Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upia Wielka: Engrais divers

2022/S 56-146247  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-S?upia Wielka: Engrais divers 2022/S 056-146247 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COBORU Stacja Do?wiadczalna Oceny Odmian w S?upi Wielkiej NumÈro national d'identification: 7861697911 Adresse postale: S?upia Wielka Ville: S?upia Wielka Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 63-022 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gwidon Tratwal Courriel: sdoo@slupiawielka.coboru.gov.pl TÈlÈphone: +48 612852307 Fax: +48 612852307 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://slupiawielka.coboru.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Agencja wykonawcza
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Do?wiadczalnictwo rolnicze
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa nawozÛw NumÈro de rÈfÈrence: SDOO/DOT/22/2022
II.1.2) Code CPV principal 24440000 Engrais divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nawozÛw dla Stacji Do?wiadczalnej Oceny Odmian w S?upi Wielkiej oraz podleg?ych jej Zak?adÛw Do?wiadczalnych Oceny Odmian w Ko?cielnej Wsi, Nowej Wsi Ujskiej oraz w ?remie.
   1.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych na jedn? lub wi?ksz? liczb? wymienionych w niniejszej specyfikacji cz??ci zamÛwienia - zadania od 1 do
   5. 
   2.  Ka?dy z WykonawcÛw mo?e z?o?y? ofert? na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Zadanie jest niepodzielne i stanowi ca?o??.
   3.  Dostarczone nawozy musz? posiada? aktualne pozwolenie w?a?ciwego Ministra dopuszczaj?ce je do obrotu na terenie kraju, a tak?e spe?nia? wymogi dotycz?ce oznakowania, zgodnie z postanowieniami ustawy o nawozach i nawo?eniu.
   4.  Przedmiot zamÛwienia okre?lony zosta? w jednostkach miary przypisanych dla ka?dej pozycji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 334 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1- dotyczy dostawy nawozÛw dla SDOO S?upia Wielka
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24440000 Engrais divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
SDOO S?upia Wielka, S?upia Wielka 1, 63-022 S?upia Wielka, pow. ?roda WLKP., POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie dotyczy dostawy nawozÛw dla SDOO S?upia Wielka.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin dostawy / PondÈration: 30 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2- dotyczy dostawy nawozÛw dla SDOO S?upia Wielka
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24440000 Engrais divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
SDOO S?upia Wielka, S?upia Wielka 1, 63-022 S?upia Wielka, pow. ?roda WLKP., POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie dotyczy dostawy nawozÛw dla SDOO S?upia Wielka.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin dostawy / PondÈration: 30 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3 - dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO ?rem.

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24440000 Engrais divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
ZDOO ?rem, ul. Wiosny LudÛw 27, 63-100 ?rem, pow. ?rem, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO ?rem.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin dostawy / PondÈration: 30 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 4 - dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO Nowa Wie? Ujska.

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24440000 Engrais divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
ZDOO Nowa Wie? Ujska, Nowa Wie? Ujska 37, 64-850 Uj?cie, pow. Pi?a, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO Nowa Wie? Ujska.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin dostawy / PondÈration: 30 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 5 - dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO Ko?cielna Wie?.

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24440000 Engrais divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Pozna?ski Lieu principal d'exÈcution:
ZDOO Ko?cielna Wie?, ul. Kreczunowicza 13, 62-811 Ko?cielna Wie?, pow. Pleszew, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO Ko?cielna Wie?
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: termin dostawy / PondÈration: 30 Co t - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 10
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy postanowi? o skrÛceniu terminu sk?adania ofert z uwagi na rolniczy charakter prowadzonej dzia?alno?ci, ktÛry zwi?zany jest z nieprzewidywalnymi warunkami. Przede wszystkim Zamawiaj?cy musia? wzi?? pod uwag? stan pÛl i dostosowa? do tych warunkÛw program nawo?enia. Ponadto bardzo szybki wzrost cen oraz znacz?cy popyt na nawozy powoduje braki magazynowe u dostawcÛw, co za tym idzie trudno?? w dostawie danego nawozu i d?u?sze oczekiwanie na dostarczenie. S? to okoliczno?ci, na ktÛre pomimo dzia?ania z nale?yt? staranno?ci? Zamawiaj?cy nie ma wp?ywu.Zamawiaj?cy musi bra? tak?e pod uwag? warunki agrotechniczne, a zw?aszcza prawid?owy i terminowy harmonogram nawo?enia. W zwi?zku z powy?szym niemo?liwe jest przeprowadzenie post?powania przetargowego z d?u?szym terminem sk?adania ofert i z uwagi na wa?ny interes zamawiaj?cego oraz piln? potrzeb? termin ten musi ulec skrÛceniu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 027-068115
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1- dotyczy dostawy nawozÛw dla SDOO S?upia Wielka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2- dotyczy dostawy nawozÛw dla SDOO S?upia Wielka
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Blending Sp. zoo, ul. Towarowa 1 , 63-760 Zduny NumÈro national d'identification: 6211527894 Ville: Zduny Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 63-760 Pays: Pologne Courriel: przetargi@blending.pl TÈlÈphone: +48 625948310
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 320.00 PLN Offre la plus basse: 3 980.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 4 240.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr 3 - dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO ?rem.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie nr 4 - dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO Nowa Wie? Ujska.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLENDING Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 6211527894 Ville: ZDUNY Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 63-760 Pays: Pologne Courriel: przetargi@blending.pl TÈlÈphone: +48 625948310
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 45 360.00 PLN Offre la plus basse: 33 000.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 33 840.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zadanie nr 5 - dotyczy dostawy nawozÛw dla ZDOO Ko?cielna Wie?.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zadanie nr 1, 3, 5 nie zosta?a podpisana umowa przez Wykonawc?, dlatego zosta?o wpisane procedura odrzucona.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-S?upia Wielka: Engrais diversType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
24440000 - Engrais divers