Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:SystËme de contrÙle des accËs

2022/S 224-644395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-?Ûd?: SystËme de contrÙle des accËs 2022/S 224-644395 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w ?odzi NumÈro national d'identification: 725-10-42-790 Adresse postale: Pl. D?browskiego 5 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-921 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Szyma?ska, Klaudia Markefka-Knop Courriel: zamowienia@lodz.so.gov.pl TÈlÈphone: +48 426778938 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lodz.so.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.lodz.so.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: s?d powszechny
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: wymiar sprawiedliwo?ci
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynkach S?du Rejonowego dla ?odzi-?rÛdmie?cia w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: ZP.XXVII.262-10/22
II.1.2) Code CPV principal 42961100 SystËme de contrÙle des accËs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? urz?dze? oraz ich skonfigurowanie zgodnie z dokumentacj? projektow?. Realizacja poszczegÛlnych cz??ci post?powania zosta?a podzielona na etapy: ETAP I jest zamÛwieniem gwarantowanym,obejmuje kontrol? wszystkich wej?? do budynkÛw z ko?owrotkami w wej?ciu g?Ûwnym, infrastruktur? informatyczn? i oprogramowanie niezb?dne do uruchomienia systemu SKD i RCP , karty dla u?ytkownikÛw, rejestracj? czasu pracy, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu etap II jest zamÛwieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym, obejmuje wydzielenie stref poprzez monta? kontrolerÛw i doposa?enie drzwi w niezb?dne okucia dla wybranych stref i pomieszcze?, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu; etap III jest opcjonalnym, obejmuje instalacj? dodatkowych przej?? systemu kontroli dost?pu do pomieszcze? nieobj?tych II ETAPEM, w tym wymagaj?cych prac budowlanych polegaj?cych na wygradzaniu korytarzy, monta?u i wymianie drzwi oraz monta?u innych dodatkowych elementÛw SKD.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
S?d Rejonowy dla ?odzi-?rÛdmie?cia w ?odzi
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i instalacja Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynkach S?du Okr?gowego w ?odzi i innych S?dach Rejonowych okr?gu ?Ûdzkiego. Realizacja poszczegÛlnych cz??ci post?powania zosta?a podzielona na etapy: ETAP I jest zamÛwieniem gwarantowanym; etap II jest zamÛwieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym; etap III jest opcjonalnym.
   3.  ETAP I ñ obejmuje kontrol? wszystkich wej?? do budynkÛw z ko?owrotkami w wej?ciu g?Ûwnym, infrastruktur? informatyczn? i oprogramowanie niezb?dne do uruchomienia systemu SKD i RCP , karty dla u?ytkownikÛw, rejestracj? czasu pracy, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu; ETAP II ñ obejmuje wydzielenie stref poprzez monta? kontrolerÛw i doposa?enie drzwi w niezb?dne okucia dla wybranych stref i pomieszcze?, wdro?enie i szkolenie obs?ugi systemu;ETAP III ñ obejmuje instalacj? dodatkowych przej?? systemu kontroli dost?pu do pomieszcze? nieobj?tych II ETAPEM, w tym wymagaj?cych prac budowlanych polegaj?cych na wygradzaniu korytarzy, monta?u i wymianie drzwi oraz monta?u innych dodatkowych elementÛw SKD. SzczegÛ?owe informacje znajduj? si? w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROB"T, dokumentacji projektowej, SWZ wraz z za??cznikami.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom: Cz?stotliwo?? serwisu eksploatacyjnego (SE) / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Realizacja poszczegÛlnych cz??ci post?powania zosta?a podzielona na etapy: ETAP I jest zamÛwieniem gwarantowanym; etap II jest zamÛwieniem z prawem opcji, zw. dalej opcjonalnym, obejmuje wydzielenie stref poprzez monta? kontrolerÛw dla wybranych stref i pomieszcze?; etap III jest opcjonalnym, obejmuje instalacj? dodatkowego systemu kontroli dost?pu do pomieszcze? nieobj?tych II ETAPEM, w tym wymagaj?cych prac budowlanych polegaj?cych na wygradzaniu korytarzy, monta?u i wymianie drzwi oraz monta?u innych dodatkowych elementÛw SKD. SzczegÛ?owy zakres OPZ robÛt okre?la dokumentacja projektowa i STWiOR stanowi?ce Za??cznik
   1. 0. do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires SzczegÛ?owe kwoty na realizacj? zam. z podzia?em na etapy i s?dy (zamÛwienie gwarantowane i opcjia) znajduj? si? w SWZ. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia nie zostan? mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 150-426486
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP.XXVII-262-10/22
Lot n : Cz??? II IntitulÈ:
Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynkach S?du Rejonowego dla ?odzi-?rÛdmie?cia w ?odzi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy, po sprawdzeniu oferty pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym odrzuci? jedyn? ofert? z?o?on? w przedmiotowym post?powaniu. Oferta Wykonawcy ECS SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzib? w ?odzi zosta?a odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako oferta niezgodna z warunkami zamÛwienia. Maj?c na uwadze powy?sze, i? jedyna oferta, ktÛra zosta?a z?o?ona podlega?a odrzuceniu, zasz?a przes?anka do uniewa?nienia przedmiotowego post?powania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie sk?ada si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   2.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.
   3.  SzczegÛ?owe kwestie dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Dostawa i monta? urz?dze? oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dost?pu (SKD) zgodnie z dokumentacj? projektow? w budynkach S?du Rejonowego dla ?odzi-?rÛdmie?cia w ?odzi 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42961100 - Système de contrôle des accès