Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Services de conseil en matiËre d'ingÈnierie et de construction

2023/S 98-307292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-?Ûd?: Services de conseil en matiËre d'ingÈnierie et de construction 2023/S 098-307292 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?Ûd? ñ Zarz?d Inwestycji Miejskich Adresse postale: ul. Piotrkowska 175 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-447 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra ju?kiewicz-Morawska Courriel: zamowienia@zim.uml.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426385837 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zim.lodz.bip-e.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Pe?nienie nadzoru nad realizacj? RobÛt oraz zarz?dzaniem Kontraktem dla zadania pn. ÑRozbudowa/Przebudowa ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta (...) NumÈro de rÈfÈrence: ZIM-DZ.2620.84.2022
II.1.2) Code CPV principal 71310000 Services de conseil en matiËre d'ingÈnierie et de construction
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego post?powania jest pe?nienie nadzoru nad realizacj? RobÛt oraz zarz?dzaniem Kontraktem dla zadania pn. ÑRozbudowa/Przebudowa ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybudujî In?ynier Kontraktu
   2.  Zamawiaj?cy opisa? przedmiot zamÛwienia w pkt 1 ñ 3 SWZ oraz w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Projektowane postanowienia umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 050 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71244000 Calcul des co ts, contrÙle des co ts 71247000 Supervision des travaux de construction 71520000 Services de conduite des travaux 71540000 Services de gestion de la construction 71541000 Services de gestion de projets de construction 71630000 Services de contrÙle et d'essais techniques 71241000 ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem niniejszego post?powania jest pe?nienie nadzoru nad realizacj? RobÛt oraz zarz?dzaniem Kontraktem dla zadania pn. ÑRozbudowa/Przebudowa ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybudujî In?ynier Kontraktu
   1. 1. Pe?nienie nadzoru wymaga zapoznania si? z dokumentacj? przetargow? w oparciu, o ktÛr? wy?oniony zosta? Wykonawca robÛt budowlanych (m. in. dokumentacj? techniczn? oraz udzielonymi przez Zamawiaj?cego odpowiedziami na pytania oferentÛw w trakcie post?powania przetargowego). Pe?na dokumentacja przetargowa znajduje si? na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod linkiem: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13386,RozbudowaPrzebudowa-ul-Szczecinskiej-w-Lodzi-na-odcinku-od-ul-Aleksandrowskiej-d.html
   2.  Zamawiaj?cy opisa? przedmiot zamÛwienia w pkt 1 ñ 3 SWZ oraz w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Projektowane postanowienia umowy https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13386,RozbudowaPrzebudowa-ul-Szczecinskiej-w-Lodzi-na-odcinku-od-ul-Aleksandrowskiej-d.html
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: CZAS PRZYBYCIA przedstawiciela In?yniera Kontraktu na Plac Budowy od chwili otrzymania wezwania od Zamawiaj?cego / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Dotyczy Sekcji II pkt II.1.1) - Pe?na nazwa post?powania: Pe?nienie nadzoru nad realizacj? RobÛt oraz zarz?dzaniem Kontraktem dla zadania pn. ÑRozbudowa/Przebudowa ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybudujî In?ynier Kontraktu
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 001-002046
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Pe?nienie nadzoru nad realizacj? RobÛt oraz zarz?dzaniem Kontraktem dla zadania pn. ÑRozbudowa/Przebudowa ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta (...)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 10 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 10
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BAUMARK Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?wi?toja?ska 106 Ville: WyszkÛw Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 07-202 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROBERT SIEMIENIEWSKI P.H.U."BAUMARK" Adresse postale: ul. ?wi?toja?ska 106 Ville: WyszkÛw Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 07-202 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 250 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 050 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Dot. Sekcji II pkt II.2.7) -
   1. 1.Termin rozpocz?cia pe?nienia funkcji In?yniera Kontraktu ñ od dnia podpisania umowy,
   2. 1.Termin zako?czenia pe?nienia funkcji In?yniera Kontraktu ñ- po zaakceptowaniu przez Zamawiaj?cego raportu z realizacji Inwestycji - 28 miesi?cy od rozpocz?cia realizacji Umowy, jednak nie d?u?ej ni? do ko?ca 2025 roku.
   2. Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w sytuacji zaistnienia okoliczno?ci o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, tj. (...)3.W zwi?zku z art. 5k Rozporz?dzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej Ñustaw?î, z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych wyklucza si? (...)3.1. Zgodnie z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) nr 2022/576, zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamÛwie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, na rzecz lub z udzia?em (...)3.2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 (...)4.W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w pkt. 3 Zamawiaj?cy odrzuca ofert? Wykonawcy. Zaistnienie przes?anki wykluczenia b?d? weryfikowane na podstawie o?wiadcze? sk?adanych wraz z ofert? oraz ogÛlnodost?pnych baz danych (...)5.Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? w sytuacji zaistnienia okoliczno?ci o ktÛrych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp, tj. (...)6.Zawarto?? oferty:6.1.FORMULARZ OFERTY (...).
   6. 2.ZOBOWI?ZANIE PODMIOTU UDOST?PNIAJ?CEGO ZASOBY(...).6.3. INFORMACJA O ZAKRESIE ZADA? REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWC"W WSP"LNIE UBIEGAJ?CYCH SI? O UDZIELENIE ZAM"WIENIA(...).
   6. 4.O?WIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 (...).
   6. 5.O?WIADCZENIE PODMIOTU UDOST?PNIAJ?CEGO ZASOBY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 (...).
   6. 6.W celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiaj?cy ??da od wykonawcy z?o?enia ODPISU LUB INFORMACJI Z:
   6. 6.1.KRAJOWEGO REJESTRU S?DOWEGO lub
   6. 6.2. CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ lub
   6. 6.3. INNEGO W?A?CIWEGO REJESTRU (...)
   6. 7.PE?NOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJ?CY UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY (...)7. Z uwagi na ograniczon? ilo?? znakÛw w rubrykach og?oszenia o zamÛwieniu, kryteria kwalifikacji oraz o?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s? dostarczy? wykonawcy, potwierdzaj?ce spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zosta?y okre?lone w dokumentach zamÛwienia ñ SWZ, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego post?powania. SzczegÛ?owe informacje nt. warunkÛw udzia?u, podstaw wykluczenia i wykaz o?wiadcze? lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduj? si? w Rozdziale VIII, IX SWZ.8.Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporz?dzenia OgÛlnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zosta?a zawarta w Rozdziale XXV SWZ.9.Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy(...).9.Zamawiaj?cy otrzyma? dofinansowanie w ramach Wst?pnej Promesy dotycz?cej dofinansowania inwestycji z programu Rz?dowy Fundusz Polski ?ad Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7631/PolskiLad z dnia 05.08.2021 r.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia, przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?ania:
   4. 1 odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb;
   4. 2 odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   4. 3 odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4. 4 Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia,
   5.  Terminy oblicza si? wed?ug przepisÛw prawa cywilnego. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   8.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   9.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Pe?nienie nadzoru nad realizacj? RobÛt oraz zarz?dzaniem Kontraktem dla zadania pn. ÑRozbudowa/Przebudowa ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta (...) 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction 
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques