Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upca: Services d'assurance et services de retraite

2020/S 68-162127  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-S?upca: Services d'assurance et services de retraite 2020/S 068-162127 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w S?upcy Adresse postale: ul. Traugutta 7 Ville: S?upca Code NUTS: PL414 Code postal: 62-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Estera Urbaniak Courriel: eurbaniak@szpital.slupca.pl TÈlÈphone: +48 632752300-486 Fax: +48 632752116 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.slupca.pl www.szpital.slupca.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga ubezpieczenia SPZOZ w S?upcy NumÈro de rÈfÈrence: SIWZ NR 189/2019/N/S?upca
II.1.2) Code CPV principal 66500000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Pakiet I:
   1.  obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz?;
   2.  dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia. Pakiet II:
   1.  ubezpieczenie mienia od ognia i innych ?ywio?Ûw;
   2.  ubezpieczenie szyb i przedmiotÛw szklanych od st?uczenia;
   3.  ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji;
   4.  ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Pakiet III:
   1.  ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 870 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet I
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w S?upcy. Adres siedziby: ul. Traugutta 7, 62-400 S?upca, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet I:
   1.  obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz?;
   2.  dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci i posiadanego mienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Warunki ubezpieczenia / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet II
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w S?upcy. Adres siedziby: ul. Traugutta 7, 62-400 S?upca, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet II:
   1.  ubezpieczenie mienia od ognia i innych ?ywio?Ûw;
   2.  ubezpieczenie szyb i przedmiotÛw szklanych od st?uczenia;
   3.  ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji;
   4.  ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Warunki ubezpieczenia / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet III
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w S?upcy. Adres siedziby: ul. Traugutta 7, 62-400 S?upca, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet III:
   1.  ubezpieczenia komunikacyjne.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Warunki ubezpieczenia / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 241-591947
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Powszechny Zak?ad Ubezpiecze S.A.
Adresse postale: aleja Jana Paw?a II 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 00-133 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 435 000.00 PLN Offre la plus basse: 379 520.13 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 379 520.13 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Uniqa T.U. S.A.
Adresse postale: ul. Gda?ska 132 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL Code postal: 90-520 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 345 000.00 PLN Offre la plus basse: 257 100.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 462 888.45 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet III
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Uniqa T.U. S.A Adresse postale: ul. Gda?ska 132 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL Code postal: 90-520 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 90 000.00 PLN Offre la plus basse: 44 712.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 44 712.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?o przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66500000 - Services d'assurance et services de retraite