Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upsk: Appareils de radiothÈrapie, de mÈcanothÈrapie, d'ÈlectrothÈrapie et de physiothÈrapie

2021/S 179-465723  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-S?upsk: Appareils de radiothÈrapie, de mÈcanothÈrapie, d'ÈlectrothÈrapie et de physiothÈrapie 2021/S 179-465723 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. Adresse postale: UL. HUBALCZYK"W 1 Ville: S?UPSK Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Kukli?ska - Znamirowska Courriel: zp@szpital.slupsk.pl TÈlÈphone: +48 598460620 Fax: +48 598460621 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.slupsk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w S?upsku - Filia w Ustce - 65/PN/2021 NumÈro de rÈfÈrence: 65/PN/2021
II.1.2) Code CPV principal 33150000 Appareils de radiothÈrapie, de mÈcanothÈrapie, d'ÈlectrothÈrapie et de physiothÈrapie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wraz z wniesieniem, monta?em i rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiaj?cego pomieszczeniach WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. przy ul. Adama Mickiewicza 12 Filia w Ustce, sprz?tu rehabilitacyjnego w asortymencie i ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Za??czniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo ñ ilo?ciowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia.
   2.  Oferowany przedmiot zamÛwienia musi spe?nia wymagania Zamawiaj?cego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilo?ciowym, by fabrycznie nowy i gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupÛw, nie mo?e by sprz?tem rekondycjonowanym i nie mo?e by wykorzystywany wcze?niej przez innego u?ytkownika.
   3.  Oferowany przedmiot zamÛwienia musi by dopuszczony do obrotu i u?ywania, jako wyrÛb medyczny (dotyczy tylko wyrobÛw medycznych).
   4.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lony jest w Cz??ci III SWZ .
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 001 005.82 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33150000 Appareils de radiothÈrapie, de mÈcanothÈrapie, d'ÈlectrothÈrapie et de physiothÈrapie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. przy ul. Adama Mickiewicza 12 Filia w Ustce
II.2.4) Description des prestations:
Dostarczenia do Zamawiaj?cego WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. przy ul. Adama Mickiewicza 12 Filia w Ustce, sprz?tu rehabilitacyjnego zgodnie z Opisem Przedmiotu ZamÛwienia, Formularzem Ofertowym, Formularzem asortymentowo-ilo?ciowym- stanowi?cych za??cznik do niniejszej umowy.
   2.  Rozmieszczenia, instalacji i monta?u przedmiotu zamÛwienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiaj?cego- zgodnie z Opisem Przedmiotu ZamÛwienia.
   3.  Przeszkolenia personelu Zamawiaj?cego, w siedzibie Zamawiaj?cego, w zakresie eksploatacji, obs?ugi i konserwacji przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy na podstawie art. 257 mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 137-364093
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla WojewÛdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w S?upsku - Filia w Ustce - 65/PN/2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Meden-Inmed Sp. z o.o.
Ville: Koszalin Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 001 729.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 001 005.82 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 14 IDW.
   7.  Podstawy wykluczenia WykonawcÛw.
   1.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si Wykonawc w stosunku, do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca mo?e zosta wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamÛwienia.
   9.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y nast?puj?ce dokumenty lub o?wiadczenia:
   1.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem: a) je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 1.1 IDW ñ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; b) je?eli w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 1.1 a. IDW lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu: nie dotyczy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy prawo zamÛwie publicznych.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w ust. 1; 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sadu. Skarg wnosi si do Sadu Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 6) SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33150000 - Appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie