Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Services de nettoyage

2020/S 147-361732  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-?Ûd?: Services de nettoyage 2020/S 147-361732 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego Oddzia Regionalny w ?odzi Adresse postale: ul. ?eligowskiego 32/34 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 90-643 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Borowska Courriel: lodz@krus.gov.pl TÈlÈphone: +48 426650710 Fax: +48 426332346 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.krus.gov.pl https://www.krus.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: ubezpieczenia spo?eczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w jednostkach organizacyjnych Oddzia?u Regionalnego KRUS w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: 0900.OP.261.1.1.2020
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w jednostkach organizacyjnych Oddzia?u Regionalnego KRUS w ?odzi, w podziale na 3 cz??ci zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 126 016.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w OR KRUS w ?odzi oraz PT KRUS w: Brzezinach, ?owiczu i Zgierzu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w OR KRUS w ?odzi oraz PT KRUS w: Brzezinach, ?owiczu i Zgierzu w zakresie sprz?tania lokali i budynkÛw stanowi?cych siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego o ??cznej powierzchni 2 005 m2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy wskaza w Za??czniku nr 2 do SIWZ ñ projekt umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium wynosi 400,00 PLN (s?ownie: czterysta z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w PT KRUS w: Tomaszowie Mazowieckim, Be?chatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w PT KRUS w: Tomaszowie Mazowieckim, Be?chatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach w zakresie sprz?tania lokali i budynkÛw, stanowi?cych siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego o ??cznej powierzchni 4 390 m2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy wskaza w Za??czniku nr 2 do SIWZ ñ projekt umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium wynosi 900,00 PLN (s?ownie: dziewi??set z?otych 00/100).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w PT KRUS w: Zdu?skiej Woli, Kutnie, ?asku, ??czycy, Paj?cznie, Podd?bicach, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w PT KRUS w: Zdu?skiej Woli, Kutnie, ?asku, ??czycy, Paj?cznie, Podd?bicach, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie w zakresie sprz?tania lokali i budynkÛw, stanowi?cych siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego o ??cznej powierzchni 5 261 m2. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy wskaza w Za??czniku nr 2 do SIWZ ñ projekt umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadium wynosi 1 000,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c z?otych 00/100).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 110-267424
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w OR KRUS w ?odzi oraz PT KRUS w: Brzezinach, ?owiczu i Zgierzu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Emir Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Barska 10 Ville: W?oc?awek Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 87-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 21 674.80 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 23 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w PT KRUS w: Tomaszowie Mazowieckim, Be?chatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roka Plus Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 14 Ville: PiotrkÛw Trybunalski Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 97-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 47 457.72 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 45 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Us?uga kompleksowego utrzymania czysto?ci w PT KRUS w: Zdu?skiej Woli, Kutnie, ?asku, ??czycy, Paj?cznie, Podd?bicach, Sieradzu, Wieluniu i Wieruszowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roka Plus Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 14 Ville: PiotrkÛw Trybunalski Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 97-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 56 883.74 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 54 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
   8.  W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji Zamawiaj?cy powtarza czynno? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym WykonawcÛw w sposÛb przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynno?ci.
   9.  Na czynno?ci, o ktÛrych mowa w ust. 9, nie przys?uguje odwo?anie, z zastrze?eniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 10. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?ce-go stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 11. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 12. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 11 i 12 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux