Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?uków: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2020/S 180-435475  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-?uków: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2020/S 180-435475 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug i In?ynierii Komunalnej sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Partyzantów 6b Ville: ?uków Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 21-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adam Kitli?ski Courriel: adam.kitlinski@puik.lukow.pl Téléphone: +48 257982317 Fax: +48 257982204 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://puik.lukow.pl/ http://puik.lukow.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego i ul. Stankiewicza - zadanie 4 Numéro de référence: Z1-K4/PUIK/POIi?/2020
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego i ul. Stankiewicza - zadanie
   4.  Cz?? nr 1 nazwa: budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego w ?ukowie. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego w ?ukowie zadanie
   4.  Zakres zamówienia obejmuje budow sieci kanalizacji ?ciekowej w uk?adzie grawitacyjnym. Kana?y grawitacyjne - DN 315 mm - 495,5 mb, - DN 200 mm - 25,5 mb, - studnie rewizyjne Ø 1 000 - 15 kpl. Cz?? nr 2 nazwa: budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Stankiewicza w ?ukowie. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stankiewicza w ?ukowie. Zakres zamówienia obejmuje sie kanalizacyjn g?ówn?. Kana?y grawitacyjne - Ø 200 mm - 377,5 mb, - studnie rewizyjne Ø 1 000 - 14 kpl. Na budow powy?szych kanalizacji zamawiaj?cy posiada projekty budowlane oraz dokona zg?oszenia zamiaru budowy Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta?a zawarty w tomie III SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 784 129.62 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego w ?ukowie
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45232440 Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 45100000 Travaux de préparation de chantier 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exécution:
Miasto ?uków.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego w ?ukowie zadanie
   4.  Zakres zamówienia obejmuje budow sieci kanalizacji ?ciekowej w uk?adzie grawitacyjnym. Kana?y grawitacyjne: - DN 315 mm - 495,5 mb, - DN 200 mm - 25,5 mb, - studnie rewizyjne Ø 1 000 - 15 kpl.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ?cieków z przetwarzaniem osadów ?ciekowych w ?ukowie wraz z rozbudow i modernizacj sieci kanalizacyjnej i wodoci?gowej obj?tego dofinansowaniem z Funduszu Spójno?ci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z dnia 28 grudnia 2017.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Stankiewicza w ?ukowie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exécution:
Miasto ?uków.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stankiewicza w ?ukowie. Zakres zamówienia obejmuje sie kanalizacyjn g?ówn?. Kana?y grawitacyjne: - Ø 200 mm - 377,5 mb, - studnie rewizyjne Ø 1 000 - 14 kpl.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ?cieków z przetwarzaniem osadów ?ciekowych w ?ukowie wraz z rozbudow i modernizacj sieci kanalizacyjnej i wodoci?gowej obj?tego dofinansowaniem z Funduszu Spójno?ci w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z dnia 28 grudnia 2017.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 140-345408
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego w ?ukowie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. Mel-Kan Kazimierz Jakubiak Numéro national d'identification: NIP: 8250003854 Adresse postale: Ry?ki 76c Ville: Ry?ki Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 21-400 Pays: Pologne Courriel: puhmelkan@o2.pl Téléphone: +49 257982260 Fax: +49 257976771 Adresse internet: https://www.puhmelkan.pl/ https://www.puhmelkan.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 393 047.15 PLN Valeur totale du marché/du lot: 399 410.49 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Stankiewicza w ?ukowie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. Mel-Kan Kazimierz Jakubiak Numéro national d'identification: NIP: 8250001453 Adresse postale: Ry?ki 76c Ville: Ry?ki Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 21-400 Pays: Pologne Courriel: puhmelkan@o2.pl Téléphone: +48 257982260 Fax: +48 257976771 Adresse internet: https://www.puhmelkan.pl/ https://www.puhmelkan.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 242 531.07 PLN Valeur totale du marché/du lot: 238 093.27 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: - cz?? nr 1 nazwa: budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego w ?ukowie - w wysoko?ci: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych), - cz?? nr 2 nazwa: budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Stankiewicza w ?ukowie - w wysoko?ci: 7 000,00 PLN (s?ownie: siedmiu tysi?cy z?otych). Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku nast?puj?cych formach, w zale?no?ci od wyboru wykonawcy: pieni?dzu, por?czeniach bankowych; por?czeniach pieni??nych spó?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami). Wniesione wadium musi obejmowa okres zwi?zania ofert i nie mo?e zawiera ?adnych ogranicze sprzecznych z ustaw?, w szczególno?ci ograniczaj?cych mo?liwo? zrealizowania praw okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwaga: dokument gwarancji, por?cze winien zawiera wyszczególnione warunki zap?aty kwoty wadium zamawiaj?cemu (utraty wadium przez wykonawc na rzecz zamawiaj?cego), tj. gdy: - wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie, - nie wniós wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si niemo?liwe, z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy; wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pe?nomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. Wadium wniesione w pieni?dzu, musi by przelane na rachunek bankowy zamawiaj?cego: w banku PKO Bank Polski SA nr rachunku: 39 1020 1260 0000 0702 0012 6615;z dopiskiem (w zale?no?ci od cz??ci zamówienia na któr wnoszone b?dzie wadium): - wadium na cz?? 1 budowa kanalizacji w al. Kaczorowskiego, lub - wadium na cz?? 2 budowa kanalizacji ul. Stankiewicza. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu, zamawiaj?cy uzna, i b?dzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wp?ywu pieni?dzy na konto zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Ze wzgl?du na ryzyko zwi?zane z czasem trwania okresu rozlicze mi?dzybankowych zamawiaj?cy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium wnoszone w formie por?cze lub gwarancji musi zosta z?o?one w oryginale i musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?. Oznacza to, ?e skuteczne wniesienie wadium w formie por?czenia lub gwarancji wymaga z?o?enia dokumentu sporz?dzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielaj?cej por?czenia lub gwarancji, upowa?nionego do sporz?dzenia i wydania dokumentu) zapewniaj?cej spe?nienie wymogu z?o?enia dokumentu w oryginale, chyba, ?e z?o?enie kopii dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium nie ogranicza zamawiaj?cemu mo?liwo?ci zatrzymania wadium, a w przypadku wp?aty pieni??nej - kopii dowodu wykonanej operacji. Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium: - wszystkim wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, - wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj?cy zwraca wadium niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes