Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ujso?y:Services sylvicoles

2023/S 19-051657  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2023 S19 Pologne-Ujso?y: Services sylvicoles 2023/S 019-051657 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Ujso?y Adresse postale: ul. ?w. Huberta 2 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz W?glarz Courriel: ujsoly@katowice.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 338647352 Fax: +48 338647580 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly/index.php
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej reprezentuj?ca Skarb Pa?stwa
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Ujso?y w roku 2023. Num╚ro de r╚f╚rence: S.270.27.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki, utrzymania obiekt█w le?nych, dr█g, szlak█w zrywkowych i potok█w do wykonania na terenie Nadle?nictwa Ujso?y w 2023 roku.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 24 886 140.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz???/Pakiet 1 - Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w 2023 roku na terenie le?nictw: Gaw?owskie, Okr?g?e, Z?atna, Nickulina, Glinka, Cicha, Petk█wka, Danielka, Morgi.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Nadle?nictwo Ujso?y. Le?nictwa: Gaw?owskie, Okr?g?e, Z?atna, Nickulina, Glinka, Cicha, Petk█wka, Danielka, Morgi
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z p█?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiekt█w le?nych, do wykonania na terenie le?nictw: Gaw?owskie, Okr?g?e, Z?atna, Nickulina, Glinka, Cicha, Petk█wka, Danielka, Morgi w Nadle?nictwie Ujso?y w 2022 roku.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 7 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zam█wie? publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega? b?d? na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia i nie przekrocz? 50% warto?ci zam█wienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz???/Pakiet 2 - Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w 2023 roku na terenie le?nictw: Kiczora, S█l, Zwardo?, Praszywka, Rycerki i Rycerzowa.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Nadle?nictwo Ujso?y. Le?nictwa: Kiczora, S█l, Zwardo?, Praszywka, Rycerki i Rycerzowa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z p█?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiekt█w le?nych, do wykonania na terenie le?nictw: Kiczora, S█l, Zwardo?, Praszywka, Rycerki i Rycerzowa w Nadle?nictwie Ujso?y w 2022 roku.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 7 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zam█wie? publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega? b?d? na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia i nie przekrocz? 50% warto?ci zam█wienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz???/Pakiet 3 - Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w 2023 roku na terenie le?nictw: Plaskur█wka, Bendoszka i Racza.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Nadle?nictwo Ujso?y. Le?nictwa: Plaskur█wka, Bendoszka i Racza.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z p█?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki i utrzymania obiekt█w le?nych, do wykonania na terenie le?nictw: Plaskur█wka, Bendoszka i Racza w Nadle?nictwie Ujso?y w 2022 roku.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 7 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji Pakietu).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zam█wie? publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega? b?d? na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia i nie przekrocz? 50% warto?ci zam█wienia podstawowego.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 218-628052
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz???/Pakiet 1 - Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w 2023 roku na terenie le?nictw: Gaw?owskie, Okr?g?e, Z?atna, Nickulina, Glinka, Cicha, Petk█wka, Danielka, Morgi.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum ĐDRWALţ - Wies?awa Wolna Num╚ro national d'identification: NIP 5531240834 Adresse postale: Z?atna 10 Ville: Z?atna Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne Courriel: dominika.wolna3@wp.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Rob█t Le?nych Janusz Ciapka Adresse postale: S█l Kiczora 297b Ville: S█l Kiczora Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - Piotr K?kol Adresse postale: Danielki 29 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - Maciej Kubiesa Adresse postale: Z?atna 158 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych LUPUS Wojciech Ku?ka Adresse postale: ul. Sp█?dzielc█w 43/31 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-303 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ug Le?ne ˝ Piotr Mi?kina Adresse postale: Sobl█wka 104 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Jan Bobek Adresse postale: Rajcza 283A Ville: Rajcza Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne ĐEKO-LASţ Szymon Pa?dziorko Adresse postale: Sobl█wka 164 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - Krzysztof Omy?a Adresse postale: Glinka 317 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Henryk Omy?a Adresse postale: Sobl█wka 102 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych ?ukasz Liszka Adresse postale: ul. Dziedzic█w 3 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jod?a Maciejowski Wojciech Adresse postale: ul. Gronie 436 Ville: Kamiesznica Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-381 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gwizdo? J█zef Us?ugi Transportowe i Le?ne Adresse postale: Laliki 112 Ville: Laliki Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-373 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych ĐSPOREKţ - Jan Sporek Adresse postale: Sobl█wka 236 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - Gardas Mariusz Adresse postale: Sobl█wka 274 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUL Szatanik Edward Adresse postale: Glinka 267 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Tomasz Pi?tka Adresse postale: S█l 246A Ville: S█l Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych - Paciorek Andrzej Adresse postale: Sobl█wka 314 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Wies?aw Kurowski Adresse postale: S█l 187 Ville: S█l Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-372 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?WIERK POL Czes?aw Jo?czy Adresse postale: ul. Danielki 55 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dzia?alno?? us?ugowa zwi?zana z le?nictwem Aleksander Hutyra Adresse postale: Sobl█wka 216 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zrywka Drewna Marceli ?abnicki Adresse postale: Rycerka G█rna 283b Ville: Rycerka G█rna Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Przedsi?biorstwo Wielobran?owe - Jadwiga Witulska Adresse postale: Sobl█wka 161 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Sobel - Beata Rybarska Adresse postale: Sobl█wka 202 Ville: Ujso?y Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - Piotr Salachna Adresse postale: Z?atna 205a Ville: Z?atna Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-371 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Rob█t Le?nych Wioletta Ciapka-Jaworska Adresse postale: S█l Kiczora 297b Ville: S█l Kiczora Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 8 805 938.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz???/Pakiet 2 - Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w 2023 roku na terenie le?nictw: Kiczora, S█l, Zwardo?, Praszywka, Rycerki i Rycerzowa.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Rob█t Le?nych Wioletta Ciapka-Jaworska Adresse postale: S█l Kiczora 297b Ville: S█l Kiczora Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne Courriel: uslugilesneciapka@onet.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gawe? Grzegorz Us?ugi Le?ne Adresse postale: Zwardo? 227A Ville: Zwardo? Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-373 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gwizdo? J█zef Us?ugi Transportowe i Le?ne Adresse postale: Laliki 112 Ville: Laliki Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-373 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maciejowski Wojciech "JOD?A" Adresse postale: Gronie 436 Ville: Kamesznica Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-383 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BARIBAL Rafa? ?ajczak Adresse postale: S█l 289 Ville: S█l Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Rob█t Le?nych Janusz Ciapka Adresse postale: S█l Kiczora 297b Ville: S█l Kiczora Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ?abnicki Pawe? Adresse postale: S█l 348 Ville: S█l Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Wies?aw Kurowski Adresse postale: S█l 187 Ville: S█l Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Agnieszka Matuszny Adresse postale: Koniak█w 897 Ville: Koniak█w Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-474 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 3 418 695.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Cz???/Pakiet 3 - Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w 2023 roku na terenie le?nictw: Plaskur█wka, Bendoszka i Racza.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Us?ug Le?nych "PILKAR" Koco? Krzysztof Adresse postale: Rycerka G█rna 228 Ville: Rycerka G█rna Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 34-370 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 2 197 455.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 Prawa zam█wie? publicznych. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium. Wymagania dotycz?ce wadium okre?lone zosta?y w dokumentach zam█wienia - w pkt 11 SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Prawa zam█wie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX Prawa zam█wie? publicznych tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 Prawa zam█wie? publicznych, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 Prawa zam█wie? publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami Prawa zam█wie? publicznych czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Prawa zam█wie? publicznych; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie Prawa zam█wie? publicznych, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zam█wie? publicznych, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zam█wie? publicznych, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2023 Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Ujso?y w roku 2023. 26/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forŕt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement