Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 227-714711  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-?Ûd?: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 227-714711 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Lokali Miejskich Adresse postale: al. Ko?ciuszki 47 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-514 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw G?siorek Courriel: j.gasiorek@zlm.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426287000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zlm.lodz.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.zlm.lodz.pl/bip/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Administracja samorz?dowa
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie nieruchomo?ciami
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonane kompleksowej us?ugi obejmuj?cej odbiÛr, transport i przetworzenie, w tym unieszkodliwienie odpadÛw zgromadzonych na nieruchomo?ci po?o?onej w ?odzi przy ul. Niciarnianej 50/52 NumÈro de rÈfÈrence: DZP.26.130.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonane kompleksowej us?ugi obejmuj?cej odbiÛr, transport i przetworzenie, w tym unieszkodliwienie odpadÛw zgromadzonych na nieruchomo?ci po?o?onej w ?odzi przy ul. Niciarnianej 50/52 na dzia?ce nr 27/6, w obr?bie W ñ 27.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 652 777.78 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90520000 Services relatifs aux dÈchets radioactifs, toxiques, mÈdicaux et dangereux 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wykonania kompleksowych dzia?a? polegaj?cych na za?adunku (spakowaniu), transporcie oraz przetwarzaniu ( odzysku lub unieszkodliwieniu) odpadÛw zgromadzonych na wydzielonej cz??ci nieruchomo?ci po?o?onej w ?odzi, przy ul. Niciarnianej 50/52, dzia?ka numer ewidencyjny 27/6, w obr?bie W ñ 27 (w??cznie z odpadami przechowywanymi w znajduj?cym si? dzia?ce budynku ).
   2.  W ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do usuni?cia wszystkich rodzajÛw odpadÛw zgromadzonych na nieruchomo?ci, o ktÛrej mowa w ust. 1, zarÛwno odpadÛw niebezpiecznych, jak i innych ni? niebezpieczne.
   3.  Zdiagnozowana przez Zamawiaj?cego ilo?? odpadÛw do spakowania, przetransportowania i przetworzenia waha si? w granicach 750 - 950 Mg. Obj?to?? odpadÛw wynosi oko?o 2000 m3.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 173-544875
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonane kompleksowej us?ugi obejmuj?cej odbiÛr, transport i przetworzenie, w tym unieszkodliwienie odpadÛw zgromadzonych na nieruchomo?ci po?o?onej w ?odzi przy ul. Niciarnianej 50/52
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: REMONDIS Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 7280132515 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Raf- Ekologia Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6842198750 Ville: Jedlicze Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EKO-PRIM Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9462362280 Ville: lublin Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 912 896.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587011 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Wykonane kompleksowej us?ugi obejmuj?cej odbiÛr, transport i przetworzenie, w tym unieszkodliwienie odpadÛw zgromadzonych na nieruchomo?ci po?o?onej w ?odzi przy ul. Niciarnianej 50/52 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90520000 - Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux