Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 22/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?:Travaux de construction

2022/S 148-422629  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Pologne-?Ûd?: Travaux de construction

2022/S 148-422629

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 140-396288)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto ?Ûd? ñ Zarz?d Inwestycji Miejskich
Adresse postale: ul. Piotrkowska 175
Ville: ?Ûd?
Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
Code postal: 90-447
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Ga?uszka
Courriel: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
TÈlÈphone: +48 422726431
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zim.lodz.bip-e.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑRozbudowa/Przebudowa ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybudujî

NumÈro de rÈfÈrence: ZIM-DZ.2620.64.2022

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na podstawie za??czonego programu funkcjonalno - u?ytkowego, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnie?, zezwole? i pozwole? a nast?pnie wykonanie na tej podstawie robÛt budowlanych polegaj?cych na rozbudowie/przebudowie ul. Szczeci?skiej w ?odzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/07/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 140-396288

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw:
   5. Warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej -
   5. 1Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:
   5. 1.1.w okresie ostatnich 8 (o?miu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? (zako?czy?): 2 (dwie) us?ugi (ka?da w ramach odr?bnej umowy), z ktÛrych ka?da polega?a na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmuj?cej budow? lub przebudow? drogi wraz z torowiskiem tramwajowym, budow? lub przebudow? o?wietlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o ??cznej warto?ci brutto robÛt budowlanych (dla ktÛrych sporz?dzono w/w dwie dokumentacje projektowe) nie mniejszej ni? 20 000 000,00 z?.,
   5. 1.2.w okresie ostatnich 8 (o?miu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? (zako?czy?): 2 (dwie) roboty budowlane (ka?da w ramach odr?bnej umowy), z ktÛrych ka?da obejmowa?a budow? lub przebudow? drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budow? lub przebudow? o?wietlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o ??cznej warto?ci brutto obu robÛt budowlanych nie mniejszej ni? 20 000 000,00 z?.
   5. 2Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? do realizacji niniejszego zamÛwienia, co najmniej:
   5. 2.1.jedn? osob? na stanowisko kierownika robÛt drogowych (kierownika budowy), posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, ktÛra posiada min. 5-letnie do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w zakresie budowy lub przebudowy drÛg/drogi wraz z torowiskiem
   5. 2.7.jedn? osob? na stanowisko projektanta w specjalno?ci drogowo-torowej posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, ktÛra w okresie ostatnich 5 lat licz?c wstecz od daty sk?adania ofert, wykona?a 2 dokumentacje projektowe, ka?da obejmuj?ca swoim zakresem torowiska tramwajowe o d?ugo?ci co najmniej 0,5 km t.p.

Lire:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw:
   5. Warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej -
   5. 1Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:
   5. 1.1.w okresie ostatnich 8 (o?miu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? (zako?czy?): 2 (dwie) us?ugi (ka?da w ramach odr?bnej umowy), z ktÛrych ka?da polega?a na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmuj?cej budow? lub przebudow? drogi, budow? lub przebudow? o?wietlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o ??cznej warto?ci brutto robÛt budowlanych (dla ktÛrych sporz?dzono w/w dwie dokumentacje projektowe) nie mniejszej ni? 20 000 000,00 z?.,
   5. 1.2.w okresie ostatnich 8 (o?miu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? (zako?czy?): 2 (dwie) roboty budowlane (ka?da w ramach odr?bnej umowy), z ktÛrych ka?da obejmowa?a budow? lub przebudow? drogi i budow? lub przebudow? o?wietlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o ??cznej warto?ci brutto obu robÛt budowlanych nie mniejszej ni? 20 000 000,00 z?.
   5. 2Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? do realizacji niniejszego zamÛwienia, co najmniej:
   5. 2.1.jedn? osob? na stanowisko kierownika robÛt drogowych (kierownika budowy), posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, ktÛra posiada min. 5-letnie do?wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w zakresie budowy lub przebudowy drÛg/drogi.
   5. 2.7.jedn? osob? na stanowisko projektanta w specjalno?ci drogowej, posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze?, ktÛra w okresie ostatnich 5 lat licz?c wstecz od daty sk?adania ofert, wykona?a 2 dokumentacje projektowe ka?da obejmuj?ca swoim zakresem przebudow?/budow? drogi/drÛg.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/08/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 22/08/2022

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 15/12/2022

Lire:

Date: 19/12/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/08/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 22/08/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-?Ûd?: Travaux de constructionType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 22/08/2022 03/08/2022 PL National