Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?:Services d'hygi╦ne

2023/S 18-048913  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-?█d?: Services d'hygi╦ne 2023/S 018-048913 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Specjalistyczny Szpital im. dr W?.Biega?skiego w ?odzi Adresse postale: ul. Kniaziewicza 1/5 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 91-347 Pays: Pologne Courriel: zampubliczne@bieganski.com.pl T╚l╚phone: +48 422516166 Fax: +48 422516166 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ZP 40/22 Us?uga sterylizacji par? wodn? w nadci?nieniu i sterylizacji niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji obuwia Num╚ro de r╚f╚rence: ZP 40/22
II.1.2) Code CPV principal 85142300 Services d'hygi╦ne
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie w okresie 36 miesi?cy: 1) us?ug sterylizacji par? wodn? w nadci?nieniu narz?dzi, sprz?tu medycznego, bielizny operacyjnej, zwanych w dalszej cz??ci Đmateria?ami do sterylizacji" oraz ?wiadczenie us?ug obejmuj?cych czynno?ci poprzedzaj?ce proces sterylizacji, takich jak: dezynfekcja, mycie, przegl?d, konserwacja, pakowanie i sk?adanie materia?█w przekazanych do sterylizacji wraz z us?ug? transportow?. 2) us?ug sterylizacyjnych niskotemperaturowych w sterylizatorze plazmowym sprz?tu medycznego oraz ?wiadczenie us?ug obejmuj?cych czynno?ci poprzedzaj?ce proces sterylizacji, takich jak: dezynfekcja, mycie, przegl?d, konserwacja, pakowanie, wraz z us?ug? transportow?. 3) us?ug mycia i dezynfekcji obuwia
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 148 673.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85142300 Services d'hygi╦ne
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Szpitala.
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga sterylizacji par? wodn? w nadci?nieniu narz?dzi oraz sprz?tu medycznego oraz ?wiadczenie us?ug obejmuj?cych czynno?ci poprzedzaj?ce proces sterylizacji, takich jak: dezynfekcja, mycie, przegl?d, konserwacja, pakowanie i sk?adanie materia?█w przekazanych do sterylizacji wraz z us?ug? transportow?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Skr█cenie terminu wykonania us?ugi na cito / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85142300 Services d'hygi╦ne
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Szpitala.
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga sterylizacji niskotemperaturowej w sterylizatorze plazmowym sprz?tu medycznego oraz ?wiadczenie us?ug obejmuj?cych czynno?ci poprzedzaj?ce proces sterylizacji, takich jak: dezynfekcja, mycie, przegl?d, konserwacja, pakowanie, wraz z us?ug? transportow?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Skr█cenie terminu wykonania us?ugi na cito / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85142300 Services d'hygi╦ne
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Szpitala.
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga mycia i dezynfekcji obuwia
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: zaoferowanie mo?liwo?ci wykonanie us?ugi Đna citoţ do 12 h / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 216-620992
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
ZP 40/22 Us?uga sterylizacji par? wodn? w nadci?nieniu i sterylizacji niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji obuwia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Citonet- ?█d? Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?wi?toja?ska5/9 Ville: ?█d? Code NUTS: PL Polska Code postal: 93-493 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Toru?skie Zak?ady Materia?█w Opatrunkowych S.A.
Adresse postale: ul. ?█?kiewskiego 20/26 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 751 896.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 981 873.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet nr 2
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Citonet ˝ ?█d? Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?wi?toja?ska 5/9 Ville: ?█d? Code NUTS: PL Polska Code postal: 93-493 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Toru?skie Zak?ady Materia?█w Opatrunkowych S.A.
Adresse postale: ul. ?█?kiewskiego 20/26 Ville: Toru? Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 108 904.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 166 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet nr 3
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
a)art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 1)b?d?cego osob? fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: -udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 kk -handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a kk -o kt█rym mowa w art. 228-230a, art. 250a kk, w art. 46-48 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12.05.2011 o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych -finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a kk, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 kk -o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 kk, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa -powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium RP -przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 kk, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 kk, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270 ˝ 277d kk, lub przest?pstwo skarbowe -o kt█rym mowa w art.9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium RP ˝ lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego 2) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1 3) wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci 4)wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si? o zam█wienia publiczne 5) je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar? z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, 6)je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc? do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsument█w, 7)w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami kt█rego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury b)art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dot. ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie Szczeg█?owy opis podstaw wykluczenia w SWZ. II. Podmiotowe i przedmiotowe ?rodki dowodowe wskazane w SWZ
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   3.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu
   4.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub dokument█w zam█wienia, zamieszcza j? r█wnie? na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub s? udost?pniane dokumenty zam█wienia, wzywaj?c wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   9.  Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do kt█rej przyst?puje. 10. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. 11. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy, nie p█?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023 ZP 40/22 Us?uga sterylizacji par? wodn? w nadci?nieniu i sterylizacji niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji obuwia 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85142300 - Services d'hygiŔne