Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Services de conception technique

2022/S 226-649266  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-?Ûd?: Services de conception technique 2022/S 226-649266 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?Ûd? ñ Zarz?d Inwestycji Miejskich Adresse postale: ul. Piotrkowska 175 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-447 Pays: Pologne Point(s) de contact: Martyna Zagner Courriel: zamowienia@zim.uml.lodz.pl TÈlÈphone: +48 422726462 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zim.lodz.bip-e.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow? uk?adu komunikacyjnego w nowo powstaj?cej strefie przemys?owej na Chocianowicach w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: ZIM-DZ.2620.61.2021
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 71351910 Services de gÈologie 71352000 Services de levÈs souterrains 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na budow? drogowego uk?adu komunikacyjnego w nowo powstaj?cej strefie przemys?owej na Chocianowicach w ?odzi. Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budow? nowych drÛg zgodnie z tre?ci? uchwa?y nr IX/312/19 Rady Miejskiej w ?odzi z dnia 8 maja 2019r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz??ci obszaru miasta ?odzi po?o?onej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, ?askowice i Nad Dobrzynk? oraz po?udniowej granicy miasta. Do zada? wykonawcy nale?y opracowanie projektÛw budowlanych, wykonawczych (w podziale na etapy), oraz bran?owych, uzyskanie niezb?dnych warunkÛw, decyzji, uzgodnie? oraz pozwole?, umo?liwiaj?cych realizacj? zadania i wykonanie robÛt. ZamÛwienie nale?y realizowa? zgodnie ze szczegÛ?owym opisem przedmiotu zamÛwienia zawartym w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia i na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 2 ñ Projektowane postanowienia umowy.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 005-008676
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow? uk?adu komunikacyjnego w nowo powstaj?cej strefie przemys?owej na Chocianowicach w ?odzi
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ÑPracownia Drogowaî Wojciech Sobolewski Adresse postale: ul. Piotrkowska 276 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-361 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 376 500.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia, przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?ania:
   4. 1 odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb;
   4. 2 odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   4. 3 odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4. 4 Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia,
   5.  Terminy oblicza si? wed?ug przepisÛw prawa cywilnego. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   8.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   9.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 71351910 Services de gÈologie 71352000 Services de levÈs souterrains 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na budow? drogowego uk?adu komunikacyjnego w nowo powstaj?cej strefie przemys?owej na Chocianowicach w ?odzi. Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budow? nowych drÛg zgodnie z tre?ci? uchwa?y nr IX/312/19 Rady Miejskiej w ?odzi z dnia 8 maja 2019r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz??ci obszaru miasta ?odzi po?o?onej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, ?askowice i Nad Dobrzynk? oraz po?udniowej granicy miasta. Do zada? wykonawcy nale?y opracowanie projektÛw budowlanych, wykonawczych (w podziale na etapy), oraz bran?owych, uzyskanie niezb?dnych warunkÛw, decyzji, uzgodnie? oraz pozwole?, umo?liwiaj?cych realizacj? zadania i wykonanie robÛt. ZamÛwienie nale?y realizowa? zgodnie ze szczegÛ?owym opisem przedmiotu zamÛwienia zawartym w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia i na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 2 ñ Projektowane postanowienia umowy.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 376 500.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ÑPracownia Drogowaî Wojciech Sobolewski Adresse postale: ul. Fabryczna 25 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-361 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W dniu 21.03.2022 r. Wykonawca wyst?pi? do ZWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunkÛw w zakresie odwodnienia drÛg na terenie nowo powstaj?cej strefie przemys?owej na Chocianowicach, zgodnie z zakresem podpisanej umowy. Nast?pnie w dniu 29.04.2022r. ZWiK wystosowa? pismo o nr WTT.423.238.2022/T/DD, z ktÛrego wynika ?e z uwagi na brak w rozpatrywanym rejonie miejskiej kanalizacji deszczowej, nie ma mo?liwo?ci odwodnienia drÛg do projektowanego (zgodnie z przed?o?on? koncepcj?) uk?adu komunikacyjnego w oparciu o miejsk? sie? kanalizacji deszczowej. W przedmiotowym pi?mie wskazano, ?e ZWiK nie wnosi sprzeciwu odno?nie budowy uk?adu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie nowo powstaj?cej strefy przemys?owej na Chocianowicach. Jednak decyzj? co do budowy sieci kanalizacji deszczowej nale?y podj?? w porozumieniu z WGK UM? oraz MPU, a w przypadku pozytywnej decyzji nale?y opracowa? koncepcj? budowy kanalizacji deszczowej dla omawianego rejonu. Po zapoznaniu si? ze stanowiskiem ZWiK, na wniosek Wykonawcy odby?o si? szereg spotka? roboczych z WGK, MPU na ktÛrych ustalono ?e odwodnienie pasa drogowego winno odbywa? si? za pomoc? kanalizacji deszczowej (kana?y biegn?ce wzd?u? ulicy) i odprowadzenia do istniej?cych ciekÛw wodnych. Ustalono rÛwnie?, ?e odwodnienie winno odbywa? si? cz??ciowo poprzez system retencji wody deszczowej. Wykonawca we wniosku o zwi?kszenie zakresu przedmiotu umowy, wskaza? ?e bez opracowania koncepcji i uzyskania akceptacji ZWiK dla odwodnienia wspomnianego terenu nie ma mo?liwo?ci uzyskania warunkÛw technicznych dla budowy kana?u deszczowego i odwodnienia drogi, tym samym Wykonawca nie ma mo?liwo?ci kontynuowania prac projektowych w tym zakresie. Po przeanalizowaniu sytuacji, Zamawiaj?cy uzna? za zasadny wniosek Wykonawcy o zwi?kszenie zakresu tj. konieczno?? opracowania koncepcji odwodnienia dla terenu na ktÛrym ma by? zaprojektowany uk?ad drÛg dla nowo powstaj?cej strefy na Chocianowicach. Zmiana zakresu zawartej umowy, poprzez opracowanie koncepcji odwodnienia umo?liwi prawid?owe wykonanie odwodnienia dla zleconego pierwotnie zakresu prac tj. wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drÛg opisanych w OPZ. Poni?ej opisano zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w zwi?zku z realizacj? umowy: - w zakresie zwi?kszenia przedmiotu umowy: a) Konieczno?? pozyskania dodatkowych materia?Ûw wyj?ciowych (kopia mapy zasadniczej, konieczno?? wykonania dodatkowych bada? geologicznych, dodatkowa inwentaryzacja geodezyjna). b) Konieczno?? opracowania koncepcji odwodnienia. c) Konieczno?? uzgodnienia koncepcji w ZWiK Sp. z o.o. i WGK UM?. - w zakresie zmniejszenia przedmiotu umowy: d) Konieczno?? zmniejszenia zakresu prac projektowych z uwagi na przygotowywane przez M? porozumienie na podstawie postanowie? art. 16 ust. 1 i 2 oraz 22 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Podsumowuj?c czas niezb?dny na wykonanie us?ug dodatkowych do umowy podstawowej: ï 31 dni na wyd?u?enie terminu z uwagi na opracowanie koncepcji i prace przygotowawcze; ï 30 dni na wyd?u?enie z uwagi na konieczno?? uzyskania opinii ZWiK oraz WKS UM?; ponadto: ï 12 dni z tytu?u opÛ?nienia w wydaniu opinii przez Wody Polskie, ??cznie: 73 dni.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Zgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca winien opracowa? dokumentacj? projektow? wraz z cz??ci? kosztow? i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robÛt, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych oraz z?o?eniem wniosku o pozwolenie na budow?/zg?oszenie zamiaru wykonania robÛt budowlanych oraz z?o?eniem do Zamawiaj?cego kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD - je?eli b?dzie ona niezb?dna.Zgodnie z Opisem przedmiotu zamÛwienia obowi?zkiem Wykonawcy jest uzyskanie wytycznych od gestorÛw sieci ñ wydane przez gestorÛw wymagania techniczne winny zosta? zaakceptowane przez Zamawiaj?cego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 376 500.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 424 000.00 PLN Opracowanie dokumentacji projektowej na budow? uk?adu komunikacyjnego w nowo powstaj?cej strefie przemys?owej na Chocianowicach w ?odzi 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71351910 - Services de géologie 
71352000 - Services de levés souterrains 
71354000 - Services d'établissement de cartes