Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upsk: Appareils de radiographie

2021/S 179-465310  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-S?upsk: Appareils de radiographie 2021/S 179-465310 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. Adresse postale: UL. HUBALCZYK"W 1 Ville: S?UPSK Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Kukli?ska - Znamirowska Courriel: zp@szpital.slupsk.pl TÈlÈphone: +48 598460620 Fax: +48 598460621 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.slupsk.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://bip.szpital.slupsk.pl/przetargi Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa Aparatu RTG z ramieniem C - 89/PN/2021 NumÈro de rÈfÈrence: 89/PN/2021
II.1.2) Code CPV principal 33111000 Appareils de radiographie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wraz z monta?em i instalacj fabrycznie nowego aparatu RTG rami C o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamÛwienia wraz z uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiaj?cego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obs?ugi i konserwacji przedmiotu zamÛwienia oraz w ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Za??czniku nr 2 do IDW - Formularz cenowy.
   2.  Oferowany przedmiot zamÛwienia musi spe?nia wymagania Zamawiaj?cego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilo?ciowym, by fabrycznie nowy i gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupÛw, nie mo?e by sprz?tem rekondycjonowanym i nie mo?e by wykorzystywany wcze?niej przez innego u?ytkownika.
   3.  Oferowany przedmiot zamÛwienia musi by dopuszczony do obrotu i u?ywania, jako wyrÛb medyczny (dotyczy tylko wyrobÛw medycznych).
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lony jest w Cz??ci IV SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 476 851.85 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o. o. przy ul HubalczykÛw 1- Sale Zabiegowe Endourologii
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wraz z monta?em i instalacj fabrycznie nowego aparatu RTG rami C o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamÛwienia wraz z uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiaj?cego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obs?ugi i konserwacji przedmiotu zamÛwienia oraz w ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Za??czniku nr 2 do IDW - Formularz cenowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 476 851.85 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 56 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy na podstawie art. 257 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania w ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia w przypadku braku przyznania dofinansowania, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie przedmiotowego zamÛwienia.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z wzorem umowy stanowi?cym za??cznik nr II i III SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W ocenie Zamawiaj?cego zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego zamÛwienia, przy czym skrÛcenie terminu sk?adnia ofert w odno?nym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego jest ca?kowicie uzasadnione. Aparat jest wykorzystywany w leczeniu nowoczesnych metod leczenia kamicy uk?adu moczowego i s?u?y do uwidaczniania elementÛw anatomii pacjenta i precyzyjnego wprowadzania przyrz?dÛw do moczowodÛw i nerek oraz kontroli post?pu leczenia. Urz?dzenia obecnie wykorzystywane (data produkcji 2009) jest ju wyeksploatowane technicznie - i z uwagi na swoje znaczne u?ycie i brak cz??ci zamiennych mo?e zak?Ûci prac oddzia?u. Utrzymanie dotychczasowego terminu sk?adania ofert, zagrozi?oby zachowaniu ci?g?o?ci wysokospecjalistycznych ?wiadcze zdrowotnych w kierunku leczenia kamicy uk?adu moczowego. Tym samym, za spe?nione nale?y uzna przes?anki, od ktÛrych zale?y mo?liwo? skorzystania z uprawnienia do skrÛcenia terminu sk?adania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/09/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/12/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/09/2021 Heure locale: 11:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 14 IDW.
   7.  Podstawy wykluczenia WykonawcÛw.
   1.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si Wykonawc w stosunku, do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca mo?e zosta wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamÛwienia.
   9.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y nast?puj?ce dokumenty lub o?wiadczenia:
   1.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u W post?powaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem: a) je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 1.1 IDW ñ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; b) je?eli w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 1.1.a IDW lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu: a) nie dotyczy. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a) karty katalogowe / foldery ze zdj?ciem (rysunkiem) oferowanych produktÛw wraz z nazw producenta i numerami katalogowymi z dok?adnym opisem w j?zyku polskim.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy prawo zamÛwie publicznych.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w ust. 1; 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu. Skarg wnosi si do Sadu Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 6) SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie