Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?: Travaux de construction

2020/S 67-158482  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-?█d?: Travaux de construction 2020/S 067-158482 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?█d - Urz?d Miasta ?odzi Adresse postale: ul. Piotrkowska 104 Ville: ?█d Code NUTS: PL711 Code postal: 90-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: Prowadz?cy post?powanie: Wydzia Zam█wie Publicznych w Departamencie Obs?ugi i Administracji Urz?du Miasta ?odzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 ?█d?, Magdalena Michalska, Agnieszka Marciniak Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl T╚l╚phone: +48 426384888 Fax: +48 426384877 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Termomodernizacja budynku Szko?y Podstawowej nr 37, ul. Szpitalna 9/11, 92-207 ?█d Num╚ro de r╚f╚rence: DOA-ZP-III.271.17.2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie rob█t budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji budynku Szko?y Podstawowej nr 37, ul. Szpitalna 9/11, 92-207 ?█d?, w ramach proj. pn.: ĐRacjonalizacja zu?ycia energii - termomodernizacja obiekt█w edukacyjnych ?odzi. Etap Iţ wsp█?finansowanych przez Uni Europejsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. ?█dzkiego na lata 2014-2020, (O Priorytetowa IV: Gosp.niskoemisyjna - Dzia?. IV.2 Termomodernizacja budynk█w, Poddz. IV.2.1 Termomoderniz. bud.-ZIT) i obejmuje m.in.:. 1) Docieplenie ?cian zewn?trznych 2) Docieplenie ?cian piwnic do ?awy fundamentowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzysz?cymi 4) Wymiana stolarki okiennej 5) Wymiana drzwi zewn?trznych 6) Wymiana instalacji c.o. 7) Wymiana instalacji odgromowej 8) Roboty towarzysz?ce termomodernizacji Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w Za?. nr 1 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45320000 45321000 45331100 45453000 45312310 45261000 45310000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL711 Lieu principal d'ex╚cution:
?█d ul. Szpitalna 9/11
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rob█t obejmuje: 1) Docieplenie ?cian zewn. 2) Docieplenie ?cian piwnic do ?awy fundamentowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. 3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzysz?cymi. 4) Wymiana stolarki okiennej zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (przed zamawianiem stolarki wymiary nale?y sprawdzi w ?wietle ?cian konstrukcyjnych z uwzgl?dnieniem wymiar█w z projektu oraz o?cie?y zewn. i wewn. w przypadku r█?nicy wynikaj?cej ze specyfikacji monta?u starych okien o?cie?a wewn. nale?y wyprofilowa dostosowuj?c do nowo montowanych okien). 5) Wymiana drzwi zewn?trznych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (przed zamawianiem stolarki wymiary nale?y sprawdzi w ?wietle ?cian konstrukcyjnych z uwzgl?dnieniem o?cie?y zewn?trznych i wewn?trznych). 6) Wymiana instalacji c.o.: a) instalacje c.o. nale?y prowadzi po ?ladzie modernizowanej instalacji w istniej?cych otworach pozosta?ych po demonta?u starej instalacji, to jest w bruzdach, w przypadku zakrycia pion█w nale?y zamontowa nowe drzwiczki rewizyjne (piony, poziomy i ga??zki nale?y zaizolowa?), b) po demonta?u starych grzejnik█w ?cian nale?y oczy?ci?, wyr█wna?, otynkowa i odmalowa c) istniej?ce obudowy nale?y zdemontowa?/zamontowa ponownie po wymianie c.o, w przypadku ich uszkodzenia wykona nowe drewniane. 7) Wymiana instalacji odgromowej. 8) Roboty towarzysz?ce termomodernizacji: a) istniej?ce ci?gi piesze, opask wok█ budynku, zdemontowa nast?pnie ociepli ?ciany fundamentowe do ?awy i u?o?y j ponownie odtwarzaj?c stan pierwotny, w pozosta?ych miejscach wykona now opask z kostki brukowej b) wykonanie nowych podest█w/schod█w zewn?trznych zgodnie z opisem w projekcie c) fundament schod█w do rozebrania i zasypania (zamurowanie wewn?trznych otwor█w) zgodnie z opisem w projekcie d) wymiana orynnowania wraz z prze?o?eniem istniej?cej instalacji ogrzewania rynien, wymiana opierze?, obr█bek blacharskich, rur spustowych, parapet█w zewn?trznych, balustrad (w miejscach oznaczonych na projekcie renowacja starych balustrad i podp█r stalowych) zgodnie z projektem, e) remont komin█w, wymiana czapek kominowych i monta nowego wy?azu wraz z pracami towarzysz?cymi zgodnie z opisem w projekcie f) monta nowych lamp zewn?trznych, g) wymiana kratek wentylacyjnych (nale?y zamontowa kratki z dodatkowym zabezpieczeniem mocuj?cym), w w miejscach oznaczonych na projekcie, zamontowa kana?y wentylacyjne typu ĐZţ h) daszki nad wej?ciem do demonta?u i monta nowych daszk█w systemowych z poliw?glanu dymionego i) wykonanie niezb?dnych uzupe?nie ubytk█w cegie i fragment█w muru w celu wykonania prac budowlanych zgodnie ze sztuk budowlan?. j) do?wietlacze murowane do rozbi█rki i monta nowych systemowych k) demonta starych krat i monta nowych otwieranych od wewn?trz l) wyj?cie ewakuacyjne ze schronu do odnowienia zgodnie z opisem w projekcie Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█w. zawarty jest w dokument. projekt. oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob█t Budowlanych, stanowi?cych za?. do niniejszego opisu przedmiotu zam█wienia. Przedmiary rob█t stanowi dokument pomocniczy do OPZ. Na podst. art. 29 ust. 3a ust. Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podst. umowy o prac os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?l. w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. ˝ Kod. pracy (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1040), tj. czynno?ci pracownik█w budowlanych wykonuj?cych roboty zwi?zane z wykonaniem zam█wienia. Zakres prac os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia oraz spos█b dokumentowania zatrudnienia tych os█b i uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc wymaga oraz sankcji z tytu?u ich niespe?nienia zosta?y okre?l. w Opisie przedmiotu zam█wienia (Za?. nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy, w szczeg█lno?ci w ▀ 5 i ▀ 11 ust. 2 (Za?. nr 7 do SIWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja i r?kojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i r?kojmi za wykonane roboty powy?ej 60 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
UDA-RPLD.04.02.01 -10-0008/16-00 pn. "Racjonalizacja zu?ycia energii -termomodernizacja obiekt█w edukacyjnych ?odzi. Etap Iţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci: 22 000,00 PLN (s?: dwadzie?cia dwa tys. PLN) - wg pkt 9 SIWZ; Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO zosta?a zamieszczona w pkt. 18 SIWZ. Zamawiaj?cy nie prowadzi dialogu technicznego.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca jest zobowi?zany wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub posiada zdolno? kredytow na kwot 1 000 000,00 PLN. Uwaga: 1) Dla potrzeb oceny spe?niania warunku okre?lonego, powy?ej, je?li warto? lub warto?ci zostan podane w walutach innych ni PLN, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw przeliczenia przyjmuje si ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w kt█rym zostanie on opublikowany. 2) W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oceniane b?dzie ??cznie. 3) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. 4) Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. 5) Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13 ˝ 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6) Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Na wezwanie zamawiaj?cego wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, zobowi?zany jest do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. UWAGA: Zamawiaj?cy dokonuj?c oceny i badania ofert kierowa si b?dzie wyk?adni przepis█w dokonan w wyroku Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej z dnia
   4. 5.2017 r., C-387/14. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji finansowej Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokument█w: Informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokument█w dotycz?cych sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nienie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I. Warunek zdolno?ci technicznej zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykona nale?ycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie: a) min. jedn robot budowlan o warto?ci nie mniejszej ni 500 000,00 PLN brutto, polegaj?c na wykonaniu docieplenia budynku/budynk█w i b) min. jedn robot budowlan o warto?ci nie mniejszej ni 20 000,00 PLN brutto, polegaj?c na wbudowaniu lub wymianie stolarki okiennej i/lub drzwiowej w budynku/budynkach i c) min. jedn robot budowlan o warto?ci nie mniejszej ni 250 000,00 PLN brutto, polegaj?c na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. w budynku/budynkach. Uwaga: 1) Ww. roboty nie musz by wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywa w ramach kontraktu/umowy wi?kszy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zam█wienia powinien wyodr?bni i poda warto? rob█t, o kt█rych mowa powy?ej. 3) Je?eli Wykonawca wykazuje do?wiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zam█wienia/umowy) realizowanego przez wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (konsorcjum), Zamawiaj?cy nie dopuszcza by Wykonawca polega na do?wiadczeniu grupy wykonawc█w, kt█rej by cz?onkiem, je?eli faktycznie i konkretnie nie wykonywa wykazywanego zakresu prac. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? zwr█cenia si do wykonawcy o wyja?nienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowod█w np. umowy konsorcjum, z kt█rej wynika zakres obowi?zk█w czy wystawionych przez wykonawc faktur. 4) Dla potrzeb oceny spe?niania warunku okre?lonego powy?ej, je?li warto? lub warto?ci zostan podane w walutach innych ni PLN, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski W dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw przeliczenia przyjmuje si ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w kt█rym zostanie on opublikowany. 5) Zamawiaj?cy zastrzega weryfikacj potwierdzenia nale?ytego wykonania prac bezpo?rednio u podmiotu, na rzecz kt█rego by?y wykonane. II. Warunek zdolno?ci zawodowej zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?: a) 1 osob?, kt█ra b?dzie pe?ni?a funkcj kierownika budowy przy realizacji niniejszego zam█wienia, posiadaj?c uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie do?wiadczenie zawodowe w pe?nieniu funkcji kierownika budowy obejmuj?cej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane i b) 1 osob?, kt█ra b?dzie pe?ni?a funkcj kierownika rob█t sanitarnych posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz?dze cieplnych oraz min. 3 letnie do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i c) 1 osob?, kt█ra b?dzie pe?ni?a funkcj kierownika rob█t elektrycznych posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz?dze elektrycznych oraz min. 3 letnie do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych. Uwaga: Wymogi dot. uprawnie zosta?y zawarte w uwadze w pkt.
   5. 1.3.2 SIWZ. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO WYKONAWCA, kt█rego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, zobowi?zany jest do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokument█w, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. UWAGA: Zamawiaj?cy dokonuj?c oceny i badania ofert kierowa si b?dzie wyk?adni przepis█w dokonan w wyroku Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokument█w: ˇ Wykazu rob█t budowlanych (wz█r - Za??cznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz, kt█rych roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s?: referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty, ˇ wykazu os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wz█r - Za??cznik nr 6 do SIWZ). W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych wy?ej oceniane b?dzie ??cznie. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13 ˝ 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji, kt█rych te zdolno?ci s wymagane. Dokumenty lub o?wiadczenia sk?adane s odpowiednio w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Spos█b komunikowania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami (nie dotyczy sk?adania ofert) jest opisany w punkcie
   8. 3 SIWZ.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozosta?e kwestie zwi?zane z umow zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cej Za??cznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 05/07/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Wydzia?u Zam█wie Publicznych Departament Obs?ugi i Administracji Urz?du Miasta ?odzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21˝III p. pok. 15. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej ˝ nazwa ˝ Urz?d Miasta ?odzi) i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla wykonawc█w na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiaj?cego. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowi?zany poda adres skrzynki ePUAP, na kt█rym b?dzie prowadzona korespondencja zwi?zana z post?powaniem.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy wykluczy: Wykonawc█w w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ust. Pzp; ka?dy z tych Wykonawc█w sk?ada dokumenty wym. w pkt
   7. 4.2.1˝7.4.2.4 SIWZ, Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia, je?eli chocia w odniesieniu do jednego z nich zaistniej okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; ka?dy z tych Wykonawc█w sk?ada dokumenty wymienione w pkt
   7. 4.2.1˝7.4.2.4 SIWZ, Podmioty, na kt█rych zasoby powo?uje si Wykonawca, je?eli w odniesieniu do nich zaistniej okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ust. Pzp; ka?dy z tych podmiot█w sk?ada dokumenty wymienione w pkt
   7. 4.2.1˝7.4.2.4 SIWZ. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ust. Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Do oferty wykonawca do??cza w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu: ˇ aktualny na dzie sk?adania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia wype?niony wg wzoru stanowi?cego Za?. nr 3 do SIWZ - w formie elektron.; Je?eli Wykonawca powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, w my?l art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowi?zek przedstawi dla ka?dego z podmiot█w, kt█rych to dotyczy ˝ odr?bny jednolity dokument JEDZ; W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w, ˇ Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy sk?adaj?cego ofert ˝ je?li dotyczy. Wykonawca bez wezwania zamawiaj?cego zobowi?zany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekaza zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ust Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia wykonawcy, Zamawiaj?cy ??da: ˇ informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ˇ w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp o?wiadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ˇ w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne, ˇ w zakresie okre?lonym wart.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, sk?adania ofert wariantowych i cz??ciowych, prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu, wprowadzenia zastrze?enia obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zam█wienia, zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ustanowienia dynamicznego systemu zakup█w.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Punktacja zgodna z SIWZ. 17.1 Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 17.2 Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. 17.3 Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si wterminie10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 17.4 Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi si w terminie10dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 17.5 Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.6 Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 17.7 Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, kt█r wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ˝ Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45312310 - Installations de paratonnerre 
45320000 - Travaux d'isolation 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45453000 - Travaux de remise en Útat et de remise Ó neuf