Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-D?ugo??ka:Services de collecte des ordures

2023/S 97-302928  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-D?ugo??ka: Services de collecte des ordures 2023/S 097-302928 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina D?ugo??ka Num╚ro national d'identification: 931935017 Adresse postale: ul. Robotnicza 12 Ville: D?ugo??ka Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 55-095 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Pietrzak Courriel: k.pietrzak@gmina.dlugoleka.pl T╚l╚phone: +48 717487309 Fax: +48 713230204 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://dlugoleka.bip.net.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu gminy D?ugo??ka Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.271.15.2019.KM
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL518 Wroc?awski
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi polegaj?ce na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odpad█w komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz z nieruchomo?ci niezamieszka?ych, na kt█rych powstaj? odpady komunalne na terenie gminy D?ugo??ka.
   1. 1. W ramach ?wiadczenia us?ugi Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1) odbioru odpad█w zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach w kolorze czarnym lub posiadaj?cych napis ĐODPADY ZMIESZANEţ o minimalnej pojemno?ci 120 litr█w z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w za??czniku nr 7 do projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 8 do SIWZ, zwanego dalej projektem umowy); 2) odbioru selektywnie zbieranych odpad█w z podzia?em na nast?puj?ce frakcje: a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, gromadzone w niebieskich pojemnikach lub workach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120 l, z cz?stotliwo?ci? co cztery tygodnie z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w za??czniku nr 7 do projektu umowy; b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe, gromadzone w ?█?tych pojemnikach lub workach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120 l, z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w za??czniku nr 7 do projektu umowy; c) odpady ze szk?a, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a, gromadzone w zielonych workach do selektywnej zbi█rki o pojemno?ci 60 l lub pojemnikach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120 l, z cz?stotliwo?ci? co cztery tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w za??czniku nr 7 do projektu umowy; d) odpady ulegaj?ce biodegradacji, ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem bioodpad█w, gromadzone w br?zowych workach lub pojemnikach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120 l, z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie w okresie wegetacyjnym (tj. od 01.IV do 30.XI); e) Wykonawca ma obowi?zek odebra? r█wnie? odpady wymienione w lit. od a) do d) zgromadzone w workach/ pojemnikach o innym kolorze ni? wskazane powy?ej opisane w spos█b czytelny rodzajem zebranych odpad█w. 3) odbioru, transportu i zagospodarowania ˝ na zg?oszenie - odpad█w pochodz?cych z cmentarzy, zlokalizowanych w miejscowo?ciach: ?ozina, Borowa, Brzezia ??ka, D?ugo??ka, Jaksonowice, Kie?cz█w, Pasikurowice, St?pin; 4) odbioru w ramach mobilnej zbi█rki mebli i innych odpad█w wielkogabarytowych, zu?ytych opon o ?rednicy do 100 cm oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego z terenu 41 miejscowo?ci gminy, sprzed ka?dej nieruchomo?ci zamieszka?ej i niezamieszka?ej, cztery razy w ci?gu trwania niniejszej umowy (w terminie wrzesie?/pa?dziernik), zgodnie z harmonogramem; 5) odbioru przeterminowanych lekarstw z pojemnik█w rozmieszczonych w 8 aptekach na terenie gminy z cz?stotliwo?ci? raz na 2 miesi?ce, zgodnie z harmonogramem (wykaz miejsc wraz ze wzorem harmonogramu stanowi za??cznik nr 3 do projektu umowy). Dopuszcza si? zmian? liczby aptek, z kt█rych odbierane b?d? przeterminowane lekarstwa; 6) odbioru odpad█w zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpad█w komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym w miejscowo?ci Bielawa, ul. Komunalna 1, gm. D?ugo??ka. Rodzaj odpad█w, wielko?? pojemnik█w oraz minimaln? cz?stotliwo?? ich odbioru okre?la za??cznik nr 4 do projektu umowy; 7) odbioru drzewek bo?onarodzeniowych w pierwszym tygodniu lutego ka?dego roku. Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? znak█w dalszy ci?g opisu przedmiotu zam█wienia w sekcji VI.3
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 243-598119
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 2019/S243-598119
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
03/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CHEMEKO SYSTEM Num╚ro national d'identification: 8971612750 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 54519 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 45 373 384.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587701
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina D?ugo??ka
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi polegaj?ce na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odpad█w komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz z nieruchomo?ci niezamieszka?ych, na kt█rych powstaj? odpady komunalne na terenie gminy D?ugo??ka.
   1. 1. W ramach ?wiadczenia us?ugi Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1) odbioru odpad█w zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach w kolorze czarnym lub posiadaj?cych napis ĐODPADY ZMIESZANEţ o minimalnej pojemno?ci 120 litr█w z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy (stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SIWZ, zwanego dalej Projektem umowy); 2) odbioru selektywnie zbieranych odpad█w z podzia?em na nast?puj?ce frakcje: a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, gromadzone w niebieskich pojemnikach lub workach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z cz?stotliwo?ci? co cztery tygodnie z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy; b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe, gromadzone w ?█?tych pojemnikach lub workach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy; c) odpady ze szk?a, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a, gromadzone w zielonych workach do selektywnej zbi█rki o pojemno?ci 60l lub pojemnikach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z 5 / 6 cz?stotliwo?ci? co cztery tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy; d) odpady ulegaj?ce biodegradacji, ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem bioodpad█w, gromadzone w br?zowych workach lub pojemnikach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie w okresie wegetacyjnym (tj. od 01.IV do 30.XI); e) Wykonawca ma obowi?zek odebra? r█wnie? odpady wymienione w lit. od a) do d) zgromadzone w workach/ pojemnikach o innym kolorze ni? wskazane powy?ej opisane w spos█b czytelny rodzajem zebranych odpad█w. 3) odbioru, transportu i zagospodarowania ˝ na zg?oszenie - odpad█w pochodz?cych z cmentarzy, zlokalizowanych w miejscowo?ciach: ?ozina, Borowa, Brzezia ??ka, D?ugo??ka, Jaksonowice, Kie?cz█w, Pasikurowice, St?pin; 4) odbioru w ramach mobilnej zbi█rki mebli i innych odpad█w wielkogabarytowych, zu?ytych opon o ?rednicy do 100 cm oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego z terenu 41 miejscowo?ci gminy, sprzed ka?dej nieruchomo?ci zamieszka?ej i niezamieszka?ej, cztery razy w ci?gu trwania niniejszej umowy (w terminie wrzesie?/pa?dziernik), zgodnie z harmonogramem; 5) odbioru przeterminowanych lekarstw z pojemnik█w rozmieszczonych w 8 aptekach na terenie gminy z cz?stotliwo?ci? raz na 2 miesi?ce, zgodnie z harmonogramem (wykaz miejsc wraz ze wzorem harmonogramu stanowi Za??cznik nr 3 do Projektu umowy). Dopuszcza si? zmian? liczby aptek, z kt█rych odbierane b?d? przeterminowane lekarstwa. 6) odbioru odpad█w zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpad█w komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym w miejscowo?ci Bielawa, ul. Komunalna 1, gm. D?ugo??ka. Rodzaj odpad█w, wielko?? pojemnik█w oraz minimaln? cz?stotliwo?? ich odbioru okre?la Za??cznik nr 4 do Projektu umowy. 7) odbioru drzewek bo?onarodzeniowych w pierwszym tygodniu lutego ka?dego roku. Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? znak█w dalszy ci?g opisu zam█wienia w sekcji VI.3)
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 45 373 384.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CHEMECO SYSTEM Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 54519 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi polegaj?ce na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odpad█w komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz z nieruchomo?ci niezamieszka?ych, na kt█rych powstaj? odpady komunalne na terenie gminy D?ugo??ka.
   1. 1. W ramach ?wiadczenia us?ugi Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1) odbioru odpad█w zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach w kolorze czarnym lub posiadaj?cych napis ĐODPADY ZMIESZANEţ o minimalnej pojemno?ci 120 litr█w z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy (stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SIWZ, zwanego dalej Projektem umowy); 2) odbioru selektywnie zbieranych odpad█w z podzia?em na nast?puj?ce frakcje: a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, gromadzone w niebieskich pojemnikach lub workach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z cz?stotliwo?ci? co cztery tygodnie z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy; b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe, gromadzone w ?█?tych pojemnikach lub workach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy; c) odpady ze szk?a, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a, gromadzone w zielonych workach do selektywnej zbi█rki o pojemno?ci 60l lub pojemnikach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z 5 / 6 cz?stotliwo?ci? co cztery tygodnie, z wyj?tkiem nieruchomo?ci wskazanych w Za??czniku nr 7 do Projektu umowy; d) odpady ulegaj?ce biodegradacji, ze szczeg█lnym uwzgl?dnieniem bioodpad█w, gromadzone w br?zowych workach lub pojemnikach do selektywnej zbi█rki, o minimalnej pojemno?ci 120l, z cz?stotliwo?ci? co dwa tygodnie w okresie wegetacyjnym (tj. od 01.IV do 30.XI); e) Wykonawca ma obowi?zek odebra? r█wnie? odpady wymienione w lit. od a) do d) zgromadzone w workach/ pojemnikach o innym kolorze ni? wskazane powy?ej opisane w spos█b czytelny rodzajem zebranych odpad█w. 3) odbioru, transportu i zagospodarowania ˝ na zg?oszenie - odpad█w pochodz?cych z cmentarzy, zlokalizowanych w miejscowo?ciach: ?ozina, Borowa, Brzezia ??ka, D?ugo??ka, Jaksonowice, Kie?cz█w, Pasikurowice, St?pin; 4) odbioru w ramach mobilnej zbi█rki mebli i innych odpad█w wielkogabarytowych, zu?ytych opon o ?rednicy do 100 cm oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego z terenu 41 miejscowo?ci gminy, sprzed ka?dej nieruchomo?ci zamieszka?ej i niezamieszka?ej, cztery razy w ci?gu trwania niniejszej umowy (w terminie wrzesie?/pa?dziernik), zgodnie z harmonogramem; 5) odbioru przeterminowanych lekarstw z pojemnik█w rozmieszczonych w 8 aptekach na terenie gminy z cz?stotliwo?ci? raz na 2 miesi?ce, zgodnie z harmonogramem (wykaz miejsc wraz ze wzorem harmonogramu stanowi Za??cznik nr 3 do Projektu umowy). Dopuszcza si? zmian? liczby aptek, z kt█rych odbierane b?d? przeterminowane lekarstwa. 6) odbioru odpad█w zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpad█w komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym w miejscowo?ci Bielawa, ul. Komunalna 1, gm. D?ugo??ka. Rodzaj odpad█w, wielko?? pojemnik█w oraz minimaln? cz?stotliwo?? ich odbioru okre?la Za??cznik nr 4 do Projektu umowy. 7) odbioru drzewek bo?onarodzeniowych w pierwszym tygodniu lutego ka?dego roku. Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? znak█w dalszy ci?g opisu zam█wienia w sekcji VI.3)
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Omy?kowo wybrana waluta euro w rozdz. VII.2.3
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 45 373 384.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 45 373 384.00 PLN Odbi█r, transport i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu gminy D?ugo??ka 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures