Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ulan-Majorat: Lampes et appareils d'Èclairage

2022/S 18-043142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Ulan-Majorat: Lampes et appareils d'Èclairage 2022/S 018-043142 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Ulan-Majorat NumÈro national d'identification: 5381850613 Adresse postale: Ulan-Majorat 57 Ville: Ulan-Majorat Code NUTS: PL811 Bialski Code postal: 21-307 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bogus?aw Karpi?ski Courriel: ug@ulanmajorat.pl TÈlÈphone: +48 833518069 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ulanmajorat.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat NumÈro de rÈfÈrence: RKS.271.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 31520000 Lampes et appareils d'Èclairage
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 361 773.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45311100 Travaux de c'blage Èlectrique 45311200 Travaux d'installations Èlectriques 45316100 Installation d'appareils d'Èclairage extÈrieur 71320000 Services de conception technique 71355200 Services d'arpentage cadastral 45316110 Installation de matÈriel d'Èclairage public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL811 Bialski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Gminy Ulan-Majorat.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat.
   2.  Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje w szczegÛlno?ci
:
- wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ñ PGE Dystrybucja SA Rejon Radzy? Podlaski, - demonta? 627 szt. istniej?cych opraw, - dostaw? opraw o?wietleniowych ulicznych LED, zgodnych ze z?o?on? ofert?, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilo?ci 627 szt., posiadaj?cych funkcjonalno?? zmiennego profilu mocy oraz grupowej zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzgl?dnia? zarÛwno wymogi normy o?wietlenia ulic PN-EN 13201:2016 lub rÛwnowa?nego systemu odniesienia jak rÛwnie? wymogi okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z pÛ?n. zm.), - instalacj? dostarczonych opraw o?wietlenia zewn?trznego na wysi?gnikach i s?upach zgodnie z "Opisem wymaga? dotycz?cych wydajno?ci i funkcjonalno?ci Modernizacji o?wietlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majoratî (tabele), w ilo?ci 627 szt., - monta? przewodÛw zasilaj?cych (oprawa - zabezpieczenie), - monta? zabezpiecze? dla wszystkich opraw, - monta? bezpiecznikÛw napowietrznych i izolowanych z??cz kablowych; - wymian? zaciskÛw pr?dowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych; - dostaw? i instalacj? szafek o?wietleniowych wyposa?onych w zegary steruj?ce, zabezpieczenie przeciwprzepi?ciowe B+C, uk?ad "soft start" oraz z wyniesienie uk?adÛw pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych wraz z wykonaniem wymaganych projektÛw, - dostaw? i instalacj? uk?adÛw kompensacji mocy biernej, - wymian? wysi?gnikÛw na ocynkowane dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikaj?cych z oblicze? fotometrycznych, - wyposa?enie i uruchomienie centrum dyspozytorskiego, - wykonanie pomiarÛw skuteczno?ci ochrony przeciw pora?eniowej, - wykonanie pomiarÛw rezystancji uziemienia i izolacji przewodÛw i kabli - wykonanie pomiarÛw nat??enia o?wietlenia dla wskazanych przez Zamawiaj?cego pi?ciu odcinkÛw modernizowanego o?wietlenia, - wykonanie pomiarÛw mocy zainstalowanej oraz cos? dla wszystkich zmodernizowanych obwodÛw o?wietlenia, - sprawdzenie ci?g?o?ci ?y? kabli zasilaj?cych, - wykonanie projektÛw czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, je?eli s? wymagane, - wykonanie dokumentacji powykonawczej.
   3.  SzczegÛ?owy zakres prac (Opis Przedmiotu ZamÛwienia) zawarty jest w Za??czniku Nr 1 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si? wymagania funkcjonalno?ci i wydajno?ci o?wietlenia wraz ze specyfikacj? materia?Ûw i dostaw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Moc zainstalowana wszystkich opraw o?wietleniowych / PondÈration: 30% CritËre de qualitÈ - Nom: Trwa?o?? strumienia ?wiat?a oprawy ulicznej / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projektu ÑModernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majoratî wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywno?? energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dzia?ania
   5. 5 Promocja niskoemisyjno?ci Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Projekt nr: RPLU.05.05.00-06-0023/19.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 124-327771
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Modernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9482241384 Adresse postale: ul. Toru?ska 9 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-600 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@eltast.pl Adresse internet: https://www.eltast.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 799 414.28 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 361 773.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://ulanmajorat.e-biuletyn.pl https://ulanmajorat.e-biuletyn.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Ulan-Majorat: Lampes et appareils d'ÈclairageType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
31520000 - Lampes et appareils d'éclairage 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
71320000 - Services de conception technique 
71355200 - Services d'arpentage cadastral