Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ukowo: Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

2021/S 65-164798  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-?ukowo: Gravier, sable, pierre concassée et agrégats 2021/S 065-164798 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spó?ka Komunalna ?ukowo Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pod Otomino 44 Ville: ?ukowo Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Sirocki Courriel: m.sirocki@skzukowo.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://skzukowo.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywna dostawa sypkich materia?ów drogowych na potrzeby Spó?ki Komunalnej ?ukowo Sp. z o.o. Numéro de référence: ZP/6/D/20
II.1.2) Code CPV principal 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sypkich materia?ów drogowych na potrzeby Spó?ki Komunalnej ?ukowo Sp z o.o., przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na terenie gminy ?ukowo. Zamówienie zosta?o podzielone na trzy nast?puj?ce cz??ci: 1) Cz?? nr 1 zamówienia: Dostawa kruszywa, piasku i ?wiru, 2) Cz?? nr 2 zamówienia: Dostawa podsypki cementowo - piaskowej i suchej mieszanki betonowej, 3) Cz?? nr 3 zamówienia: Dostawa gruzu betonowego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 794 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa kruszywa, piasku i ?wiru
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats 14212120 Gravier 14212200 Agrégats 14212300 Pierraille et pierre concassée
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina ?ukowo
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia obj?tego Cz??ci nr 1 jest dostawa materia?ów sypkich spe?niaj?cych nast?puj?ce wymagania: 1) Materia pod podbudow K?SM (Kruszywo ?amane Stabilizowane Mechanicznie): a) Szacowana ilo??: 40.000,00 ton b) Wymiar kruszywa: 0 - 31,5 mm c) Kategoria uziarnienia: Ga85 d) G?sto? ziaren: 2,63 Mg/m3 e) Zawarto? py?ów: f3 f) Nasi?kliwo??: WA(24) 2 g) Mrozoodporno??: F1 h) Odporno? na rozdrabnianie: LA(35) i) Wska?nik wodoprzepuszczalno?ci: 17, 5 m/d j) Ca?kowita zawarto? siarki: S1 k) Zawarto? zanieczyszcze lekkich: max 0,1 2) Kruszywo budowlane/kamie ?amany - typu Kliniec: a) Szacowana ilo??:
   4. 000,00 ton b) Wymiar kruszywa: 16 - 32 mm c) Kategoria uziarnienia: Gc80/20 d) G?sto? ziaren: 2,62 Mg/m3 e) Zawarto? py?ów: f2 f) Nasi?kliwo??: WA(24) 1,4 g) Mrozoodporno??: F1 h) Odporno? na rozdrabnianie: LA(25) 3) Mieszanka ?wirowa: a) Szacowana ilo??: 45.000,00 ton b) Wymiar kruszywa 0 - 4 mm c) Kategoria uziarnienia: Gf85 d) Zawarto? py?ów mineralnych: f3 e) Nasi?kliwo??: 0,3 f) Odporno? na rozdrabnianie: LA(25)
   2.  Ilo?ci poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zosta?y podane szacunkowo na okres 24 miesi?cy.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Z uwagi na mo?liwo? zmiany bie??cych potrzeb w okresie obowi?zywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiaj?cy ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powoduj?cego zmian warto?ci zawartej umowy maksymalnie o 30 %, 2) zmiany ilo?ci materia?ów w poszczególnych asortymentach przy zachowaniu cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc w ofercie, 3) zwi?kszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powoduj?cego zmian warto?ci zawartej umowy maksymalnie o 15 %.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wykorzystania 100 % maksymalnej ceny umowy, lecz nie d?u?ej ni przez okres 24 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa podsypki cementowo - piaskowej i suchej mieszanki betonowej
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212310 Ballast 44114100 Béton prêt à l'emploi
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina ?ukowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów: 1) Podsypka cementowo - piaskowa 7,5 MPa - szacowana ilo?
   3. 000 m3 2) Podsypka cementowo - piaskowa 10 MPa - szacowana ilo?
   3. 000 m3 3) Sucha mieszanka betonowa C8/10 (B10) - szacowana ilo?
   3. 000 m3 4) Sucha mieszanka betonowa C12/15 (B15) - szacowana ilo?
   5. 000 m3
   2.  Wymagania dotycz?ce podsypki: 1) Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.63. 10-00-10 2) Przeznaczenie: dla budownictwa drogowego. Przemys?owego 3) zgodno? z norm PN-S-96012 4) Wytrzyma?o? na ?ciskanie po 28 dniach odpowiednio: 7,5 i 10 MPa
   3.  Wymagania dotycz?ce suchej mieszanki betonowej: 1) Minimalna wytrzyma?o? na ?ciskanie, odpowiednio: 10 i 15 MPa 2) Cement portlandzki lub hutniczy klasy 32,5 3) Naturalne kruszywa zwyk?e, ci??kie oraz ?u?le wielkopiecowe zgodnie z norm PN-EN 12620 4) Woda zarobowa zgodnie z norm PN-EN 1008 5) Domieszki zgodnie z norm PN-EN 934-2
   2.  Ilo?ci poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zosta?y podane szacunkowo na okres 24 miesi?cy.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Z uwagi na mo?liwo? zmiany bie??cych potrzeb w okresie obowi?zywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiaj?cy ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powoduj?cego zmian warto?ci zawartej umowy maksymalnie o 30 %, 2) zmiany ilo?ci materia?ów w poszczególnych asortymentach przy zachowaniu cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc w ofercie, 3) zwi?kszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powoduj?cego zmian warto?ci zawartej umowy maksymalnie o 15 %.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wykorzystania 100 % maksymalnej ceny umowy, lecz nie d?u?ej ni przez okres 24 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa gruzu betonowego
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212300 Pierraille et pierre concassée
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina ?ukowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia obj?tego Cz??ci nr 3 jest dostawa gruzu betonowego spe?niaj?cego nast?puj?ce wymagania: 1) Szacowana ilo??: 30.000 ton, 2) Frakcja: 0-63 mm, 3) Gruz betonowy musi by rozdrobniony do rozmiarów frakcji. 4) Gruz betonowy nie mo?e zawiera zanieczyszcze?: odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowa po chemii gospodarczej, szk?a butelkowego i opakowaniowego, worków po materia?ach budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach, wyk?adzin i dywanów. foli malarskiej i ogrodowej, drewna, profilów metalowych, desek, kartonów, paneli ?ciennych i pod?ogowych, futryn, z?omu, gwo?dzi, pr?tów, wkr?tów, odpadów komunalnych, ?adnych elementów z bardzo ostrymi elementami i kraw?dziami. 5) gruz mo?e zawiera znikome ilo?ci, tj nie wi?cej ni 5 % obj?to?ci ??cznie na ton?: ceramiki (terakota, glazura, inne p?ytki ceramiczne), elementów armatury, siatki monta?owej z klejem i kawa?kami tynku, kawa?ków p?yt gipsowo-kartonowych, styropianu, we?ny mineralnej - zawarto? tych materia?ów nie mo?e przekracza ??cznie 5 % obj?to?ci na ton?.
   2.  Ilo?ci poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zosta?y podane szacunkowo na okres 24 miesi?cy.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Z uwagi na mo?liwo? zmiany bie??cych potrzeb w okresie obowi?zywania umowy oraz kosztorysowy charakter rozliczenia, Zamawiaj?cy ma prawo do: 1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powoduj?cego zmian warto?ci zawartej umowy maksymalnie o 30 %, 2) zmiany ilo?ci materia?ów w poszczególnych asortymentach przy zachowaniu cen jednostkowych okre?lonych przez Wykonawc w ofercie, 3) zwi?kszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powoduj?cego zmian warto?ci zawartej umowy maksymalnie o 15 %.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do wykorzystania 100 % maksymalnej ceny umowy, lecz nie d?u?ej ni przez okres 24 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 255-639950
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa kruszywa, piasku i ?wiru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe WAN-DRÓG Jan Wanke Numéro national d'identification: NIP: 5891321090 Adresse postale: ul. Lotnicza 80 Ville: Banino Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-297 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 491 037.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 447 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa podsypki cementowo - piaskowej i suchej mieszanki betonowej
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Ogólnobudowlana "ARAT" Krzysztof Makurat Numéro national d'identification: NIP: 589 125 58 78 Adresse postale: ul. Kartuska 15 Ville: Staniszewo Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 83-328 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 340 997.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 280 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Dostawa gruzu betonowego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe WAN-DRÓG Jan Wanke Numéro national d'identification: NIP: 5891321090 Adresse postale: ul. Lotnicza 80 Ville: Banino Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-297 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 485 225.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 138 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
14210000 - Gravier, sable, pierre concassée et agrégats 
14212120 - Gravier 
14212200 - Agrégats 
14212300 - Pierraille et pierre concassée 
14212310 - Ballast 
44114100 - Béton prêt à l'emploi