Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 08/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ukÛw: Travaux de construction d'usines de traitement des dÈchets

2021/S 37-093495  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-?ukÛw: Travaux de construction d'usines de traitement des dÈchets

2021/S 037-093495

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 252-637593)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug i In?ynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. PartyzantÛw 6b
Ville: ?ukÛw
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Code postal: 21-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Adam Kitli?ski
Courriel: adam.kitlinski@puik.lukow.pl
TÈlÈphone: +48 257982317
Fax: +48 257982204
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://puik.lukow.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniej?cej Kompostowni OsadÛw ?ciekowych przy ulicy ?widerskiej w ?ukowie

NumÈro de rÈfÈrence: Z2-K1/PUIK/POIi?/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45222100 Travaux de construction d'usines de traitement des dÈchets

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Cz?? nr 1 ñ nazwa: Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniej?cej Kompostowni OsadÛw ?ciekowych przy ulicy ?widerskiej w ?ukowie Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz us?ug budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnie?, opinii i pozwole oraz budow wraz z dostaw i monta?em urz?dze oraz wyposa?enia, w tym technologicznego, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego kompostowni oraz wagi samochodowej wraz z infrastruktur towarzysz?c na terenie Kompostowni osadÛw ?ciekowych przy ulicy ?widerskiej w ?ukowie. Cz?? nr 2 ñ nazwa: Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza b?bnowego. Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza b?bnowego do przesiewania frakcji kompostowej, materia?u strukturalnego, piasku i ?wiru.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 252-637593

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Lot n : 1

Au lieu de:

O uzyskanie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmuj?cej swym zakresem budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych o warto?ci inwestycji co najmniej 5 000 000,00 z (pi? milionÛw z?otych), a obiekt uzyska pozwolenie na u?ytkowanie. O uzyskanie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jednego zamÛwienia, polegaj?cego na opracowaniu pe?nobran?owego projektu budowlanego i projektÛw wykonawczych budowy, modernizacji lub rozbudowy kompostowni osadÛw ?ciekowych.

Lire:

O uzyskanie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmuj?cej swym zakresem budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub odpadÛw biodegradowalnych (odpadÛw kuchennych oraz zielonych b?d?cych zamiennikiem surowcÛw strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadÛw biodegradowalnych o warto?ci inwestycji co najmniej 5 000 000,00 PLN (pi? milionÛw z?otych), a obiekt uzyska pozwolenie na u?ytkowanie. O uzyskanie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jednego zamÛwienia, polegaj?cego na opracowaniu pe?nobran?owego projektu budowlanego i projektÛw wykonawczych budowy, modernizacji lub rozbudowy kompostowni osadÛw ?ciekowych lub odpadÛw biodegradowalnych (odpadÛw kuchennych oraz zielonych b?d?cych zamiennikiem surowcÛw strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadÛw biodegradowalnych.

NumÈro de section: III.1.3

Lot n : 1

Au lieu de:

ó jedn osob pe?ni?ca funkcj kierownika budowy posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pÛ?n. zmianami) lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, b?d s uznawane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych,

Lire:

ó jedn osob pe?ni?ca funkcj kierownika budowy posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej nadane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pÛ?n. zmianami) lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, b?d s uznawane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Osoba pe?ni?ca funkcj kierownika robÛt konstrukcyjnych powinna posiada co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnie budowlanych na stanowisku kierownika robÛt konstrukcyjnych oraz pe?ni?a funkcj kierownika budowy lub robÛt na co najmniej jednej inwestycji obejmuj?cej budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub odpadÛw biodegradowalnych (odpadÛw kuchennych oraz zielonych b?d?cych zamiennikiem surowcÛw strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadÛw biodegradowalnych o warto?ci nie mniejszej ni 2 000 000,00 PLN netto, ó jedn osob pe?ni?ca funkcj kierownika robÛt sanitarnych posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pÛ?n. zmianami) lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, b?d s uznawane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Osoba pe?ni?ca funkcj kierownika robÛt sanitarnych powinna posiada co najmniej 5-latnie do?wiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnie budowlanych na stanowisku kierownika robÛt w bran?y instalacyjnej oraz pe?ni?a funkcj kierownika budowy lub robÛt na co najmniej jednej inwestycji obejmuj?cej budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub odpadÛw biodegradowalnych (odpadÛw kuchennych oraz zielonych b?d?cych zamiennikiem surowcÛw strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadÛw biodegradowalnych, ó jedn osob pe?ni?c funkcj projektanta bran?y instalacyjnej posiadaj?c uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze nadane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pÛ?n. zmianami) lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, b?d s uznawane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Osoba pe?ni?ca funkcj projektanta bran?y instalacyjnej powinna posiada co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnie budowlanych do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej oraz w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni?a funkcji projektanta bran?y instalacyjnej dla najmniej dwÛch inwestycji obejmuj?cej budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub odpadÛw biodegradowalnych (odpadÛw kuchennych oraz zielonych b?d?cych zamiennikiem surowcÛw strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadÛw biodegradowalnych.

NumÈro de section: III.1.2

Lot n : 1

Au lieu de:

Cz?? nr 1 O uzyskanie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy posiadaj?cy do?wiadczenie polegaj?ce na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmuj?cej swym zakresem budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych o warto?ci inwestycji co najmniej 5 000 000,00 PLN (pi? milionÛw z?otych), a obiekt uzyska pozwolenie na u?ytkowanie. Cz?? nr 1 ó jedn osob pe?ni?ca funkcj kierownika budowy posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej nadane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pÛ?n. zmianami) lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, b?d s uznawane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Osoba pe?ni?ca funkcj kierownika robÛt konstrukcyjnych powinna posiada co najmniej 5-latnie do?wiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnie budowlanych na stanowisku kierownika robÛt konstrukcyjnych oraz w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni?a funkcji kierownika budowy lub robÛt na co najmniej jednej inwestycji obejmuj?cej budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych o warto?ci nie mniejszej ni 2 000 000,00 PLN netto, ó jedn osob pe?ni?ca funkcj kierownika robÛt sanitarnych posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pÛ?n. zmianami) lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, b?d s uznawane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Osoba pe?ni?ca funkcj kierownika robÛt sanitarnych powinna posiada co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnie budowlanych na stanowisku kierownika budowy w bran?y instalacyjnej oraz w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni?a funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmuj?cej budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub stabilizacji tlenowej odpadÛw biodegradowalnych. Cz?? nr 1 W zakresie warunku dotycz?cego sytuacji finansowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e si posiadaniem ?rodkÛw finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci co najmniej 2 000 000 z (dwa miliony z?otych). W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji finansowej Zamawiaj?cy b?dzie ??da informacji banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Cz?? nr 2 Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?.

Lire:

Cz?? nr 1 W zakresie warunku dotycz?cego sytuacji finansowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e si posiadaniem ?rodkÛw finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci co najmniej 2 000 000 PLN (dwa miliony z?otych). W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji finansowej Zamawiaj?cy b?dzie ??da informacji banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Cz?? nr 2 Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 26/02/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 13:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/02/2021

Heure locale: 13:01

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 13:01

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Ze sprostowania og?oszenia 2021/S 008-015104 skre?la si?:
   4.  Osoba pe?ni?ca funkcj projektanta bran?y instalacyjnej powinna posiada co najmniej 5-letnie do?wiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnie budowlanych do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej oraz w okresie 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni?a funkcji projektanta bran?y instalacyjnej dla najmniej dwÛch inwestycji obejmuj?cej budow?, modernizacj lub rozbudow kompostowni osadÛw ?ciekowych lub odpadÛw biodegradowalnych (odpadÛw kuchennych oraz zielonych b?d?cych zamiennikiem surowcÛw strukturalnych).

2021/S 008-015104
 
 
C L A S S E    C P V
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique 
45222100 - Travaux de construction d'usines de traitement des déchets