Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?:Travaux de construction

2023/S 193-601158  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-?█d?: Travaux de construction 2023/S 193-601158 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?█d? ˝ Zarz?d Inwestycji Miejskich Adresse postale: ul. Piotrkowska 175 Ville: ?█d? Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Code postal: 90-447 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Ga?uszka Courriel: zamowienia@zim.uml.lodz.pl T╚l╚phone: +48 422726431 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://zim.lodz.bip-e.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi ˝ Projekt 4 ˝ Przebudowa istniej?cej zabudowy w granicach dzia?ki przy ul. P█?nocnej 23 w ?odzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur?(...) Num╚ro de r╚f╚rence: ZIM-DZ.2621.21.2019
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de pr╚paration de chantier 45110000 Travaux de d╚molition de b'timents et travaux de terrassement 45111291 Travaux d'am╚nagement du terrain 45112710 Travaux d'am╚nagement paysager d'espaces verts 45210000 Travaux de construction de b'timents 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent 45400000 Travaux de parach╦vement de b'timent 45453000 Travaux de remise en ╚tat et de remise neuf 71200000 Services d'architecture 71300000 Services d'ing╚nierie 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysag╦re 71520000 Services de conduite des travaux 71540000 Services de gestion de la construction
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
?█d?, ul. P█?nocna 23, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomo?ci zlokalizowanej przy ul. P█?nocnej 23 w ?odzi. Zam█wienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnie? i pozwole? oraz realizacj? rob█t budowlanych zwi?zanych z przebudow? istniej?cej zabudowy, rozbi█rk? budynk█w gospodarczych oraz zagospodarowaniem terenu w granicach dzia?ki. Inwestycja jest elementem Projektu 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum ?odzi, ca?o?? przedsi?wzi?cia jest przewidziana do realizacji w jednym etapie. Planowana jest przebudowa budynk█w znajduj?cych si? na terenie inwestycji (dzia?ki nr 169/11 i 169/21, obr?b S-1) W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomo?ci przy ul. P█?nocnej 23 zachowa funkcj? mieszkaln? z lokalami handlowo-us?ugowymi na parterze. Nie zaplanowano dodatkowych funkcji spo?ecznych w obr?bie nieruchomo?ci. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywr█cenie warto?ci materialnej i u?ytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu dzia?ki z uwzgl?dnieniem element█w ma?ej architektury, infrastruktury miejskiej(o?wietlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwi?kszenia udzia?u powierzchni biologicznie czynnej w og█lnym bilansie terenu.Przedmiotowa nieruchomo??, kt█ra ze wzgl?du na stopie? zu?ycia technicznego zosta?a zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory u?ytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzi?ki rewitalizacji w zasobach miasta znajd? si? mieszkania komunalne spe?niaj?ce obowi?zuj?ce warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych, co wp?ynie pozytywnie na jako?? ?ycia mieszka?c█w ?r█dmie?cia ?odzi.Powstan? lokale handlowo-us?ugowe, kt█re zach?c? mieszka?c█w do podj?cia dzia?alno?ci gospodarczej i przyczyni? si? do utworzenia nowych miejsc pracy.Przebudowa przestarza?ych system█w instalacyjnych, zw?aszcza instalacji grzewczych generuj?cych zanieczyszczenia, wp?ynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do ?rodowiska. Teren nieruchomo?ci po?o?ony jest na obszarze historycznego uk?adu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Nowe Miasto. Nieruchomo?? wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytk█w pod numerem 1230. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia oraz Programie funkcjonalno-u?ytkowym wraz z za??cznikami oraz w TOMIE II SIWZ ˝ Formularz Aktu Umowy.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 23
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 097-230871
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1 Intitul╚:
Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi ˝ Projekt 4 ˝ Przebudowa istniej?cej zabudowy w granicach dzia?kiprzy ul. P█?nocnej 23 w ?odzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur?(...)
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
12/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: FHU ĐWARBUDţ WOJCIECH WARDENCKI Num╚ro national d'identification: NIP 7711441914 Adresse postale: ul. Lipowa 16 Ville: Piotrk█w Trybunalski Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-300 Pays: Pologne Courriel: biuro@warbud-piotrkow.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WarBud Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: NIP 7712874727 Adresse postale: ul.Lipowa 16 Ville: Piotrk█w Trybunalski Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-300 Pays: Pologne Courriel: biuro@warbud-piotrkow.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 12 261 085.35 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zamawiaj?cy otrzyma? dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa ?█dzkiego na lata 2014-2020, dzia?anie nr VI.3 poddzia?ania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozw█j potencja?u spo?eczno-gospodarczego - MIASTO ?"D?
   2.  Informacje dotycz?ce wadium znajduj? si? w pkt 9 SIWZ - wysoko?? wadium
:
240 000.00 z? (s?ownie z?otych:dwie?cie czterdzie?ci tysi?cy 00/100).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy - ?rodki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia, przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zam█wie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?ania:
   4. 1 odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b;
   4. 2 odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej;
   4. 3 odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4. 4 Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia,
   5.  Terminy oblicza si? wed?ug przepis█w prawa cywilnego. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   8.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   9.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
03/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Miasto ?█d? Lieu principal d'ex╚cution:
?█d?, ul. P█?nocna 23, POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomo?ci zlokalizowanej przy ul. P█?nocnej 23 w ?odzi. Zam█wienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnie? i pozwole? oraz realizacj? rob█t budowlanych zwi?zanych z przebudow? istniej?cej zabudowy, rozbi█rk? budynk█w gospodarczych oraz zagospodarowaniem terenu w granicach dzia?ki. Inwestycja jest elementem Projektu 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum ?odzi, ca?o?? przedsi?wzi?cia jest przewidziana do realizacji w jednym etapie. Planowana jest przebudowa budynk█w znajduj?cych si? na terenie inwestycji (dzia?ki nr 169/11 i 169/21, obr?b S-1) W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomo?ci przy ul. P█?nocnej 23 zachowa funkcj? mieszkaln? z lokalami handlowo-us?ugowymi na parterze. Nie zaplanowano dodatkowych funkcji spo?ecznych w obr?bie nieruchomo?ci. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywr█cenie warto?ci materialnej i u?ytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu dzia?ki z uwzgl?dnieniem element█w ma?ej architektury, infrastruktury miejskiej(o?wietlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwi?kszenia udzia?u powierzchni biologicznie czynnej w og█lnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomo??, kt█ra ze wzgl?du na stopie? zu?ycia technicznego zosta?a zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory u?ytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzi?ki rewitalizacji w zasobach miasta znajd? si? mieszkania komunalne spe?niaj?ce obowi?zuj?ce warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych, co wp?ynie pozytywnie na jako?? ?ycia mieszka?c█w ?r█dmie?cia ?odzi.Powstan? lokale handlowo-us?ugowe, kt█re zach?c? mieszka?c█w do podj?cia dzia?alno?ci gospodarczej i przyczyni? si? do utworzenia nowych miejsc pracy.Przebudowa przestarza?ych system█w instalacyjnych, zw?aszcza instalacji grzewczych generuj?cych zanieczyszczenia, wp?ynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do ?rodowiska. Teren nieruchomo?ci po?o?ony jest na obszarze historycznego uk?adu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Nowe Miasto. Nieruchomo?? wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytk█w pod numerem 1230. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia oraz Programie funkcjonalno-u?ytkowym wraz z za??cznikami oraz w TOMIE II SIWZ ˝ Formularz Aktu Umowy.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 19/11/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 13 198 752.43 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WARBUD Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: NIP 7712914409 Adresse postale: ul.Lipowa 16 Ville: Piotrk█w Trybunalski Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-300 Pays: Pologne Courriel: biuro@warbud-piotrkow.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WARBUD INWESTYCJE Sp█?ka z ograniczona odpowiedzialnosci? Num╚ro national d'identification: NIP 7712874727 Adresse postale: ul.Lipowa 16 Ville: Piotrk█w Trybunalski Code NUTS: PL713 Piotrkowski Code postal: 97-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Aneks nr 1 (z dnia 02.10.2020) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy -na gwarancj? ubezpieczeniow?; Aneks nr 2 (z dnia 15.12.2020) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana zapisu par 33 ust.11 w zakresie maksymalnych p?atno?ci w poszczeg█lnych latach; Aneks nr 3 (z dnia 11.03.2020 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana terminu realizacji zam█wienia do 11.05.2022, w tym przekazanie projekt█w do 10.04.2021; Aneks nr 4 (z dnia 09.06.2020 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana terminu realizacji zam█wienia do 11.05.2022, w tym przekazanie projekt█w do 10.01.2022 oraz zmiana sposobu p?atno?ci za dokumentacj? projektow? (I transza 80%, II transza 20%); Aneks nr 5 (z dnia 21.09.2020 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiany nazwy nazwy Sp█?ek Wykonawc█w wsp█lnie obiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia; Aneks nr 6 (z dnia 18.10.2020 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiany wynagrodzenia w zw.ze zmian? minimalnego wynagrodzenia za prac?; Aneks nr 7 (z dnia 28.12.2021 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - roboty dodatkowe na kwot? 299.276,71 z? brutto (??czne wynagrodzenie po zmianie wynosi 13.671.199,11 z? brutto); Aneks nr 8 (z dnia 04.03.2022 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana terminu realizacji zam█wienia do 09.08.2022, w tym przekazanie projekt█w do 10.01.2022; Aneks nr 9 (z dnia 28.03.2022 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana terminu realizacji zam█wienia do 09.08.2022, w tym przekazanie projekt█w do 07.03.2022; Aneks nr 10 (z dnia 28.03.2022 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiany wynagrodzenia w zw.ze zmian? minimalnego wynagrodzenia za prac?; Aneks nr 11 (z dnia 25.07.2022 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana terminu realizacji zam█wienia do 06.06.2023, w tym przekazanie projekt█w do 07.03.2022; Aneks nr 12 (z dnia 29.07.2022 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - roboty dodatkowe na kwot? 496811,56 z? brutto (??czne wynagrodzenie po zmianie wynosi 14176368,78 z? brutto); Aneks nr 13 (z dnia 14.11.2022 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - roboty dodatkowe na kwot? 73.617,47 z? brutto (??czne wynagrodzenie po zmianie wynosi 14.249.986,25 z? brutto); Aneks nr 14 (z dnia 06.12.2022 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. -zmiana terminu realizacji zam█wienia do 06.06.2023, w tym przekazanie projekt█w do 15.09.2022; Aneks nr 15 (z dnia 24.04.2023 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - roboty dodatkowe na kwot? 101.700,46 z? brutto (??czne wynagrodzenie po zmianie wynosi 14.351.686,71 z? brutto); zmiana terminu realizacji zam█wienia do 07.08.2023 Aneks nr 16 (z dnia 20.06.2023 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiany w zakresie sposobu p?atno?ci dla wykonawcy Aneks nr 17 (z dnia 18.07.2023 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana terminu realizacji zam█wienia do 21.10.2023, w tym przekazanie projekt█w do 15.09.2022; Aneks nr 18 (z dnia 30.08.2023 ) do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r. - zmiana terminu realizacji zam█wienia do 19.11.2023, w tym przekazanie projekt█w do 15.09.2022; roboty dodatkowe na kwot? 48450,14 z? brutto (??czne wynagrodzenie po zmianie wynosi 14 400 136,85 z? brutto);
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Konieczno?? modyfikacji spowodowana okoliczno?ciami, kt█rych instytucje zamawiaj?ce/podmioty zamawiaj?ce, dzia?aj?ce z nale?yt? staranno?ci?, nie mog?y przewidzie?. Opis okoliczno?ci, ze wzgl?du na kt█re modyfikacja jest konieczna, oraz wyja?nienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczno?ci.Nieoczekiwane i gwa?townych podwy?kach cen materia?█w i us?ug budowlanych oraz braku stabilno?ci na na rynku materia?█w budowlanych, kt█rych ?r█d?em jest wybuch wojny na Ukrainie. Ponadto wzrastaj?ca inflacja oraz kryzys energetyczny, przek?adaj?cy si? na radykaln? podwy?k? cen no?nik█w energii. Nieprzewidywalno?? powsta?ej obecnej trudnej sytuacji rynkowej. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za prac? oraz zmiany sposobu wynagrodzenia Na podstawie opinii IK konieczno?? wykonania dodatkowych prac umo?liwiaj?cych zako?czenie inwestycji.Dok?adny opis okoliczno?ci,ze wzgl?du na kt█re modyfikacja jest konieczna, znajduje si? w uzasadnieniach ww.Aneks█w do umowy 263.18/DZ/2020 z dnia 12.05.2020 r.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 12 261 085.35 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 13 198 752.43 PLN Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi ˝ Projekt 4 ˝ Przebudowa istniej?cej zabudowy w granicach dzia?ki przy ul. P█?nocnej 23 w ?odzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur?(...) 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de prÚparation de chantier 
45110000 - Travaux de dÚmolition de bÔtiments et travaux de terrassement 
45111291 - Travaux d'amÚnagement du terrain 
45112710 - Travaux d'amÚnagement paysager d'espaces verts 
45210000 - Travaux de construction de bÔtiments 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
45400000 - Travaux de parachŔvement de bÔtiment 
45453000 - Travaux de remise en Útat et de remise Ó neuf 
71200000 - Services d'architecture 
71300000 - Services d'ingÚnierie 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagŔre 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction