01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Services de conception technique

2018/S 145-332410 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/07/2018 S145  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-?Ûd?: Services de conception technique 2018/S 145-332410 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miasto ?Ûd - Zarz?d Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 ?Ûd 90-447 Pologne Point(s) de contact: Anna Szeffer TÈlÈphone: +48 42/272-62-80 Courriel: zamowienia@zim.uml.lodz.pl Code NUTS: PL711 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://zim.lodz.bip-e.pl/ http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ulicy Czorszty?skiej w ?odzi. NumÈro de rÈfÈrence: ZIM-DZ.3321.25.2018
II.1.2) Code CPV principal 71320000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotycz?cej przebudowy ulicy Telefonicznej na odc. od ul. Weselnej do ul. Czorszty?skiej w ?odzi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Tomie III SIWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz w Tomie II SIWZñ Formularz Aktu Umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 194 227.64 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'exÈcution:
Miasto ?Ûd
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotycz?cej przebudowy ulicy Telefonicznej na odc. od ul. Weselnej do ul. Czorszty?skiej w ?odzi. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Tomie III SIWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz w Tomie II SIWZñ Formularz Aktu Umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja jako?ci i r?kojmi na prace projektowe / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 089-199910
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ulicy Czorszty?skiej w ?odzi.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Budovia Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Narutowicza 34 ?Ûd 90-135 Pologne Code NUTS: PL711
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 232 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 194 227.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termin wykonania zamÛwienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami Ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??dania oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innej ni okre?lonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. 12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. 2017. poz. 1481) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique