Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 07/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ukowo: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance

2020/S 149-366262  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-?ukowo: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance 2020/S 149-366262 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spó?ka Komunalna ?ukowo Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5891962110 Adresse postale: ul. Pod Otomino 44 Ville: ?ukowo Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Sirocki Courriel: m.sirocki@skzukowo.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://skzukowo.pl/ http://skzukowo.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: www.skzukowo.pl Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Miszewo, Miszewko, D?browa i Banino w ramach projektu "Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenie Gminy ?ukowo - etap I" Numéro de référence: ZP/5/R/20
II.1.2) Code CPV principal 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Miszewo, Miszewko, D?browa i Banino na terenie Gminy ?ukowo.
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem budow sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ciach
:
Miszewo, Miszewko, D?browa i Banino z fragmentami przy??czy od sieci do granic dzia?ek prywatnych dalej zwanymi przy??czami, sieci kanalizacji t?ocznej wraz z czterema przepompowniami ?cieków i infrastruktur towarzysz?c?.
   3.  Szczegó?owy opis zamówienia znajduje si w rozdziale III SIWZ.
   4.  Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenie Gminy ?ukowo - etap I" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 - dzia?anie
   2. 3.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232440 Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées 45233142 Travaux de réparation de routes 45111240 Travaux d'assčchement des sols
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Gmina ?ukowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem realizacj nast?puj?cych zada?: 1) Wykonanie kanalizacji t?ocznej: a) Ruroci?g t?oczny Ř 90PE-RC wykop otwarty - ok. 1556 m, b) Ruroci?g t?oczny Ř 90PE-RC bezwykopowo - ok. 214 m, c) Ruroci?g t?oczny Ř 110PE-RC bezwykopowo - ok. 341 m. 2) Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej: a) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř250 kamionka przeciskowa - ok. 722 m, b) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř250 kamionka - ok. 1 271 m, c) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř200 kamionka przeciskowa - ok. 812 m, d) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř200 kamionka - ok. 325 m e) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř250 PVC - ok. 20 m, f) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř200 PVC w rurze ochronnej (przecisk) - ok. 146 m, g) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř200 PVC - ok. 11 638m, h) Istniej?ca sie kanalizacji grawitacyjnej Ř200 przeznaczona do likwidacji - ok. 30 m, i) Odcinki kanalizacji grawitacyjnej Ř160PVC zako?czone za?lepk - ok. 3 247 m, j) Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Ř160 kamionka przeciskowa zako?czony za?lepk - ok.11,3 m, k) Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Ř200 kamionka przeciskowa zako?czone za?lepk - ok. 13,5 m, l) Studzienka DN600PP - 4 szt. m) Studnia betonowa DN1200 - 515 szt. n) Studnia przewiertowa betonowa DN1500 - 31 szt. o) Studnia przewiertowa betonowa DN2000 - 34 szt. p) Studnia rozpr??na DN625 - 4 szt. r) Przepompownia ?cieków DN1500 - 4 szt. s) Komora zasuw z przep?ywomierzem DN1500 - 4 szt. t) Zasuwa no?owa DN80 do monta?u bezpo?rednio w gruncie - 2 kpl. u) Zasuwa no?owa na?cienna do monta?u wewn?trz studni - 1 szt. w) Studnia z zaworem odpowietrzaj?co-napowietrzaj?cym - 3 kpl. z) Studnia odwodnieniowa - 2 kpl. 3) Wykonanie sieci wodoci?gowej a) Przebudowa sieci wodoci?gowej - ok. 10m b) Przy??cze wodoci?gowe Ř40 PE wraz z armatur - 139 m c) Hydrant nadziemny Dn80 wraz z armatur i kszta?tkami - 1 kpl. d) Studnia wodomierzowa DN1200 - 4 kpl. e) Zawór czerpalny DN20 - 4 szt. 4) Roboty pozosta?e: a) odtworzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego i zgodnie z dokumentacj b) wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu c) wykonanie przepompowni ?cieków wraz z zagospodarowaniem terenu - 4 szt
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lono w SIWZ oraz za??czonej do niej dokumentacji technicznej.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenie Gminy ?ukowo - etap I" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 - dzia?anie
   2. 3.
II.2.14) Informations complémentaires
Wymagany przez zamawiaj?cego termin realizacji zamówienia (robót budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego) - do 31.12.2021 r., z zastrze?eniem pkt
   2. 
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej w Baninie zosta?a zrealizowana przez Wykonawc w terminie do 31.03.2021 r.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
A) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
   1.  O udzielenie zamówienia mo?e ubiega si Wykonawca, który spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki
:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 133 ust. 4, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d); 2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) i 8) Pzp; 3) spe?nia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, okre?lone w pkt 2;
   2.  Warunki udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotycz?ce: 1) Kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie. 2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spe?ni warunek je?eli z?o?y sprawozdanie finansowe lub jego cz?? - bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, zamkni?ty przed z?o?eniem oferty, z którego b?dzie wynika?o, ?e wykonawca: a) posiada p?ynno? finansow mierzon wska?nikiem: aktywa obrotowe/zobowi?zania bie??ce > 0,8 b) nie posiada zad?u?enia przeterminowanego: zobowi?zania ogó?em/aktywa ogó?em < 65 % c) prowadzi rentown dzia?alno? mierzon wska?nikiem: zysk ze sprzeda?y/przychody ze sprzeda?y > 0 Wykonawca zobowi?zany jest do przedstawienia powy?szego dokumentu, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, równie odpowiednio z opini o badanym sprawozdaniu albo jego cz??ci, a w przypadku wykonawców niezobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów okre?laj?cych powy?sze wska?niki za wskazany okres rozliczeniowy. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nienie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Je?eli Wykonawca na dzie sk?adania ofert nie sporz?dzi sprawozdania finansowego lub jego cz??ci (bilans i rachunek zysków i strat) za ostatni rok obrotowy, to przedk?ada sprawozdanie za wcze?niejszy rok obrotowy. W przypadku z?o?enia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, warunek dotycz?cy w/w wyników finansowych powinien spe?nia przynajmniej jeden z tych Wykonawców." 3) Zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spe?niony, je?eli w z?o?onych dokumentach i o?wiadczeniach Wykonawca jednoznacznie wyka?e, ?e:
   3. 1) b?dzie dysponowa osob do pe?nienia funkcji kierownika budowy, posiadaj?c?: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci wodoci?gowych I kanalizacyjnych lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65 ze zm.) posiadaj?c aktualny wpis na list cz?onków w?a?ciwej Izby samorz?du zawodowego;
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Ci?g dalszy pkt III.1.1) b) co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe polegaj?ce na pe?nieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni funkcj kierownika budowy lub kierownika nast?puj?cych robót: min. jedn robot budowlan polegaj?c na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o ?rednicy min. 200 mm i d?ugo?ci nie mniejszej ni 2500 mb, w tym budow o warto?ci co najmniej
   2. 500 000,00 PLN brutto, min. jedn robot budowlan polegaj?c na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metod przewiertu (przecisku) 3-fazowego sterowanego optycznie rurami modu?owymi kamionkowymi o ?rednicy min. 200 mm i d?ugo?ci nie mniejszej ni 500 mb, min. jedn robot budowlan polegaj?ce na budowie/przebudowie sieciowej przepompowni ?cieków sanitarnych.
   3. 2) w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona nale?ycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy co najmniej: a) jedn robot budowlan polegaj?c na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o ?rednicy min. 200 mm i d?ugo?ci nie mniejszej ni 2500 mb, w tym budow o warto?ci co najmniej
   2. 500 000,00 PLN brutto; b) jedn robot budowlan polegaj?c na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metod przewiertu (przecisku) 3-fazowego sterowanego optycznie rurami - modu?owymi kamionkowymi lub PP lub poliestrowymi - o ?rednicy min. 200 mm i d?ugo?ci nie mniejszej ni 500 mb; c) jedn robot budowlan polegaj?c na budowie/przebudowie sieciowej przepompowni ?cieków sanitarnych. Ocena spe?nienia przez wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie z?o?onego przez wykonawc wykazu robót budowlanych (za??cznik nr 4 do SIWZ) i wykazu osób (za??cznik nr 5 do SIWZ).
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni zamawiaj?cemu, i realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c pisemne zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowi?zanie powinno zawiera w szczególno?ci: 1) zakres dost?pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno?ciach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?.
   4.  Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pnione wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. B) WYKAZ O?WIADCZE LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ?CYCH SPE?NIANIE WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
   1.  Do oferty wykonawca musi do??czy aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia, 2) spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy:
   2.  O?wiadczenie, o którym mowa powy?ej Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej "JEDZ") w postaci elektronicznej, zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "JEDZ". JEDZ w pliku XML (espd-request.xml) wype?niony przez zamawiaj?cego w zakresie Cz??ci I zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiaj?cego wraz z SIWZ (za??cznik nr 8 do SIWZ). W post?powaniu o?wiadczenia sk?ada si w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Instrukcja wype?niania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dost?pna pod poni?szym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zamawiaj?cy informuje, ?e pod poni?szym adresem jest dost?pny jednolity dokument w formie narz?dzia elektronicznego: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
   4.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia - w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby - warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów.
   5.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdza spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   6.  Zamawiaj?cy - dzia?aj?c w trybie art 24 aa Pzp - najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. W tym celu przed udzieleniem zamówienia Zamawiaj?cy mo?e wezwa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: 1) W celu wykazania spe?niania przez wykonawc warunków, których opis sposobu oceny spe?niania zosta okre?lony w dziale V pkt 2 SIWZ, nale?y z?o?y?: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zosta?y wykonane (za??cznik nr 4 do SIWZ), oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy roboty zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czy dowodami s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; b) wykaz osób, które b?d uczestniczy w wykonaniu zamówienia (za??cznik nr 5 do SIWZ); c) sprawozdanie finansowe lub jego cz?? - bilans i rachunek zysków i strat; d) zobowi?zanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy wymaga nast?puj?cych dokumentów: a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Ci?g dalszy pkt III.1.2) b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp - w przypadku je?eli wykonawca nie poda w cz??ci III sekcji C JEDZ adresu internetowego wydaj?cego dokument urz?du lub organu oraz dok?adnych danych referencyjnych dokumentacji; e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (za??cznik nr 2 do SIWZ); f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (za??cznik nr 2 do SIWZ); g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (za??cznik nr 2 do SIWZ); 3) Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 6 ppkt 2 lit. a) nin. rozdz. - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp; b) w pkt 6 ppkt 2 lit. b) - lit. d) nin. rozdz. - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: - nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e, zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy: 4) Dokumenty, o których mowa w ppkt 3) lit. a) i lit. b) tirt. 2, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 3) lit. b) tirt. 1, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu. 5) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ppkt 3), zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 4) stosuje si?. 6) Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 ppkt 2 lit. a), sk?ada dokument, o którym mowa w ppkt 3 lit a), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 4) zdanie pierwsze stosuje si?.
   7.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie internetowej przez zamawiaj?cego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przekazuje zamawiaj?cemu (w oryginale) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. W przypadku, gdy wykonawca nale?y do jednej grupy kapita?owej z innym wykonawc?, który równie z?o?y ofert w tym post?powaniu, wraz ze z?o?onym o?wiadczeniem wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia (o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 3 do SIWZ).
   8.  Szczegó?owe postanowienia dotycz?ce sk?adanych dokumentów okre?la Rozporz?dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
   9.  Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pzp, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczególno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspó?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. 10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag i szczególne okoliczno?ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 pzp.
III.1.4) Rčgles et critčres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Warunkiem przyst?pienia do przetargu jest wniesienie przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wadium w wysoko?ci: 250000,00 z
   2.  Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawieraj si w rozdziale VIII SIWZ.
   3.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym post?powaniu, Zobowi?zany b?dzie do wniesienia, najpó?niej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy w wysoko?ci 3 % warto?ci umowy.
   4.  Szczegó?owe wymagania dotycz?ce zabezpieczenia zawieraj si w rozdziale XV SIWZ.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem rycza?towym. Faktury cz??ciowe b?d wystawiane nie cz??ciej ni raz na miesi?c. Szczegó?owe zapisy dotycz?ce rozliczania robót i finansowania znajduj si w za??czniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).
III.1.8) Forme juridique que devra revętir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Szczegó?owe postanowienia dotycz?ce realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ. Postanowienia dotycz?ce dopuszczalnych zmian postanowie umowy oraz okre?lenie warunków tych zmian okre?lono w § 27 wzoru umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/09/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 05/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/09/2020 Heure locale: 14:00 Lieu:
Spó?ka Komunalna ?ukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 ?ukowo
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Na kompletn ofert sk?adaj si?: 1) formularz oferty - za??cznik nr 1 do SIWZ, 2) opcjonalnie - pe?nomocnictwo dla osoby reprezentuj?cej w niniejszym post?powaniu wykonawc lub pe?nomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentuj?cego kilku wykonawców sk?adaj?cych ofert wspóln?, 3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(JEDZ). plik JEDZ z rozszerzeniem XML stanowi za??cznik nr 8 do SIWZ, opcjonalnie - pisemne zobowi?zanie podmiotu(ów) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 4) dokument wadialny w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieni??nej.
   2.  W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn za po?rednictwem bezp?atnego dla Wykonawców narz?dzia platformazakupowa.pl (dalej Platforma zakupowa), dost?pnego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo w zak?adce dedykowanej niniejszemu post?powaniu. Ofert (w szczególno?ci wype?niony Formularz oferty) Wykonawca mo?e z?o?y wy??cznie za po?rednictwem Platformy zakupowej;
   3.  Wymagania techniczne i organizacyjne, zwi?zane z wykorzystaniem Platformy zakupowej, zosta?y przedstawione w § 3 ust. 3 Regulaminu Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin); https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111240 - Travaux d'assčchement des sols 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées