Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?Ûd?: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2022/S 131-374633  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-?Ûd?: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance 2022/S 131-374633 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?Ûdzka SpÛ?ka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Adresse postale: ul. WÛlcza?ska 17 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-731 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ireneusz Grabowski Courriel: zamowienia@lsi.lodz.pl TÈlÈphone: +48 426649100 Fax: +48 426649102 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.lsi.net.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przebudowa wodoci?gu wraz z przy??czami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Do?y do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodoci?gÛw w ul. Do?y, ul. Drw?ckiej i ul. Bystrzyckiej w ?odzi NumÈro de rÈfÈrence: BZZ.2291.11.22
II.1.2) Code CPV principal 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie prowadzone jest pod nazw?: Przebudowa wodoci?gu wraz z przy??czami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Do?y do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodoci?gÛw w ul. Do?y, ul. Drw?ckiej i ul. Bystrzyckiej w ?odzi, ktÛrego szczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 8 do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz za??cznik nr 9 do SWZ ñ Projekt Umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 998 550.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Lieu principal d'exÈcution:
Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
Post?powanie prowadzone jest pod nazw?: Przebudowa wodoci?gu wraz z przy??czami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Do?y do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodoci?gÛw w ul. Do?y, ul. Drw?ckiej i ul. Bystrzyckiej w ?odzi, ktÛrego szczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 8 do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz za??cznik nr 9 do SWZ ñ Projekt Umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady fizyczne i prawne - 20% / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Na warto?? szacunkow? podan? w pkt. II.1.5 sk?ada si? warto?? zamÛwienia podstawowego: 683 895,87 z? netto + warto?? zamÛwienia z art. 388 punkt 2) podpunkt c) ustawy Pzp: 205 168,76 z? netto
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 067-178423
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Przebudowa wodoci?gu wraz z przy??czami w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Do?y do ul. Bystrzyckiej wraz z fragmentami wodoci?gÛw w ul. Do?y, ul. Drw?ckiej i ul. Bystrzyckiej w ?odzi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TK TECH sp. z o.o.
Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TK TECH s.c. Jaros?aw Piekarski, Krzysztof Rapi?ski, Tomasz Piekarski Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 889 064.63 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 998 550.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 388 punkt 2) podpunkt c) ustawy Pzp Zakres zamÛwienia mo?e obejmowa? wykonanie robÛt budowlanych: a) przebudow? sieci wodoci?gowej dla sieci nie uj?tej w OPZ ale funkcjonalnie powi?zanych z przedmiotem zamÛwienia podstawowego, znajduj?cych si? w obszarze inwestycji (je?eli zajdzie taka potrzeba); b) przebudow?/prze??czenie przy??czy wodoci?gowych nie uj?tych w dokumentacji (je?eli zajdzie taka potrzeba); c) monta? i regulacj? dodatkowej armatury w zakresie obj?tym zamÛwieniem podstawowym (je?eli zajdzie taka potrzeba); d) zwi?kszenie ilo?ci robÛt odtworzeniowych (w zakresie niezb?dnym do prawid?owego odtworzenia nawierzchni po robotach podstawowych oraz do zamÛwie? okre?lonych w pkt. 1, 2, 3 ZamÛwienie zostanie udzielone w ramach odr?bnej umowy, ktÛra b?dzie zgodna z umow? dotycz?c? zamÛwienia podstawowego, w zakresie terminÛw odbioru, p?atno?ci, sposobu naliczania kar. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp., Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 22459700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego zamÛwienie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) Niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy. 2) Zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  SzczegÛ?owo zasady wnoszenia odwo?a? uregulowane zosta?y w art. 506 - 521 ustawy Pzp.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. SzczegÛ?owo zasady i terminy wnoszenia skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 22459700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-?Ûd?: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distanceType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance