Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2022
Date de péremption : 24/10/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upsk:DilacÈrateurs

2022/S 182-514170  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2022 S182 Pologne-S?upsk: DilacÈrateurs 2022/S 182-514170 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: REGON 770530530 Adresse postale: ul. Szczeci?ska 112 Ville: S?upsk Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Omuci?ska Courriel: przetarg@pgkslupsk.pl TÈlÈphone: +48 598434022 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.pgkslupsk.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: ObrÛbka i usuwanie odpadÛw innych ni? niebezpieczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwuwa?owego do bioodpadÛw i odpadÛw wielkogabarytowych. NumÈro de rÈfÈrence: 27/T/2022
II.1.2) Code CPV principal 42996100 DilacÈrateurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwuwa?owego do bioodpadÛw i odpadÛw wielkogabarytowych. Przedmiot zamÛwienia nie mo?e by? prototypem oraz ma pochodzi? z seryjnej produkcji. Przedmiot zamÛwienia musi by? fabrycznie nowy i wyprodukowany w 2022 roku, wolny od wad konstrukcyjnych, materia?owych, wykonawczych i prawnych. Rozdrabniacz musi by? przygotowany do eksploatacji i spe?nia? obowi?zuj?ce normy i przepisy prawa. Rozdrabniacz b?dzie przeznaczony do wst?pnego przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadÛw komunalnych, bioodpadÛw, odpadÛw wielkogabarytowych, gruzu, palet, ga??zi, korzeni.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy: Zak?ad Unieszkodliwiania OdpadÛw w Bierkowie ñ siedziba Bierkowo 120, gm. S?upsk.
II.2.4) Description des prestations:
Oferowany mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwa?owy do bioodpadÛw i odpadÛw wielkogabarytowych winien spe?nia? co najmniej funkcje i parametry przedstawione przez Zamawiaj?cego w Za??czniku nr 8 do SWZ (OPZ) ñ okre?lone jako parametry graniczne.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Termin realizacji zamÛwienia: Wykonawca jest zobowi?zany dostarczy? przedmiot zamÛwienia (nowy mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwa?owy do bioodpadÛw i odpadÛw wielkogabarytowych) w terminie do 12 tygodni (84 dni) od dnia udzielenia zamÛwienia, tj. zawarcia umowy.
   2.  Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
   3.  Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat licz?c wstecz od dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie wykona? co najmniej jedn? dostaw? nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwuwa?owego do bioodpadÛw i odpadÛw wielkogabarytowych.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/01/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 2) w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 3) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 4) w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 5) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci: 30.000,00 z? (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej zgodnie z dzia?em IX Pzp. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (w tym na projektowane postanowienia umowy) lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci prawne i faktyczne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej, w formie lub elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesy?aj?c kopie odwo?ania Zamawiaj?cemu odwo?anie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopi? odwo?ania wniesionego w formie pisemnej przed up?ywem terminu na jego wniesienie w taki sposÛb, ?eby mÛg? si? zapozna? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Terminy na wniesienie odwo?ania okre?lone zosta?y w art. 515 Pzp. SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? przepisy rozdzia?u IX Pzp. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa KIO do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ S?du zamÛwie? publicznych s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/09/2022 Pologne-S?upsk: DilacÈrateursType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 24/10/2022 21/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
42996100 - Dilacérateurs