Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ukÛw:Centre d'usinage pour le travail des mÈtaux

2023/S 196-614000  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-?ukÛw: Centre d'usinage pour le travail des mÈtaux 2023/S 196-614000 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat ?ukowski NumÈro national d'identification: 8251998135 Adresse postale: ul. Pi?sudskiego 17 Ville: ?ukÛw Code NUTS: PL815 Pu?awski Code postal: 21-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Szustek Courriel: kancelaria@starostwolukow.pl TÈlÈphone: +48 257982203 Fax: +48 257987491 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://powiatlukowski.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://splukow.bip.e-zeto.eu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? maszyn obrÛbczych numerycznych wraz z oprzyrz?dowaniem, skanerem 3D z oprogramowaniem i stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem CAD/CAM w ramach projektu: ÑUtworzenie i wsparcie NumÈro de rÈfÈrence: IZP.272.14.2023
II.1.2) Code CPV principal 42638000 Centre d'usinage pour le travail des mÈtaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa i monta? maszyn obrÛbczych numerycznych wraz z oprzyrz?dowaniem, skanerem 3D z oprogramowaniem i stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem CAD/CAM w ramach projektu: ÑUtworzenie i wsparcie funkcjonowania Bran?owego Centrum Umiej?tno?ci w ?ukowie"
   2.  Wszystkie maszyny obrÛbcze sterowane numerycznie powinny by? ze sob? kompatybilne, w tym programowanie/sterowanie za pomoc? tego samego oprogramowania producenta. Urz?dzenia musz? posiada?: ï Telefoniczne wsparcie serwisowe w j?zyku polskim ï Instrukcje obs?ugi / DTR maszyn w j?zyku polskim ï Serwis na terenie Polski posiadaj?cy autoryzacj? producenta na napraw? urz?dze?. Wszystkie maszyny musz? by? w ca?o?ci fabrycznie nowe. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesi?cznej gwarancji jako?ci na wykonane zamÛwienie. Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213000 Ordinateurs personnels 30213100 Ordinateurs portables 38520000 Scanners 42630000 Machines-outils pour le travail des mÈtaux 48620000 SystËmes d'exploitation 48900000 Logiciels et systËmes informatiques divers 39160000 Mobilier scolaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL815 Pu?awski Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ? SzkÛ? Nr 1 w ?ukowie, Aleje Tadeusza Ko?ciuszki 10, 21-400 ?ukÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa i monta? maszyn obrÛbczych numerycznych wraz z oprzyrz?dowaniem, skanerem 3D z oprogramowaniem i stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem CAD/CAM w ramach projektu: ÑUtworzenie i wsparcie funkcjonowania Bran?owego Centrum Umiej?tno?ci w ?ukowie"
   2.  Wszystkie maszyny obrÛbcze sterowane numerycznie powinny by? ze sob? kompatybilne, w tym programowanie/sterowanie za pomoc? tego samego oprogramowania producenta. Urz?dzenia musz? posiada?: ï Telefoniczne wsparcie serwisowe w j?zyku polskim ï Instrukcje obs?ugi / DTR maszyn w j?zyku polskim ï Serwis na terenie Polski posiadaj?cy autoryzacj? producenta na napraw? urz?dze?. Wszystkie maszyny musz? by? w ca?o?ci fabrycznie nowe. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesi?cznej gwarancji jako?ci na wykonane zamÛwienie. Czas reakcji serwisu w ci?gu max. 2 dni roboczych. Cena oferty musi zawiera? koszty transportu, instalacji, uruchomienia wraz z przeprowadzeniem instrukta?u/szkolenia w ilo?ci 15 szt. po 8 godzin ka?de. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e odbiÛr maszyn nast?pi po uruchomieniu i przeprowadzeniu prÛb ñ(przez Wykonawc?) potwierdzaj?cych spe?nienie wykonanych, uzgodnionych detali testowych z odbiorc?.
   3.  Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
KPO/22/1/BCU/U/0008
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Sk?adanie ofert w niniejszym post?powaniu odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 138 ust. 4 p.z.p. Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert o 5 dni krÛtszy ni? 35 dni, je?eli sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w art. 63 ust. 1 p.z.p.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 156-499684
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : IZP.272.14.2023 IntitulÈ:
Dostawa i monta? maszyn obrÛbczych numerycznych wraz z oprzyrz?dowaniem, skanerem 3D z oprogramowaniem i stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem CAD/CAM w ramach projektu: ÑUtworzenie i wsparcie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podstawy wykluczenia z post?powania zosta?y okre?lone w Rozdziale IX SWZ
   2.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajduj? si? w Rozdziale II SWZ
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 226958504
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw niniejszej ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Dostawa i monta? maszyn obrÛbczych numerycznych wraz z oprzyrz?dowaniem, skanerem 3D z oprogramowaniem i stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem CAD/CAM w ramach projektu: ÑUtworzenie i wsparcie 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213100 - Ordinateurs portables 
38520000 - Scanners 
39160000 - Mobilier scolaire 
42630000 - Machines-outils pour le travail des métaux 
42638000 - Centre d'usinage pour le travail des métaux 
48620000 - Systèmes d'exploitation 
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers