Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Rectificatif
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Services de formation mÈdicale

2020/S 180-435343  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-?Ûd?: Services de formation mÈdicale 2020/S 180-435343 Rectificatif Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif Services (SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 177-427934)
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Psychiatryczny ZespÛ Opieki Zdrowotnej w ?odzi NumÈro national d'identification: PL9471667139 Adresse postale: Aleksandrowska 159 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 91-229 Pays: Pologne Courriel: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl TÈlÈphone: +48 427155763 Fax: +48 426528030 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.babinski.home.pl http://www.babinski.home.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przeprowadz. zaj? dydaktycz. dla osÛb uczestnicz. w projekcie pn.: ÑKadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. (...) Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020 NumÈro de rÈfÈrence: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020
II.1.2) Code CPV principal 80320000 Services de formation mÈdicale
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych dla osÛb uczestnicz?cych w projekcie pn.: ÑKadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?yî wspÛ?finansowanym przez Uni Europejsk?, ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach programu operacyjnego ÑWiedza edukacja rozwÛjî. Przedmiotem zamÛwienia jest przygotow. i przeprowadz. zaj? dydaktycz. na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychoterapii dzieci i m?odzie?y), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychoterapii dzieci i m?odzie?y, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2019 r. oraz na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychologii klinicznej), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychologii klinicznej, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2018 r. dla osÛb uczestnicz?cych w projekcie pn.: ÑKadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?yî planowanych do realizacji w 2020 r.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
VI.6) RÈfÈrence de l'avis original NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 177-427934
 
 
Section VII: Modifications
VII.1) Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2) Texte rectifier dans l'avis original NumÈro de section: II.1.1 Endroit o se trouve le texte rectifier: Nazwa
 
 
Au lieu de:
Pe?nienie funkcji kierow. nauk. kursÛw, kierow. merytor. kursÛw, kierow. specjaliz. oraz przeprowadz. zaj? dydakt. dla osÛb uczestnicz. w proj. pn.: ÑKadry DiM: Kompleks. szkol. personelu med. (...) Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020
 
 
Lire:
Przeprowadz. zaj? dydaktycz. dla osÛb uczestnicz. w projekcie pn.: ÑKadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. (...) Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020 Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020 NumÈro de section: II.1.4 Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis
 
 
Au lieu de:
Pe?nienie funkcji kierownika naukowego kursÛw, kierownika merytorycznego kursÛw, kierownika specjalizacji oraz przeprowadzenie zaj? dydaktycznych dla osÛb uczestnicz?cych w projekcie pn.: ÑKadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?yî. Przedm. zamÛw. jest: pe?n. funkcji kierow. nauk. kursÛw, pe?n. funkcji kierow. merytorycz. kursÛw, pe?n. funkcji kierow. specjalizacji, przygot. i przeprowadz. zaj? dydaktycz. na kursach specjalizacyj. (szkolenie specjalizacyj. w dziedz. psychoterapii dzieci i m?odzie?y, szkolenie specjalizacyj. w dziedz. psychologii klinicz.), zgodnie z programem szkolenia specjalizacyj. w dziedz. Psychoterapii Dzieci i M?odzie?y, zatwierdz. przez Min. Zdrowia we
   9. 2019 oraz programem szkolenia specjalizacyj. w dziedz. Psychologii Klinicznej, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2018 r. dla osÛb uczestnicz?cych w ww. projekcie. ZamÛw. podzielono na cz??ci, zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za?. do SIWZ.
 
 
Lire:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych dla osÛb uczestnicz?cych w projekcie pn.: ÑKadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?yî wspÛ?finansowanym przez Uni Europejsk?, ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach programu operacyjnego ÑWiedza edukacja rozwÛjî. Przedmiotem zamÛwienia jest przygotow. i przeprowadz. zaj? dydaktycz. na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychoterapii dzieci i m?odzie?y), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychoterapii dzieci i m?odzie?y, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2019 r. oraz na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychologii klinicznej), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychologii klinicznej, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2018 r. dla osÛb uczestnicz?cych w projekcie pn.: ÑKadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?yî planowanych do realizacji w 2020 r.
VII.2) Autres informations complÈmentaires:
Zakres informacji opublikowanych w Dz.U. UE nr 2020/S 177-427934 z dnia 11 wrze?nia 2020 r. ñ prawdopodobnie z uwagi na problemy techniczne ñ odbiega od informacji przes?anych do opublikowania w dniu 7 wrze?nia 2020 r. 2020/S 177-427934
 
 
C L A S S E    C P V
80320000 - Services de formation médicale