Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Travaux de construction

2022/S 56-145428  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-?Ûd?: Travaux de construction 2022/S 056-145428 Avis de prÈinformation
Le prÈsent avis vise rÈduire les dÈlais de rÈception des offres Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?Ûdzka SpÛ?ka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Adresse postale: ul. WÛlcza?ska 17 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-731 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ireneusz Grabowski Courriel: zamowienia@lsi.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426649100 Fax: +48 426649102 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.lsi.net.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://lsi-lodz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://lsi-lodz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑZaprojektowanie i wykonanie kompleksowej izolacji termicznej oraz hydroizolacji piwnic budynku przy ul. PÛ?nocnej 1/3 w ?odzi wraz z niezb?dnymi robotami towarzysz?cymi (...)
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie dotyczy: Zaprojektowania i wykonania kompleksowej izolacji termicznej oraz hydroizolacji piwnic budynku przy ul. PÛ?nocnej 1/3 w ?odzi wraz z niezb?dnymi robotami towarzysz?cymi, s?u??cymi rewaloryzacji parametrÛw technicznych przegrÛd pomieszcze? piwnicznych
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de prÈparation de chantier 45110000 Travaux de dÈmolition de b'timents et travaux de terrassement 45111200 Travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45111220 Travaux de dÈbroussaillage 45111300 Travaux de dÈmantËlement 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45262600 Travaux de construction spÈcialisÈs divers 45262690 Remise en Ètat de b'timents dÈgradÈs 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 45453000 Travaux de remise en Ètat et de remise neuf 71300000 Services d'ingÈnierie 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL712 ?Ûdzki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej izolacji termicznej oraz hydroizolacji piwnic budynku przy ul. PÛ?nocnej 1/3 w ?odzi wraz z niezb?dnymi robotami towarzysz?cymi, s?u??cymi rewaloryzacji parametrÛw technicznych przegrÛd pomieszcze? piwnicznych.
II.2.5) CritËres díattribution
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.3) Date prÈvue pour le lancement de la procÈdure de passation:
17/05/2022
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procÈdures díattribution:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 22459700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego zamÛwienie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 3) odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym; 4) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb; 5) odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu; 6) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 7) szczegÛ?owo zasady wnoszenia odwo?a? uregulowane zosta?y w art. 506ñ521 ustawy Pzp; 8) na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. SzczegÛ?owo zasady i terminy wnoszenia skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 579ñ590 ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 22459700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-?Ûd?: Travaux de constructionType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de prÈinformation sans mise en concurrenceType de procÈdure: Sans objetType de marchÈ: MarchÈ de travaux 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111220 - Travaux de débroussaillage 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45262600 - Travaux de construction spécialisés divers 
45262690 - Remise en état de bâtiments dégradés 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf 
71300000 - Services d'ingénierie 
71320000 - Services de conception technique