Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 22/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?█d?: Vaccins usage v╚t╚rinaire

2022/S 18-042920  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-?█d?: Vaccins usage v╚t╚rinaire 2022/S 018-042920 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii z siedzib? w ?odzi Adresse postale: ul. Proletariacka 2/6 Ville: ?█d? Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 93-569 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Bia?ymstoku Adresse postale: Zwyci?stwa 26A Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 15-751 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach Adresse postale: Ksi?dza Piotra ?ciegiennego 205 Ville: Kielce Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 25-116 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie Adresse postale: J█zefa Brodowicza 13 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 30-965 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Kro?nie Adresse postale: Ksi?dza Piotra ?ciegiennego 6 Ville: Krosno Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 38-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Adresse postale: Aleja Sp█?dzielczo?ci Pracy 3 Ville: Lublin Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 20-147 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Adresse postale: Szarych Szereg█w 7 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 10-072 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach Adresse postale: Kazimierzowska 29 Ville: Siedlce Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 08-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Nowicka Courriel: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.centrum.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.centrum.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.gov.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa szczepionki doustnej przeciwko w?ciekli?nie lis█w wolno ?yj?cych Num╚ro de r╚f╚rence: 2021/65
II.1.2) Code CPV principal 33651690 Vaccins usage v╚t╚rinaire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
1/ Przedmiotem zam█wienia jest dostawa szczepionki doustnej przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych do Wojew█dzkich Inspektorat█w Weterynarii w ??cznej ilo?ci 7 001 770 dawek, w tym w akcji wiosennej 3 449 525 dawek oraz w akcji jesiennej 3 552 245 dawek. 2/ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz spos█b jego realizacji zosta? okre?lony odpowiednio w Za??czniku nr 1 do SWZ oraz w Za??czniku nr 2 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy. 3/ W wyniku przeprowadzonego post?powania zostan? zawarte umowy dla ka?dego Wojew█dzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
1/ Przedmiotem zam█wienia jest dostawa szczepionki doustnej przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w wolno ?yj?cych do Wojew█dzkich Inspektorat█w Weterynarii w ??cznej ilo?ci 7 001 770 dawek, w tym w akcji wiosennej 3 449 525 dawek oraz w akcji jesiennej 3 552 245 dawek. 2/ Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz spos█b jego realizacji zosta? okre?lony odpowiednio w Za??czniku nr 1 do SWZ oraz w Za??czniku nr 2 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy. 3/ W wyniku przeprowadzonego post?powania zostan? zawarte umowy dla ka?dego Wojew█dzkiego Inspektoratu Weterynarii oddzielnie, zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 2 do SWZ. 4/ Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
1/ Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji. Przedmiot zam█wienia okre?la zakres podstawowy zwi?zany z zakupem szczepionki. Dodatkowy zakup szczepionki zale?ny jest od mo?liwo?ci sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz nie mo?e przekroczy? 50% ilo?ci szczepionki dla danej Jednostki w stosunku do zam█wienia podstawowego - w przypadku wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego Jednostka mo?e zakupi? maksymalnie do 100% wi?cej szczepionek. Jednocze?nie zakres zam█wienia dla ka?dej Jednostki (z wy??czeniem wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego), mo?e zosta? pomniejszony w stosunku do zam█wienia podstawowego do 50% ilo?ci szczepionki, w przypadku ograniczenia zapotrzebowania ilo?ciowego na przedmiotow? szczepionk? przez Jednostk?, w szczeg█lno?ci w przypadku, gdy do czasu rozpocz?cia akcji wiosennej, nie zostanie zako?czone post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego na dostaw? szczepionki lub us?ug? zrzutu szczepionki. 2/ Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowi?zkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u. 3/ Jednostka mo?e skorzysta? z prawa opcji w zakresie dodatkowego zakupu szczepionki, w szczeg█lno?ci w przypadku konieczno?ci przeprowadzenia dodatkowej akcji szczepie? lis█w. 4/ Cena jednostkowa szczepionki okre?lona w ofercie z?o?onej przez Wykonawc? w ramach przedmiotowego post?powania b?dzie obowi?zywa? tak?e w przypadku zakupu szczepionki, realizowanego w ramach prawa opcji. 5/ Prawo opcji b?dzie realizowane poprzez pisemne zam█wienia, kierowane przez Jednostk? do Wykonawcy. Zam█wienia b?d? okre?la?y m.in. ilo?? zamawianej szczepionki, termin i adres ich dostarczenia oraz numer umowy na podstawie, kt█rej realizowane jest prawo opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 160 000,00 z? (sto sze??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). Szczeg█?y dotycz?ce wniesienia wadium okre?lone zosta?y w Rozdziale VII SWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 2) spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym. Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie. b) posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada zezwolenie na wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym zam█wieniem, wydane w drodze decyzji przez w?a?ciwy organ zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie. d) zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
   2.  Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia, na zasadach okre?lonych w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegaj?cy si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   3.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, warunek dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej b?dzie spe?niony, je?eli co najmniej jeden z Wykonawc█w posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej i zrealizuje zam█wienie, do kt█rego realizacji te uprawnienia s? wymagane.
   4.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych.
   5.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w.
   6.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, musi potwierdza?, ?e stosunek ??cz?cy Wykonawc? z podmiotami udost?pniaj?cymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost?p do tych zasob█w oraz okre?la w szczeg█lno?ci: 1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; 2) spos█b i okres udost?pnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob█w podmiotu udost?pniaj?cego te zasoby przy wykonywaniu zam█wienia;
   7.  Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, a tak?e bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy.
   8.  Podmiot, kt█ry zobowi?za? si? do udost?pnienia zasob█w, odpowiada solidarnie z Wykonawc?, kt█ry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powsta?? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w podmiot ten nie ponosi winy.
   9.  Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasob█w zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wp?yw na realizacj? zam█wienia.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST?POWANIA
   1.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy:
   1. 1. Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (zwanej dalej ţKKţ), b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a KK, c) o kt█rym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a KK, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 KK, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 KK, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) pracy ma?oletnich cudzoziemc█w, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296-307 KK, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 KK, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270-277d KK, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego; 2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, wobec kt█rego orzeczono zakaz ubiegania si? o zam█wienia publiczne; 5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, je?eli Zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e Wykonawca zawar? z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie; 6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z Wykonawc? do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny spos█b Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   1. 2. Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 1) Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, kt█rego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, kt█rego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   2.  Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nast?pi: 1) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a˝g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia si? wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ?e w tym wyroku zosta? okre?lony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o kt█rej mowa w tych przepisach, zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia si? wyroku potwierdzaj?cego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw? wykluczenia, chyba ?e w wyroku lub decyzji zosta? okre?lony inny okres wykluczenia; 3) w przypadku, o kt█rym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki zosta? prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si? o zam█wienia publiczne; 4) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw? wykluczenia; 5) w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w kt█rym zaistnia?o zdarzenie b?d?ce podstaw? wykluczenia.
   3.  Zamawiaj?cy jednocze?nie wyja?nia, ?e Wykonawca nie b?dzie podlega? wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni? ??cznie nast?puj?ce przes?anki: 1) naprawi? lub zobowi?za? si? do naprawienia szkody wyrz?dzonej przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem, w tym poprzez zado??uczynienie pieni??ne; 2) wyczerpuj?co wyja?ni? fakty i okoliczno?ci zwi?zane z przest?pstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid?owym post?powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wsp█?pracuj?c odpowiednio z w?a?ciwymi organami, w tym organami ?cigania, lub zamawiaj?cym; 3) podj?? konkretne ?rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom, wykroczeniom lub nieprawid?owemu post?powaniu, w szczeg█lno?ci: a) zerwa? wszelkie powi?zania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawid?owe post?powanie wykonawcy, b) zreorganizowa? personel, c) wdro?y? system sprawozdawczo?ci i kontroli, d) utworzy? struktury audytu wewn?trznego do monitorowania przestrzegania przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w, e) wprowadzi? wewn?trzne regulacje dotycz?ce odpowiedzialno?ci i odszkodowa? za nieprzestrzeganie przepis█w, wewn?trznych regulacji lub standard█w.
   4.  W zwi?zku z tym, i? warto?? zam█wienia nie przekracza wyra?onej w z?otych r█wnowarto?ci kwoty 10 000 000 euro przes?anka wykluczenia, o kt█rej mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym post?powaniu nie wyst?puje.
   5.  Wykonawca mo?e zosta? wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zam█wienia.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I. WYKAZ DOKUMENT"W - PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
   1.  Wykonawca na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o kt█rych mowa w Rozdziale VIII SWZ, zobowi?zany b?dzie z?o?y? Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (dalej jako ĐJEDZţ), kt█ry powinien zawiera? co najmniej nast?puj?ce informacje: 1) O?wiadczenie Wykonawcy, ?e w stosunku do niego nie zachodz? przes?anki wykluczenia, 2) O?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu przez niego warunk█w udzia?u w post?powaniu - Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?niania sekcji ? cz??ci IV formularza JEDZ. 3) Okre?lenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokument█w potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, 4) Formalne o?wiadczenie Wykonawcy, z kt█rego wynika, ?e Wykonawca b?dzie w stanie na ??danie i bez zw?oki przedstawi? dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, 5) Informacje niezb?dne w celu uzyskania przez Zamawiaj?cego dokument█w potwierdzaj?cych bezpo?rednio za pomoc? bezp?atnej krajowej bazy danych w dowolnym pa?stwie cz?onkowskim (na warunkach okre?lonych w art. 59 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zam█wie? publicznych, uchylaj?cej dyrektyw? 2004/18/WE).
   2.  Bior?c pod uwag?, ?e w prowadzonym post?powaniu, Zamawiaj?cy przewidzia? zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z informacj? zawart? w Rozdziale IV ust. 2, dokument JEDZ, zobowi?zany b?dzie z?o?y? wy??cznie Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Zamawiaj?cego. Wykonawca mo?e wykorzysta? JEDZ z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj? prawid?owe.
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona i, kt█rego oferta nie b?dzie podlega?a odrzuceniu, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odno?nie orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SWZ, 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji 4) o?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, 5) aktualnego zezwolenia na wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym zam█wieniem, wydanego w drodze decyzji przez w?a?ciwy organ, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
6) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu doustnej szczepionki przeciwko w?ciekli?nie dla lis█w rudych wolno ?yj?cych wraz z wszystkimi za??cznikami, wydanego w drodze decyzji ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych, lub zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne pozwolenia, wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   4.  W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 3 w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi og█lnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, Zamawiaj?cy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiaj?cego dokumenty nie s? w j?zyku polskim Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? t?umaczenie na j?zyk polski. Wykonawca w terminie wyznaczonym na sk?adanie ofert, zobowi?zany jest z?o?y? za po?rednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nast?puj?ce dokumenty: 1) Formularz ofertowy - stanowi?cy Za??cznik nr 5 do SWZ, 2) Pe?nomocnictwo lub inny dokument, w tym odpis w w?a?ciwego rejestru, z kt█rego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokument█w sk?adanych wraz z ofert?, o ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokument█w, kt█re Zamawiaj?cy mo?e uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, w szczeg█lno?ci rejestr█w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne, a Wykonawca wskaza? to wraz ze z?o?eniem oferty, W przypadku gdy pe?nomocnictwo do z?o?enia oferty lub o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, zosta?o sporz?dzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w?asnor?cznym podpisem, przekazuje si? cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzaj?cym zgodno?? odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pe?nomocnictwa powinno potwierdza? prawid?owo?? umocowania na dzie? z?o?enia oferty lub o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 3) Pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, ewentualnie umowa o wsp█?dzia?aniu, z kt█rej b?dzie wynika? przedmiotowe pe?nomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pe?nomocnik mo?e by? ustanowiony do reprezentowania Wykonawc█w w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp - je?eli zachodzi taka okoliczno??, 4) Zobowi?zanie, o kt█rym mowa w Rozdziale VIII podrozdzia? I ust. 5 SWZ, 5) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w innej formie ni? w pieni?dzu, 6) O?wiadczenie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia (dotyczy r█wnie? Wykonawc█w prowadz?cych dzia?alno?? w formie sp█?ki cywilnej), z kt█rego wynika, kt█re dostawy b?d? wykonywa? poszczeg█lni Wykonawcy - Za??cznik nr 6 do SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki, na kt█rych zawarta zostanie umowa w sprawie zam█wienia publicznego okre?lone zosta?y w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmian tre?ci umowy. Warunki zmiany umowy, szczeg█?owo okre?lono w Projektowanych postanowieniach umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 22/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 22/02/2022 Heure locale: 11:30 Lieu:
Oferty zostan? odszyfrowane i otwarte za po?rednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.gov.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl. Otwarcie ofert nast?pi poprzez ich odszyfrowanie na Platformie, kt█re jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie. https://zamowienia.gov.pl https://platforma.eb2b.com.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zamawiaj?cy, najp█?niej przed otwarciem ofert, udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania, w zak?adce ĐZa??cznikiţ informacj? o kwocie, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. Informacj? z otwarcia ofert, Zamawiaj?cy udost?pni niezw?ocznie na Platformie w zak?adce ĐZa??cznikiţ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
   1.  Centrum Obs?ugi Administracji Rz?dowej z siedzib? w Warszawie przy ul. Powsi?skiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: ĐCOARţ) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, znajduj?ce si? w publicznie dost?pnych rejestrach (Krajowy Rejestr S?dowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia?alno?ci Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia post?powa? w sprawie zam█wienia publicznego na postawie przepis█w ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej Đustaw? Pzpţ. W?r█d tych informacji mog? pojawi? si? dane, kt█re na gruncie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ĐRODOţ), maj? charakter danych osobowych.
   2.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych zawarte zosta?y w Rozdziale II SWZ INFORMACJE DODATKOWE:
   1.  Wszystkie pozosta?e wymagania nie uj?te w przedmiotowym og?oszeniu zawarte s? w SWZ.
   2.  Zamawiaj?cym s? Wojew█dzkie inspektoraty Weterynarii wymienione w sekcji I Og?oszenia, w imieniu i na rzecz kt█rych dzia?a: Centrum Obs?ugi Administracji Rz?dowej (dalej: COAR), ul. Powsi?ska 69/71, 02-903 Warszawa, jako podmiot przeprowadzaj?cy post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone ww. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-?█d?: Vaccins usage v╚t╚rinaireType dÝacheteur: Minist╦re et toutes autres autorit╚s nationales ou f╚d╚ralesType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 22/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33651690 - Vaccins Ó usage vÚtÚrinaire