Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Travaux de construction

2022/S 18-042568  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-?Ûd?: Travaux de construction 2022/S 018-042568 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w ?odzi Adresse postale: ul. Pabianicka 62 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 93-513 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? ZamÛwie? Publicznych Courriel: k.juszczak@kopernik.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426895910 Fax: +48 426895409 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kopernik.lodz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie robÛt budowlanych ñ WojewÛdzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyj?? Onkologicznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: EZ.28.11.2021
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia pn. roboty budowlane ñ WojewÛdzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyj?? Onkologicznych dla WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj î jest wykonanie, zaktualizowanie dokumentacji projektowej b?d?cej w posiadaniu Zamawiaj?cego i zrealizowanie na jej podstawie rozbudowy i przebudowy budynku g?Ûwnego WWCOiT oraz rozbudowy budynku Apteki Szpitalnej wraz z oddaniem nowopowsta?ych obiektÛw do u?ytkowania. Ca?o?? robÛt nale?y wykona? zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia (dalej zw. OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SWZ oraz Programem Funkcjonalno-U?ytkowym (dalej zw. PFU) stanowi?cym Za??cznik nr 10 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 58 410 368.32 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111100 Travaux de dÈmolition 45210000 Travaux de construction de b'timents 45215000 Travaux de construction de b'timents liÈs la santÈ et aux services sociaux, de crÈmatoriums et de toilettes publiques 45215100 Travaux de construction de b'timents liÈs la santÈ 45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers 45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45317000 Autres travaux d'installation Èlectrique 45320000 Travaux d'isolation 45330000 Travaux de plomberie 45331100 Travaux d'installation de chauffage central 45331200 Travaux d'installation de matÈriel de ventilation et de climatisation 45350000 Installations mÈcaniques 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 45410000 Travaux de pl'trerie 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie 45421000 Travaux de menuiserie 45421100 Pose de portes et de fenÍtres et d'ÈlÈments accessoires 45430000 RevÍtement de sols et de murs 45432111 Travaux de pose de revÍtements de sols souples 45432121 Planchers techniques pour salles informatiques 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie 45442180 Travaux de pose d'une nouvelle couche de peinture 45450000 Autres travaux de parachËvement de b'timent 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 71200000 Services d'architecture 71220000 Services de crÈation architecturale 71221000 Services d'architecte pour les b'timents 71222000 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extÈrieurs 71240000 Services d'architecture, d'ingÈnierie et de planification 71242000 PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts 71247000 Supervision des travaux de construction 71248000 Supervision du projet et documentation 71250000 Services d'architecture, d'ingÈnierie et de mÈtrage 71251000 Services d'architecture et de mÈtrage vÈrification 71300000 Services d'ingÈnierie 71310000 Services de conseil en matiËre d'ingÈnierie et de construction 71313000 Services de conseil en ingÈnierie de l'environnement 71315000 Installations techniques de b'timent 71316000 Services de conseil en tÈlÈcommunications 71317000 Services de conseil en protection et contrÙle des risques 71320000 Services de conception technique 71321000 Services de conception technique des installations mÈcaniques et Èlectriques de b'timents 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 71326000 Services auxiliaires de b'timent 71327000 Services de conception des structures portantes 71328000 Services de vÈrification de la conception des structures portantes 71330000 Services divers d'ingÈnierie 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingÈnierie 71356000 Services techniques 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagËre 71500000 Services relatifs la construction 71521000 Services de conduite de chantier 71530000 Services de conseil en construction 71540000 Services de gestion de la construction 71541000 Services de gestion de projets de construction 45442100 Travaux de peinture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi ul. Pabianicka 62, 93-513 ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamÛwienia pn. roboty budowlane ñ WojewÛdzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyj?? Onkologicznych dla WojewÛdzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj î jest wykonanie, zaktualizowanie dokumentacji projektowej b?d?cej w posiadaniu Zamawiaj?cego i zrealizowanie na jej podstawie rozbudowy i przebudowy budynku g?Ûwnego WWCOiT oraz rozbudowy budynku Apteki Szpitalnej wraz z oddaniem nowopowsta?ych obiektÛw do u?ytkowania.
   2. Zakres zamÛwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robÛt budowlanych, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiaj?cego wszelkich niezb?dnych decyzji, uzgodnie?, opinii, pozwole? i innych dokumentÛw umo?liwiaj?cych zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami wybudowanie i u?ytkowanie rozbudowanych obiektÛw WWCOiT.
   3. Opis przedmiotu zamÛwienia nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci specyfikacji, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcÛw.
   4. Ca?o?? robÛt nale?y wykona? zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia (dalej zw. OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SWZ oraz Programem Funkcjonalno-U?ytkowym (dalej zw. PFU) stanowi?cym Za??cznik nr 10 do SWZ.
   5.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie minimalnego (24-miesi?cznego) okresu gwarancji jako?ci i r?kojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamÛwienia sprz?t i urz?dzenia (G1) / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie minimalnego (60-miesi?cznego) okresu gwarancji jako?ci i r?kojmi na roboty budowlane (G2) / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Warunki reguluj?ce mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji obejmuj?ce zlecenie wykonania robÛt budowlanych w zakresie opisanym w SWZ zosta?y szczegÛ?owo okre?lone w umowie stanowi?cej za??cznik nr 8 do SWZ. Ca?o?? nale?y wykona? zgodnie z: ï Opisem Przedmiotu ZamÛwienia w zakresie wykonania robÛt budowlanych (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SWZ ï Programem Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Za??cznik nr 10 do SWZ
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
?rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ?Ûdzkiego na lata 2014ñ2020, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 z 28.6.2017.
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium w wysoko?ci 965 000,00 PLN. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny podanej w ofercie. Termin wykonania zamÛwienia: 25 miesi?cy od daty zawarcia umowy, z zastrze?eniem terminÛw wskazanych w ß 2 wzoru umowy, ktÛry stanowi za??cznik nr 8 do SWZ .
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 105-275329
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie robÛt budowlanych ñ WojewÛdzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyj?? Onkologicznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w ?odzi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Climamedic Sp. z o. o. Sp. k.
Adresse postale: Regu?y, ul. S. Bodycha 73A Ville: Micha?owice Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-816 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 48 298 864.28 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 58 410 368.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 85 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Wykonawca o, ?e zamierza powierzy? nast?puj?ce cz??ci zamÛwienia podwykonawcom: a. Cz??? zamÛwienia: roboty ogÛlnobudowlane, roboty bran?y elektrycznej, roboty bran?y sanitarnej b. Udzia? % podwykonawcy w ca?o?ci zamÛwienia wynosi: oko?o 85% c. Nazwa podwykonawcy: na moment sk?adania oferty nazwy firm podwykonawcÛw nie s? znane
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ca?o?? robÛt nale?y wykona? zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia (dalej zw. OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SWZ oraz Programem Funkcjonalno-U?ytkowym (dalej zw. PFU) stanowi?cym Za??cznik nr 10 do SWZ. Warunki reguluj?ce mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji obejmuj?ce zlecenie wykonania robÛt budowlanych w zakresie opisanym w za??cznikach do SWZ (tj. Opis przedmiotu zamÛwienia i PFU) zosta?y szczegÛ?owo okre?lone w umowie stanowi?cej za??cznik nr 8 do SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-?Ûd?: Travaux de constructionType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111100 - Travaux de démolition 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45215000 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques 
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45350000 - Installations mécaniques 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45432111 - Travaux de pose de revêtements de sols souples 
45432121 - Planchers techniques pour salles informatiques 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45442100 - Travaux de peinture 
45442180 - Travaux de pose d'une nouvelle couche de peinture 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71220000 - Services de création architecturale 
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments 
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification 
71300000 - Services d'ingénierie 
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71315000 - Installations techniques de bâtiment 
71316000 - Services de conseil en télécommunications 
71317000 - Services de conseil en protection et contrôle des risques 
71320000 - Services de conception technique 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71326000 - Services auxiliaires de bâtiment 
71327000 - Services de conception des structures portantes 
71328000 - Services de vérification de la conception des structures portantes 
71330000 - Services divers d'ingénierie 
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 
71356000 - Services techniques 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
71500000 - Services relatifs à la construction 
71521000 - Services de conduite de chantier 
71530000 - Services de conseil en construction 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction