Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 05/03/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?: Services de formation m╚dicale

2021/S 37-093432  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-?█d?: Services de formation m╚dicale 2021/S 037-093432 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Psychiatryczny Zesp█ Opieki Zdrowotnej w ?odzi Num╚ro national d'identification: PL9471667139 Adresse postale: Aleksandrowska 159 Ville: ?█d Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Code postal: 91-229 Pays: Pologne Courriel: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl T╚l╚phone: +48 427155763 Fax: +48 426528030 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.babinski.home.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Specjalistyczny Psychiatryczny Zesp█ Opieki Zdrowotnej w ?odzi
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?uga przeprowadzenia zaj? dydaktycznych dla os█b uczestnicz?cych w projekcie pn.: ĐKadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?yţ Num╚ro de r╚f╚rence: SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2021
II.1.2) Code CPV principal 80320000 Services de formation m╚dicale
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zaj? dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i m?odzie?y), zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i M?odzie?y, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia we wrze?niu 2019r., dla os█b uczestnicz?cych w projekcie pn.: ĐKadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?y", wsp█?finansowanym przez Uni Europejsk ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw█j, planowanych do realizacji w 2021 r. Niniejsze zam█wienie podzielone jest na cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia w odniesieniu do poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia stanowi Za??cznik nr 1A oraz za??cznik nr 1B do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert na dowolnie wybran liczb cz??ci zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 1, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Psychopatologia i diagnoza nozologiczna zaburze i chor█b psychicznych, zaburze rozwoju, zaburze emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego na przestrzeni poszczeg█lnych faz rozwojowych (wg ICD, DSM, DC) GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 5 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 2, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Mechanizmy i przyczyny powstawania zaburze i chor█b psychicznych, zaburze rozwoju, zaburze emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 3 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 3, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Zasady leczenia zaburze i chor█b psychicznych, zaburze rozwoju, zaburze emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 8 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 4, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Psychopatologia i diagnoza nozologiczna (ICD, DSM) zaburze i chor█b psychicznych, zaburze osobowo?ci i zachowania os█b doros?ych GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 5 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 5, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Mechanizmy i przyczyny powstawania zaburze i chor█b psychicznych, zaburze osobowo?ci i zachowania GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 3 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 6, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Leczenie zaburze i chor█b psychicznych, zaburze osobowo?ci i zachowania wieku doros?ego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 7, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Podstawy farmakoterapii GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 3 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 8, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 9, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Organizacja lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i m?odzie?y. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 10, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Podstawy prawne zwi?zane z procedurami prawnymi dotycz?cymi dziecka i jego rodziny. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 11, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Kwalifikacja do leczenia psychiatrycznego, w tym z u?yciem psychoterapii ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem psychoanalizy, psychoterapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej - Cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 3 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 12, Modu I, temat zaj? dydaktycznych: Kwalifikacja do leczenia psychiatrycznego, w tym z u?yciem psychoterapii ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej, systemowej, humanistyczno- do?wiadczeniowej lub integracyjnej - Cz?? B GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 3 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 13, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Wybrane elementy wiedzy o osobowo?ci i rozwoju cz?owieka w cyklu ?ycia, czynniki kszta?tuj?ce rozw█j cz?owieka i osobowo?ci, rozw█j poznawczy, emocjonalny, spo?eczny, rozw█j j?zyka i komunikacji ˝ cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 14
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 14, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Wybrane elementy wiedzy o osobowo?ci i rozwoju cz?owieka w cyklu ?ycia, czynniki kszta?tuj?ce rozw█j cz?owieka i osobowo?ci, rozw█j poznawczy, emocjonalny, spo?eczny, rozw█j j?zyka i komunikacji Cz?? B GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 15
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 15, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Teoretyczne podstawy psychoterapii Cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 16
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 16, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Teoretyczne podstawy psychoterapii Cz?? B. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 17
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 17, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Zagadnienia etyczne w psychoterapii. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 18
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 18, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Zagadnienia prawne w psychoterapii. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 19
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 19, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Czynniki socjokulturowe w psychoterapii. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 20
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 20, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Podstawy dobrej praktyki, w tym zasady praktyki opartej na dowodach. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 21
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 21, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Podstawy wiedzy z zakresu psychologii klinicznej - Cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 22
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 22, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Podstawy wiedzy z zakresu psychologii klinicznej - Cz?? B GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 23
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 23, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna - kryteria wyboru metody i formy w leczeniu, ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem dzieci i m?odzie?y. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 24
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 24, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna - kryteria wyboru metody i formy w leczeniu doros?ych. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 25
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 25, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Specyfika prowadzenia psychoterapii pacjent█w w wieku rozwojowym - Cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 26
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 26, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Specyfika prowadzenia psychoterapii pacjent█w w wieku rozwojowym - Cz?? B GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 27
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 27, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: G?█wne kierunki w psychoterapii: a) za?o?enia, zastosowania, skuteczno??, ograniczenia podej?cia psychoanalitycznego oraz psychodynamicznego, GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 28
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 28, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: G?█wne kierunki w psychoterapii: b) za?o?enia, zastosowania, skuteczno??, ograniczenia modelu poznawczo- behawioralnego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 29
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 29, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: G?█wne kierunki w psychoterapii: c) za?o?enia, zastosowania, skuteczno??, ograniczenia podej?cia systemowego, praca z genogramem, GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 30
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 30, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: G?█wne kierunki w psychoterapii: d) za?o?enia, zastosowania, skuteczno??, ograniczenia podej?cia humanistyczno- do?wiadczeniowego, GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 31
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 31, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: G?█wne kierunki w psychoterapii: e) za?o?enia, zastosowania, skuteczno??, ograniczenia podej?cia integracyjnego, GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 32
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 32, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: G?█wne kierunki w psychoterapii: f) teoria procesu psychoterapeutycznego z uwzgl?dnieniem czynnik█w lecz?cych w danym podej?ciu. GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 33
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 33, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Rozpoznawanie czynnik█w ryzyka nieprawid?owego rozwoju i kszta?towania osobowo?ci - Cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 34
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 34, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Rozpoznawanie czynnik█w ryzyka nieprawid?owego rozwoju i kszta?towania osobowo?ci - Cz?? B GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 35
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 35, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Zasady etyczne i prawne pracy psychoterapeuty, zasady etyczne obowi?zuj?ce w danym podej?ciu psychoterapeutycznym, potencjalne problemy etyczne i prawne GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 36
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 36, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Wp?yw ?rodowiska na powstawanie zaburze zdrowia oraz na przebieg i trwa?o? wynik█w psychoterapii GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 37
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 37, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Wykorzystanie wynik█w bada psychologicznych i neuropsychologicznych oraz zasady interpretacji wynik█w test█w standaryzowanych - Cz?? A, GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 38
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 38, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Wykorzystanie wynik█w bada psychologicznych i neuropsychologicznych oraz zasady interpretacji wynik█w test█w standaryzowanych - Cz?? B, GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 39
Lot n : 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 39, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Sposoby konceptualizowania zaburze zdrowia w kontek?cie podej?cia psychoanalitycznego oraz psychodynamicznego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 40
Lot n : 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 40, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Sposoby konceptualizowania zaburze zdrowia w kontek?cie modelu poznawczo-behawioralnego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 41
Lot n : 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 41, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Sposoby konceptualizowania zaburze zdrowia w kontek?cie podej?cia systemowego, praca z genogramem GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 42
Lot n : 42
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 42, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Sposoby konceptualizowania zaburze zdrowia w kontek?cie podej?cia hunanistyczno-do?wiadczeniowego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 43
Lot n : 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 43, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Sposoby konceptualizowania zaburze zdrowia w kontek?cie podej?cia integracyjnego GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 44
Lot n : 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 44, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Rola procesu psychoterapeutycznego i czynnik█w lecz?cych - GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 45
Lot n : 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 45, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Dob█r metody i formy psychoterapii w leczeniu, w szczeg█lno?ci dzieci i m?odzie?y (psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna) - Cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 46
Lot n : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 46, Modu II, temat zaj? dydaktycznych: Dob█r metody i formy psychoterapii w leczeniu, w szczeg█lno?ci dziecii m?odzie?y (psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna) - Cz?? B GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 47
Lot n : 47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 47, temat zaj? dydaktycznych: prawo medyczne (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i m?odzie?y) - Cz?? A GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 8 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? 48
Lot n : 48
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80320000 Services de formation m╚dicale
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Lieu principal d'ex╚cution:
?█d
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 48, temat zaj? dydaktycznych: prawo medyczne (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i m?odzie?y) - Cz?? B GRUPA III. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zaj??: 8 (1 godz. dyd. =45 min.)
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Fin: 31/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POWR.05.04.00-00-0178/19
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega si ka?dy Wykonawca, kt█ry nie podlega wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania przes?anek wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego okre?lonych w art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni ??cznie przes?anki okre?lone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia, o kt█rych mowa powy?ej, Wykonawca sk?ada wraz z ofert o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zostanie wezwany do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, kt█re zosta?y wskazane w SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
W odniesieniu do wszystkich cz??ci zam█wienia - tre? zawartych um█w b?dzie zgodna z tre?ci projekt█w um█w, stanowi?cych Za??czniki do SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:

Des informations sur les proc╚dures nationales sont disponibles sur: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-pubicznych-regulacje/prawo-krajowe
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
 
1.Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o kt█rym mowa w art. 132 ustawy Pzp, z uwzgl?dnieniem art. 359 pkt 1 oraz art. 360 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con kolejno? oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, co oznacza ?e najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation / Date limite de r╚ception des manifestations dÝint╚r═t Date: 05/03/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Niniejsze zam█wienie jest wsp█?finansowane przez Uni Europejsk?, ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw█j w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru Zdrowia, dzia?anie
   5. 4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu: ĐKadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i m?odzie?yţ. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 % Do?wiadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia zaj? dydaktycznych - 20 % Do?wiadczenie kliniczne/zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia zaj? dydaktycznych - 20 %. Szczeg█?owe informacje w zakresie kryteri█w oceny ofert zosta?y wskazane w SWZ.
   3.  Poszczeg█lne cz??ci zam█wienia b?d realizowane zgodnie ze szczeg█?owym harmonogramem realizacji szkolenia specjalizacyjnego.
   4.  Wszelkie mo?liwe zmiany umowy zosta?y przewidziane we wzorach um█w stanowi?cych za??czniki do SWZ. 5 Wszelkie informacje dotycz?ce przedmiotowego zam█wienia, kt█re z uwagi na limity znak█w, nie zosta?y zawarte w og?oszeniu o zam█wieniu, znajduj si w SWZ, dost?pnej na stronie internetowej post?powania.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp przys?uguj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si ˝ w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne ˝ w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony powy?ej. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si ˝ w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne ˝ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 powy?ej wnosi si ˝ w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne ˝ w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 11. Odwo?anie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp, w tym wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy Pzp, zwi?z?e przedstawienie zarzut█w; ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, a tak?e wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowod█w na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
80320000 - Services de formation mÚdicale