Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?:Services de gares routi╦res

2022/S 181-512897  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-?█d?: Services de gares routi╦res 2022/S 181-512897 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?█d? ˝ Zarz?d Dr█g i Transportu obj?ty dzia?aniami Urz?du Miasta ?odzi, jako podmiotu wykonuj?cego zadania Centralnego Zamawiaj?cego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo Zam█wie? Publicznych Adresse postale: Piotrkowska 173 Ville: ?od? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 90-447 Pays: Pologne Point(s) de contact: PROWADZ?CY POST?POWANIE: Wydzia? Zam█wie? Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 ?█d? tel.: +48 (42) 638-48-88, Waldemar Seliga, Ewelina Cichocka Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl T╚l╚phone: +48 42638-48-88 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/uml Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ugi zarz?dzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym ?█d? - Fabryczna Num╚ro de r╚f╚rence: DSR-ZP-II.271.67.2022
II.1.2) Code CPV principal 63712100 Services de gares routi╦res
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest nadz█r i koordynacja sytuacji ruchowej pojazd█w oraz obs?uga systemu do kontroli wjazd█w, nadz█r nad przewo?nikami korzystaj?cymi z WPA pod k?tem prawid?owego zatrzymywania si? na przydzielonych im stanowiskach i realizacji rozk?adu jazdy oraz nadz█r nad poczekalni? dla kierowc█w w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy. Zapewnienie obs?ugi systemu informacji pasa?erskiej, polegaj?cej na wprowadzaniu informacji dotycz?cych kursowania autobus█w oraz zapowiadaniu przyjazd█w, odjazd█w, op█?nie? i odwo?a? kurs█w w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy. Obs?uga punktu informacji 7 dni w tygodniu wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy w godz.
   6. 00-20.00. Obs?uga linii telefonicznej dla pasa?era 7 dni w tygodniu wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy.Utrzymywanie czysto?ci w udost?pnionych pomieszczeniach. OPZ w Za? 1 SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 615 000.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 2 615 000.00 PLN prise en consid╚ration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d?
II.2.4) Description des prestations:
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac?, co najmniej 4 os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ˝ Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) tj. os█b wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zam█wienia - prace zwi?zane z koordynacj? sytuacji ruchowej pojazd█w, nadzorem nad przewo?nikami korzystaj?cymi z WPA w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu, wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy;kontrol? i nadzorem wjazd█w pojazd█w na teren WPA oraz obs?udze systemu do kontroli wjazd█w na teren WPA w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu, wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy;nadz█r nad poczekalni? dla kierowc█w w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu, wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy;obs?uga systemu informacji pasa?erskiej w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu, wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy;zapowiadanie przyjazd█w, odjazd█w, op█?nie? i odwo?a? kurs█w w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu, wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy;obs?uga punktu informacji 7 dni w tygodniu wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy w godz.
   6. 00-20.00;obs?uga informacji telefonicznej dla pasa?era w trybie ca?odobowym, 7 dni w tygodniu wliczaj?c w to ?wi?ta i dni ustawowo wolne od pracy. Rodzaj czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zam█wienia oraz spos█b weryfikacji zatrudnienia tych os█b i uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc? wymaga? zwi?zanych z zatrudnieniem tych os█b oraz sankcji z tytu?u ich niespe?nienia zosta?y okre?lone w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SWZ.Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc? na podstawie przes?anek zawartych w: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w zwi?zku z art. 5k Rozporz?dzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Pzp,Zamawiaj?cy w stosunku do Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia w odniesieniu do warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej dopuszcza ??czne spe?nienie warunku przez Wykonawc█w.Spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia b?dzie weryfikowane przez Zamawiaj?cego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o kt█rych mowa w pkt 7 SWZ oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   8. 1 SWZ Wykonawcy sk?adaj? o?wiadczenia i dokumenty okre?lone w pkt
   9. 2.1,
   9. 2.4,
   9. 3.1.1,
   9. 3.2 SWZ w spos█b i w trybie tam okre?lonym. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia publicznego sk?adaj?, ka?dy z osobna, dokumenty wymienione w pkt
   9. 2.1,
   9. 2.4,
   9. 3.2 SWZ. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Obs?uga os█b z niepe?nosprawno?ci? narz?du s?uchu za pomoc? t?umacza on-line j?zyka migowego / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zapewnienie przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia co najmniej 1 osoby na zmianie posiadaj?cej certyfikat lub za?waidczenie o uko?czeniu kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin wykonania zam█wienia ˝ od dnia podpisania umowy, lecz nie wcze?niej ni? od dnia 30.09.2022 r. od godz. 12: 00 do dnia 30.09.2025 do godz. 12:00.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 111-312412
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
?wiadczenie us?ugi zarz?dzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym ?█d? - Fabryczna
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja Ochrony ESKORT Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: NIP: 7272786834 Adresse postale: Ul. Obywatelska 201 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 94-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 2 013 550.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.Wykonawca wraz z ofert? zobowi?zany jest z?o?y?, w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu: aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie dotycz?ce braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ/ESPD) ˝ Za??cznik nr 3 do SWZ (plik w formacie XML).Zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego swoje zasoby na potrzeby zam█wienia Wykonawcy sk?adaj?cego ofert?, ˝ (je?li dotyczy), O?wiadczenie Wykonawcy dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, O?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego sk?adane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. Oferta wraz z za??cznikami musi zosta? sporz?dzona w j?zyku polskim, w formie okre?lonej w pkt 10 SWZ. Oferta, o?wiadczenia oraz ka?dy dokument z?o?ony wraz z ofert? sporz?dzony w j?zyku obcym winien by? z?o?ony wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia w wysoko?ci: 40 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy 00/100).Zamawiaj?cy nie przewiduje:zawarcia umowy ramowej;sk?adania ofert wariantowych i cz??ciowych;rozliczania w walutach obcych;aukcji elektronicznej;zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu;wymogu lub mo?liwo?ci z?o?enia ofert w postaci katalog█w elektronicznych lub do??czenia katalog█w elektronicznych do oferty;Odbycia przez Wykonawc? wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawc? dokument█w niezb?dnych do realizacji zam█wienia dost?pnych na miejscu u Zamawiaj?cego.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia Wykonawcy, Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokument█w:O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji I konsument█w (j.t. Dz. U.z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, O?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa: w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 ˝ 6 ustawy Pzp, z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 424587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 424587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; .Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uja?cy przekazuje Zamawiaja?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie? tego odwo?ania, jez?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposo?b, aby mo?g? on zapoznac? sie? z jego tres?cia? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa sie?, z?e Zamawiaja?cy mo?g? zapoznac? sie? z tres?cia? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, jez?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nasta?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy uz?yciu s?rodko?w komunikacji elektronicznej.Odwo?anie wnosi si? w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne:1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej;
   2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt. 38.7.1 SWZ. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie:
   1.  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
   2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 424587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
15/09/2022 Pologne-?█d?: Services de gares routi╦resType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
63712100 - Services de gares routiŔres