Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 26/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ukowo: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance

2021/S 37-093462  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-?ukowo: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance 2021/S 037-093462 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spó?ka Komunalna ?ukowo Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5891962110 Adresse postale: ul. Pod Otomino 44 Ville: ?ukowo Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Sirocki Courriel: m.sirocki@skzukowo.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://skzukowo.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: www.skzukowo.pl Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozbudowa istniej?cej przepompowni ?cieków w miejscowo?ci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 w ramach projektu "Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenie gminy ?ukowo - etap I" Numéro de référence: ZP/3/R/21
II.1.2) Code CPV principal 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniej?cej przepompowni ?cieków w miejscowo?ci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 wraz z zagospodarowaniem terenu przyleg?ego do ww. dzia?ki tj. fragmentu skarpy w drodze powiatowej, dz. nr 40.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w dziale III SWZ oraz dokumentacji technicznej.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232440 Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 45232423 Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées 45233142 Travaux de réparation de routes 45111240 Travaux d'assčchement des sols
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Projektowana przepompownia ?cieków: 1) Nowoprojektowany zbiornik przepompowni ?cieków. 2) Zadaszenie nowoprojektowanej przepompowi. 3) Obiekt sterowni wraz z rozdzielnicami zasilaj?co-sterowniczymi obydwu pompowni. 4) Suwnica bramowa z wci?gark elektryczn?. 5) Studnia zbiorcza. 6) Studnia osadnikowa. 7) Komory zasuw. 8) Komora pomiarowa. 9) Klapa zwrotna ko?cowa. 10) Agregat pr?dotwórczy wraz z zadaszeniem. 11) Taca ociekowa. Istniej?ca przepompownia ?cieków - rozbudowa: 12) Wymiana orurowania, armatury wraz z automatyk pompowni. 13) Monta zastawki kana?owej no?owej. 14) Studnia osadnikowa. 15) Komora zasuw. Kanalizacja t?oczna: 16) Ruroci?g t?oczny Ř 315 PE-RC (zako?czy na granicy dzia?ki 57/6 ?lepym ko?nierzem). Kanalizacja grawitacyjna 17) Sie kanalizacji grawitacyjnej Ř160-Ř400 PVC. Wodoci?g: 18) Likwidacja fragmentu istniej?cego wodoci?gu. 19) Instalacja wodoci?gowa. 20) Hydrant nadziemny. 21) Likwidacja istniej?cego hydrantu podziemnego. 22) Punk czerpania wody. Pozosta?e elementy zagospodarowania: 23) Niwelacja terenu. 24) Utwardzenie i odtworzenie nawierzchni. 25) Ogrodzenie wraz z furtk?. 26) Brama przesuwna sterowana pilotem. 27) O?wietlenie. 28) Okablowanie i sterowanie. 29) Elementy konstrukcyjne. 30) Regulacja w?azów. 31) Likwidacja cz??ci obiektów na terenie obj?tym projektem. Pozosta?e roboty na terenie przepompowni 32) Remont odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku: Granica dzia?ki - S2istn.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w dziale III SWZ oraz dokumentacji technicznej.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 7 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenie gminy ?ukowo - etap I" wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i ?rodowisko" 2014-2020 - dzia?anie
   2. 3.
II.2.14) Informations complémentaires Wymagany termin zako?czenia wszystkich robót budowlanych obj?tych przedmiotem zamówienia wynosi 6 miesi?cy licz?c od dnia zawarcia umowy.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
A) Warunki udzia?u w post?powaniu
   1.  O udzielenie zamówienia mo?e ubiega si Wykonawca, który spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki
:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie: a) art. 108 Pzp oraz; b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7 Pzp, z uwzgl?dnieniem postanowie art. 109 ust. 3 oraz art. 110 Pzp; 2) spe?nia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, okre?lone w pkt
   2. 
   2.  Warunki udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotycz?ce: 1) Zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie. 2) Uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada zdolno? kredytow w wysoko?ci 700 000,00 PLN. W przypadku z?o?enia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien spe?nia przynajmniej jeden z tych Wykonawców. 4) Zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spe?niony, je?eli w z?o?onych dokumentach i o?wiadczeniach Wykonawca jednoznacznie wyka?e, ?e:
   4. 1) b?dzie dysponowa osob do pe?nienia funkcji kierownika budowy, posiadaj?c?: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65 ze zm.) posiadaj?c aktualny wpis na list cz?onków w?a?ciwej Izby samorz?du zawodowego; b) co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe polegaj?ce na pe?nieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót. Ponadto wykazana osoba powinna posiada do?wiadczenie zawodowe polegaj?ce pe?nieniu, w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót bran?y sanitarnej podczas realizacji min. jednej roboty budowlanej polegaj?cej na budowie/przebudowie przepompowni ?cieków sanitarnych lub kanalizacji deszczowej;
   4. 2) w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona nale?ycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy co najmniej jedn robot budowlan polegaj?c na budowie/przebudowie przepompowni ?cieków sanitarnych lub kanalizacji deszczowej o wydajno?ci minimum Q=120 m3/h. Ocena spe?nienia przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie z?o?onego przez Wykonawc wykazu robót budowlanych i wykazu osób. W odniesieniu do warunków dotycz?cych do?wiadczenia, okre?lonych w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia mog polega na zdolno?ciach tych z Wykonawców, którzy wykonaj roboty budowlane, do realizacji których te zdolno?ci s wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia zobowi?zani s do??czy do oferty o?wiadczenie, z którego b?dzie wynika?, które roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj poszczególni Wykonawcy.
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Ci?g dalszy pkt III.1.1:
   4.  Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów B) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia
   1.  Do oferty, której wzór stanowi za??cznik nr 1 do SWZ, ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy nast?puj?ce dokumenty: 1) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w postaci JEDZ, z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych uwag: a) W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. O?wiadczenia te maj potwierdza spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia; b) Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotów; c) Wykonawca, który zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu sk?ada JEDZ dotycz?ce tych podwykonawców (odr?bny JEDZ dla ka?dego podwykonawcy), podpisane przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania tych podwykonawców; d) Wykonawca mo?e wykorzysta jedn z dwóch form formularza JEDZ: poprzez skorzystanie z serwisu internetowego https://espd.uzp.gov.pl/ - wskazanego przez Urz?d Zamówie Publicznych. Korzystaj?c z tej strony Wykonawca wgrywa przygotowany przez Zamawiaj?cego Formularz JEDZ w postaci pliku *.xml (za??cznik nr 3 do SWZ), lub poprzez wykorzystanie ogólnego formularza JEDZ zamieszczonego na stronie internetowej Urz?du Zamówie Publicznych w postaci pliku edytowalnego *.doc, szczegó?owe informacje na temat JEDZ mo?na pobra ze strony: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/aktualna-wersja-instrukcji-wypelniania-jedzespd 2) orygina dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieni??nych okre?lonych w cz??ci XI SWZ; 3) w przypadku z?o?enia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia - o?wiadczenie, z którego b?dzie wynika?, które roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj poszczególni Wykonawcy (za??cznik nr 2 do SWZ).
   2.  O?wiadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), stanowi dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, odpowiednio na dzie sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe.
   3.  Zamawiaj?cy - dzia?aj?c na zasadach okre?lonych w art 139 Pzp - najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie zbada, dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. https://espd.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/aktualna-wersja-instrukcji-wypelniania-jedzespd Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy:
   4.  W tym celu przed udzieleniem zamówienia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, z zastrze?eniem art. 127 Pzp oraz pkt 9 SWZ, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: 1) Podmiotowe ?rodki dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (za??cznik nr 6 do SWZ); c) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; d) za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; e) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; f) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego (za??cznik nr 5 do SWZ), o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Pzp.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Ci?g dalszy pkt III.1.2: 2) Podmiotowe ?rodki dowodowe w celu w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt 2 cz??ci IV SWZ: a) informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem; b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane (zgodnie z tre?ci wskazan w za??czniku nr 8 do SWZ), oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z tre?ci wskazan w za??czniku nr 9 do SWZ).
   5.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a; 2) za?wiadczenia, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. d, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. e, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. f - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: 1) nie naruszy obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne; 2) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   6.  Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 2, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ci?g dalszy:
   7.  Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 6 stosuje si?.
   8.  Je?eli Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?;
   9.  Szczegó?owe postanowienia dotycz?ce sk?adanych dokumentów okre?la rozporz?dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 10. Zgodnie z § 14 rozporz?dzenia, o którym w pkt 8, w przypadku wskazania przez Wykonawc dost?pno?ci podmiotowych ?rodków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 tego Rozporz?dzenia, pod okre?lonymi adresami internetowymi ogólnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, Zamawiaj?cy mo?e ??da od Wykonawcy przedstawienia t?umaczenia na j?zyk polski pobranych samodzielnie przez Zamawiaj?cego podmiotowych ?rodków dowodowych lub dokumentów.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca sk?adaj?c ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w nast?puj?cej wysoko?ci 15.000 PLN.
   2.  Wadium Wykonawca wnosi w jednej lub kilku nast?puj?cych formach
:
1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem rycza?towym. Faktury cz??ciowe b?d wystawiane nie cz??ciej ni raz na miesi?c. Szczegó?owe zapisy dotycz?ce rozliczania robót i finansowania znajduj si w za??czniku nr 7 do SWZ (wzór umowy).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Szczegó?owe postanowienia dotycz?ce realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ. Postanowienia dotycz?ce dopuszczalnych zmian postanowie umowy oraz okre?lenie warunków tych zmian okre?lono w § 27 wzoru umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 26/03/2021 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 24/05/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 26/03/2021 Heure locale: 14:00 Lieu:
Spó?ka Komunalna ?ukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 ?ukowo
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn za po?rednictwem bezp?atnego dla Wykonawców narz?dzia platformazakupowa.pl (dalej Platforma zakupowa), dost?pnego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo w zak?adce dedykowanej niniejszemu post?powaniu. Ofert (w szczególno?ci wype?niony Formularz oferty) Wykonawca mo?e z?o?y wy??cznie za po?rednictwem platformy zakupowej;
   2.  Wymagania techniczne i organizacyjne, zwi?zane z wykorzystaniem platformy zakupowej, zosta?y przedstawione w § 3 ust. 3 Regulaminu Internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111240 - Travaux d'assčchement des sols 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance 
45232423 - Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées 
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées