kszeniu zamÛwienia podstawowego do 20%, po cenie jednostkowej brutto wskazanej przez Wykonawc? w Za??czniku nr 2 do SWZ ñ Formularz ofertowy; 2) Warunkiem skorzystania z opcji b?dzie mo?liwo?? sfinansowania tej cz??ci zamÛwienia oraz z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z opcji, w okre?lonym przez niego zakresie, w terminie obowi?zywania niniejszej umowy; 3) Skorzystanie z opcji nie stanowi zmiany umowy; 4) Wykonawcy nie przys?uguje prawo domagania si? realizacji zamÛwienia w zakresie poszerzonym, je?eli Zamawiaj?cy nie skorzysta z opcji w toku realizacji umowy, przy czym nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny; 5) Zamawiaj?cy ma prawo uruchomi? opcj? po wyczerpaniu przewidzianych dla niego ilo?ci wywozu odpadÛw komunalnych, w poszczegÛlnych jednostkach, obj?tej zamÛwieniem podstawowym;
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 174-491805
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
WywÛz sta?ych odpadÛw komunalnych i udost?pnienie pojemnikÛw na odpady dla Urz?du Skarbowego w Kutnie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Niniejsze og?oszenie dotyczy uniewa?nienia post?powania w Cz??ci nr III Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia je?eli wszystkie z?o?one wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo oferty podlega?y odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: Do wyznaczonego terminu sk?adania ofert tj. 11 pa?dziernika 2022r. do godz. 1000 wp?yn??a oferta z?o?ona przez Prezero Service Centrum Sp. z o.o., ul. ??koszy?ska 127, 99-300 Kutno, ktÛra zosta?a odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
   5. 
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamÛwie? publicznych, dalej zwan? "Ustaw?".
   2. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym rozdziale przys?uguj? wykonawcy, innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy.
   3. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   8. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10.Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Wykonywanie us?ugi w zakresie wywozu sta?ych odpadÛw komunalnych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej i podleg?ych jednostek administracji skarbowej wraz z udost?pnieniem pojemnikÛw odpady 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures