Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 08/03/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?: Services postaux

2021/S 37-093448  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-?█d?: Services postaux 2021/S 037-093448 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?█d ˝ Urz?d Miasta ?odzi dzia?aj?cy jako podmiot wykonuj?cy zadania Centralnego Zamawiaj?cego zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy Prawo zam█wie publicznych Adresse postale: ul. Piotrkowska 104 Ville: ?█d Code NUTS: PL711 Miasto ?█d Code postal: 90-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: Prowadz?cy post?powanie: Wydzia Zam█wie Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 ?█d?; Magdalena Michalska, Anna Rubajczyk Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uml.lodz.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych Num╚ro de r╚f╚rence: DRS-ZP-III.271.9.2021
II.1.2) Code CPV principal 64110000 Services postaux
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Zamawiaj?cy: Miasto ?█d ˝ Urz?d Miasta ?odzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 ?█d?, dzia?aj?cy jako podmiot wykonuj?cy zadania Centralnego Zamawiaj?cego zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy Pzp. Miejskie jednostki organizacyjne zosta?y wymienione w za??czniku nr 1 do zarz?dzenia nr 6426/VII/17 Prezydenta Miasta ?odzi z dnia 30 czerwca 2017 r. zmienionego zarz?dzeniem nr 7215/VII/17 Prezydenta Miasta ?odzi z dnia 10 listopada 2017 r. Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug polegaj?cych na ?wiadczeniu us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek listowych nierejestrowanych, rejestrowanych krajowych i zagranicznych, kt█rych nadanie nie jest konieczne u operatora wyznaczonego oraz ich ewentualnych zwrot█w. ?wiadczenie us?ug pocztowych b?dzie realizowane na zasadach okre?lonych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa wraz z us?ug odbioru przesy?ek od Zamawiaj?cego.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 48 miesi?cy na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64112000 Services postaux relatifs aux lettres 64113000 Services postaux relatifs aux colis
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 48 miesi?cy na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wskazanych w za??czniku (wykaz jednostek), w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania w trybie ekonomicznym i pilnym przesy?ek listowych nierejestrowanych, rejestrowanych oraz paczek pocztowych oraz zwracania tych przesy?ek do Zamawiaj?cego po wyczerpaniu mo?liwo?ci ich dor?czenia lub wydania odbiorcy. ?wiadczenie us?ug pocztowych b?dzie realizowane na zasadach okre?lonych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa wraz z us?ug odbioru przesy?ek od Zamawiaj?cego i miejskich jednostek organizacyjnych. Przedmiot zam█wienia wykonywany b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeg█lno?ci: ˇ ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041 z p█?n. zm.), ˇ obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie og?oszenie jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji us?ugi pocztowej (Dz.U. 2019 poz. 474), ˇ mi?dzynarodowych przepis█w pocztowych ˝ wi???cych Rzeczpospolit Polsk um█w mi?dzynarodowych dotycz?cych ?wiadczenia us?ug pocztowych oraz wi???cych regulamin█w ?wiatowego Zwi?zku Pocztowego, ˇ ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781) wraz z przepisami wykonawczymi do ww. akt█w prawnych. W razie zmiany stanu prawnego w czasie wykonywania us?ug pocztowych, Wykonawca zobowi?zany jest stosowa przepisy w brzmieniu obowi?zuj?cym w dniu nadania przesy?ki, chyba ?e przepisy prawa powszechnie obowi?zuj?cego stanowi inaczej. Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w za??czniku nr 1a do SWZ.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje tak?e mo?liwo? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w wysoko?ci dodatkowych 10 % ca?kowitej warto?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku zwi?kszenia potrzeb Urz?du Miasta ?odzi lub miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w za??czniku do umowy w zakresie przedmiotu umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 48 miesi?cy na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64100000 Services postaux et services de courrier 64120000 Services de courrier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 48 miesi?cy na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych wskazanych w za??czniku (wykaz jednostek), w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek oraz ich ewentualnych zwrot█w, kt█re b?d realizowane na zasadach okre?lonych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa wraz z us?ug odbioru przesy?ek od Zamawiaj?cego i miejskich jednostek organizacyjnych. Przedmiot zam█wienia wykonywany b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeg█lno?ci: ˇ ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041 z p█?n. zm.), ˇ ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020, poz. 8), ˇ obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie og?oszenie jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji us?ugi pocztowej (Dz.U. 2019 poz. 474), ˇ mi?dzynarodowych przepis█w pocztowych - wi???cych Rzeczpospolit Polsk um█w mi?dzynarodowych dotycz?cych ?wiadczenia us?ug pocztowych oraz wi???cych regulamin█w ?wiatowego Zwi?zku Pocztowego, ˇ ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781) wraz z przepisami wykonawczymi do ww. akt█w prawnych. W razie zmiany stanu prawnego w czasie wykonywania us?ug pocztowych, Wykonawca zobowi?zany jest stosowa przepisy w brzmieniu obowi?zuj?cym w dniu nadania przesy?ki, chyba ?e przepisy prawa powszechnie obowi?zuj?cego stanowi inaczej. Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w za??czniku nr 1b do SWZ.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje tak?e mo?liwo? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w wysoko?ci dodatkowych 10 % ca?kowitej warto?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku zwi?kszenia potrzeb Urz?du Miasta ?odzi lub miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w za??czniku do umowy w zakresie przedmiotu umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym w okresie 12 miesi?cy na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych jednostek organizacyjnych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64112000 Services postaux relatifs aux lettres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc us?ug pocztowych w obrocie krajowym w okresie 12 miesi?cy na rzecz Urz?du Miasta ?odzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wskazanych w za??czniku (wykaz jednostek), w zakresie dor?czania przesy?ek pocztowych za po?rednictwem automatu do odbioru przesy?ek oraz zwracania tych przesy?ek do Zamawiaj?cego po wyczerpaniu mo?liwo?ci odebrania ich przez odbiorc?. ?wiadczenie us?ug pocztowych b?dzie realizowane na zasadach okre?lonych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa. Przedmiot zam█wienia wykonywany b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeg█lno?ci: ˇ ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041 z p█?n. zm.), ˇ obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie og?oszenie jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji us?ugi pocztowej (Dz.U. 2019 poz. 474), ˇ ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781), wraz z przepisami wykonawczymi do ww. akt█w prawnych. W razie zmiany stanu prawnego w czasie wykonywania us?ug pocztowych, Wykonawca zobowi?zany jest stosowa przepisy w brzmieniu obowi?zuj?cym w dniu nadania przesy?ki, chyba ?e przepisy prawa powszechnie obowi?zuj?cego stanowi inaczej. Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w za??czniku nr 1c do SWZ.
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du contrat ou de l'accord-cadre Dur╚e en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje tak?e mo?liwo? skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w wysoko?ci dodatkowych 10 % ca?kowitej warto?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku zwi?kszenia potrzeb Urz?du Miasta ?odzi lub miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w za??czniku do umowy w zakresie przedmiotu umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Kryteria oceny: ˇ Osoby bezrobotne, kt█re b?d zatrudnione na podstawie umowy o prac (ilo? os█b) ˝ waga: 40. ˇ Cena ˝ waga: 60 Warunki udzia?u: Zdolno? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej: Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granic?, Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe: Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykona lub wykonuje nale?ycie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝w tym okresie: ˇ cz?? 1: co najmniej dwa zam█wienia, w ramach ka?dego zam█wienia, Wykonawca wykona lub wykonuje us?ug dor?czenia co najmniej 250 000 sztuk przesy?ek listowych rejestrowanych (poleconych) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym. Przez jedno zam█wienie Zamawiaj?ce rozumie us?ug na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej umowy.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozosta?e kwestie zwi?zane z umow zosta?y okre?lone we wzorach um█w stanowi?cych za??czniki nr 7a, 7b, 7c do SWZ dla ka?dej cz??ci zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
Zamawiaj?cy przed wszcz?ciem post?powania przeprowadzi wst?pne konsultacje rynkowe. c.d. warunk█w udzia?u: ˇ cz?? 2: co najmniej dwa zam█wienia, w ramach ka?dego zam█wienia, Wykonawca wykona lub wykonuje us?ug polegaj?c na ?wiadczeniu zagranicznych i krajowych us?ug kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek, a jej warto? brutto wynosi?a nie mniej ni 30 000,00 PLN. Przez jedno zam█wienie Zamawiaj?cy rozumie us?ug na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej umowy.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation / Date limite de r╚ception des manifestations dÝint╚r═t Date: 08/03/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
(Nr zgodna z SWZ) Wykonawca sk?ada ofert wraz z za??cznikami wymienionym w SWZ:
   7.  Podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 uPzp
   7. 1 Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?:
   7. 1.1 b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 K. karnego; b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a K. karnego; c) o kt█rym mowa w art. 228˝230a, art. 250a K. karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a K. karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 K. karnego; e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 K. karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa; f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 K. karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 K. karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d K. karnego, lub przest?pstwo skarbowe; h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego;
   7. 1.2 je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt
   7. 1.1 SWZ;
   7. 1.3 wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci;
   7. 1.4 wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   7. 1.5 je?eli Zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e Wykonawca zawar z innymi Wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie;
   7. 1.6 je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego Wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z Wykonawc do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. C.d. warunku: ˇ cz?? 3: co najmniej dwa zam█wienia, w ramach ka?dego zam█wienia, Wykonawca wykona lub wykonuje us?ug polegaj?c na ?wiadczeniu krajowych us?ug pocztowych lub kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania co najmniej 10 000 szt. przesy?ek listowych. Przez jedno zam█wienie Zamawiaj?cy rozumie us?ug na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej umowy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
(Nr zgodna z SWZ): 38.1 ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. 38.2 ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorc█w. 38.3 W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 38.3.1 niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 38.3.2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 38.4 odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 38.5 odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu; 38.6 domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 38.7 odwo?anie wnosi si w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne: 38.7.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 38.7.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt 38.7.1 SWZ; 38.8 odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 38.9 odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 38.7 i 38.8 SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 38.10 Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 38.10.1 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 38.10.2 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 38.11 pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym; 38.12 pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w i o?wiadcze zosta zawarty w pkt 9 i 14 SWZ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
64100000 - Services postaux et services de courrier 
64110000 - Services postaux 
64112000 - Services postaux relatifs aux lettres 
64113000 - Services postaux relatifs aux colis 
64120000 - Services de courrier