Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?:Services de d╚neigement

2023/S 194-606199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-?█d?: Services de d╚neigement 2023/S 194-606199 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo ?█dzkie - Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w ?odzi Num╚ro national d'identification: 7251739344 Adresse postale: al. Pi?sudskiego 12 Ville: ?█d? Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 90-051 Pays: Pologne Point(s) de contact: Hanna Prokopek Courriel: h.prokopekr@zdw.lodz.pl T╚l╚phone: +48 426162271 Fax: +48 426162251 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zdwlodz.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: zarz?dzanie drogami wojew█dzkimi w imieniu samorz?du wojew█dztwa ?█dzkiego
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzanie drogami wojew█dzkimi w imieniu samorz?du wojew█dztwa ?█dzkiego
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zimowe utrzymanie pas█w drogowych wraz ze sprz?taniem pozimowym w ci?gach dr█g woj. administrowanych przez Zarz?d Dr█g Woj w ?odzi w sezonie zimowym 2023-2024 r. z podzia?em na zadania i prawem opcji Num╚ro de r╚f╚rence: DZ.2611.21.2023
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de d╚neigement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
[1]. Zimowe utrzymanie pas█w drogowych wraz ze sprz?taniem pozimowym w ci?gach dr█g wojew█dzkich administrowanych przez Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w ?odzi w sezonie zimowym 2023-2024 r. z podzia?em na zadania i prawem opcji. [2]. Wykonawca zapewni, aby udzia? pojazd█w elektrycznych lub pojazd█w nap?dzanych gazem ziemnym we flocie pojazd█w samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ˝ Prawo o ruchu drogowym, u?ytkowanych przy wykonywaniu tego zadania (z wy??czeniem zakresu dotycz?cego letniego i zimowego utrzymania dr█g polegaj?cego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczeg█lno?ci zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu ?lisko?ci zimowej, w tym go?oledzi i usuwaniu ?niegu) wyni█s? co najmniej 10% - (Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno?ci i paliwach alternatywnych w zwi?zku z Dyrektyw? PE i Rady 2014/94/UE/ z 22.10.2014 r.).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 12 094 063.13 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie Nr 2 Zimowe utrzymanie jezdni, chodnik█w oraz sprz?tanie poziomowe w ci?gach dr█g woj. administrowanych przez Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Podd?bicach w sezonie zimowym 2023-2024 z prawem opcji
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90611000 Services de voirie 90630000 Services de d╚vergla┴age
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
wojew█dztwo ?█dzkie
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie Nr 2 Zimowe utrzymanie jezdni, chodnik█w oraz sprz?tanie poziomowe w ci?gach dr█g wojew█dzkich administrowanych przez Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Podd?bicach w sezonie zimowym 2023-2024 z prawem opcji w zakresie podstawowym oraz ci?g█w dr█g krajowych zaliczonych do kategorii dr█g wojew█dzkich
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 441 ust. 1 Prawa zam█wie? publicznych przewiduje prawo opcji. Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w wybranym zakresie, zgodnie z zakresem i ilo?ci? us?ug opisanych i okre?lonych w OPZ i FWO. Realizacja opcji b?dzie nast?powa?a wy??cznie w przypadku z?o?enia przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli o realizacji opcjonalnej cz??ci zam█wienia. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci zam█wienia podstawowego dla poszczeg█lnych pozycji. Ceny jednostkowe w opcji b?d? takie same jak ceny jednostkowe w zam█wieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym. Zako?czenie opcji nast?pi z dniem zako?czenia terminu umowy tj. do dnia 01.05.2024 r. lub z dniem zrealizowania zakresu rzeczowego opcji, w zale?no?ci co nast?pi wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie Nr 3 Zimowe utrzymanie jezdni, chodnik█w oraz sprz?tanie poziomowe w ci?gach dr█g woj. administrowanych przez RDW w Piotrkowie Trybunalskim w sezonie zimowym 2023-2024 z prawem opcji
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90611000 Services de voirie 90630000 Services de d╚vergla┴age
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
wojew█dztwo ?█dzkie
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie Nr 3 Zimowe utrzymanie jezdni, chodnik█w oraz sprz?tanie poziomowe w ci?gach dr█g wojew█dzkich administrowanych przez Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Piotrkowie Trybunalskim w sezonie zimowym 2023-2024 z prawem opcji w zakresie podstawowym oraz ci?g█w dr█g krajowych zaliczonych do kategorii dr█g wojew█dzkich
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 441 ust. 1 Prawa zam█wie? publicznych przewiduje prawo opcji. Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w wybranym zakresie, zgodnie z zakresem i ilo?ci? us?ug opisanych i okre?lonych w OPZ i FWO. Realizacja opcji b?dzie nast?powa?a wy??cznie w przypadku z?o?enia przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli o realizacji opcjonalnej cz??ci zam█wienia. Uruchomienie prawa opcji nast?pi po wyczerpaniu ilo?ci zam█wienia podstawowego dla poszczeg█lnych pozycji. Ceny jednostkowe w opcji b?d? takie same jak ceny jednostkowe w zam█wieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym. Zako?czenie opcji nast?pi z dniem zako?czenia terminu umowy tj. do dnia 01.05.2024 r. lub z dniem zrealizowania zakresu rzeczowego opcji, w zale?no?ci co nast?pi wcze?niej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 079-237333
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 8 Intitul╚:
Zadanie Nr 2 Zimowe utrzymanie jezdni, chodnik█w oraz sprz?tanie poziomowe w ci?gach dr█g woj. administrowanych przez Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Podd?bicach w sezonie zimowym 2023-2024 z prawem opcji
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. MACIEJ Piotr ?uczak Num╚ro national d'identification: 6680005978 Adresse postale: ul. Sienkiewicza 21 Ville: Uniej█w Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 99-210 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 5 293 614.05 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 6 559 167.81 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 9 Intitul╚:
Zadanie Nr 3 Zimowe utrzymanie jezdni, chodnik█w oraz sprz?tanie poziomowe w ci?gach dr█g woj. administrowanych przez RDW w Piotrkowie Trybunalskim w sezonie zimowym 2023-2024 z prawem opcji
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ĐANDRO+ţ Roman Fija?kowski Num╚ro national d'identification: 8331339989 Adresse postale: ul. A.Fredry 43 Ville: Brzeziny Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 95-060 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 6 800 449.08 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 4 738 111.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
cz??ciowe zrealizowanie zam█wienia w cz??ci prac polegaj?cych na doradztwie technicznym, realizacji, koordynacji rob█t i wsp█?pracy firm.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
I. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. II. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. III. Odwo?anie wnosi si? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/10/2023 Zimowe utrzymanie pas█w drogowych wraz ze sprz?taniem pozimowym w ci?gach dr█g woj. administrowanych przez Zarz?d Dr█g Woj w ?odzi w sezonie zimowym 2023-2024 r. z podzia?em na zadania i prawem opcji 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90611000 - Services de voirie 
90620000 - Services de dÚneigement 
90630000 - Services de dÚverglašage